• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน taiwan amazing บินTG 6วัน 5คืน เดินทางก.ค.-ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้นเพียง 29,777 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCTZ1220
ราคา : 29,777.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน taiwan amazing บินTG 6วัน 5คืน เดินทางก.ค.-ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้นเพียง 29,777 บาท
นั่งกระเช้าเหมาคง พักหรู 5 ดาว แช่นำ้แร่ส่วนตัว 1 คืน
ราคาเริ่ม 29,777 บาท

 
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
05.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และให้บริการตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
08.15 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
 
12.45 น.      เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้ำผลไม้   
พร้อมนำคณะเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งในเรื่องของการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1980 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากในอนุสรณ์สถาน โดยภายในมีรูปปั้นสร้างจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนชั้นล่างของอนุสรณ์สถานเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งความพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรยามทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน และนำท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร นำท่าน นั่งกระเช้าเหมาคง เป็นกระเช้าสำหรับนั่งขึ้นเขาเหมาคงซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทเป พบกับความตื่นเต้นขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่นเหนือไทเป แถมอยู่สูงยิ่งกว่าดงป่าบนเขาเหมาคงเสียอีก โดยกระเช้ากอนโดลาลอยอยู่บนความสูงกว่า 300 เมตร
 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา
พักที่            FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง       หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบถนนคนเดินที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้ามากมาย
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การกัดเซาะของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งพาชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ดัง หรือไม่มีแบรนด์ ยิ่งไปกว่านั้นท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังของทีนี่ได้ในราคาสุดคุ้ม
ค่ำ               อิสระอาหารค่ำ ณ ย่านซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พักที่            FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม       หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –     วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ซึ่งถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน) นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบมีจุดสำคัญที่น่าท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งอันเชิญมาจากชมพูทวีป
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์)
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างวัดนี้กว่าหมื่นล้านบาท  มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรท่านเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย จึงสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันอย่างมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัด  
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น  
พักที่            SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สี่           เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็น 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกัน จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
หลังอาหารกลางวันนำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที่มีสวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก จึงเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซานโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000 ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะได้ชื่นชมสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อกลับสถานีรถบัส และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวันและเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พักที่            SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า         เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะสักการะองค์พระใหญ่แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็นสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีความอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน โดยวัดแห่งนี้เปิดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดมหึมาเรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขาทำให้ได้รับการแนะนำจากเว็บไซต์ต่างๆ จนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างมากมาย จนทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คอันดับต้นๆ ของประเทศไต้หวันในเวลาไม่นาน ว่ากันว่าปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไต้หวัน โดยสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถพลาดชมได้
  
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินไปกับ ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL โดยห้างแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง E-DA WORLD และที่แห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ให้กลิ่นอายความเป็นยุโรป เนื่องจากตัวอาคารของที่นี่ได้รับการออกแบบตามสไตล์สถาปัตยกรรมยุโรปทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นสวรรค์นักช้อป เพราะที่แห่งนี้รวมแบรนด์ดังระดับโลกเอาไว้ด้วยกันมากมายรวมกว่า 700 แบรนด์ อาทิเช่น TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, TOD’S, DKNY, POLO BY RALPH LAUREN, GUCCI และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมส่วนลดมากมายสูงสุดถึง 80%
เที่ยง            อิสระอาหารเที่ยง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พาทุกท่านไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นที่ตั้งของโดมแห่งแสงหรือ DOME OF LIGHT อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเกาสง ซึ่งที่แห่งนี้เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ภายใต้แนวคิดของดิน น้ำ ลม ไฟ แทนด้วยสีแดง เหลือง น้ำเงิน และเขียว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนี้  
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านซินจือเจียง  ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกาสงโดยเฉพาะในด้านแฟชั่น อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ และนาฬิกา นอกจากแฟชั่นแล้ว ย่านนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งนัดรวมของวัยรุ่นอีกด้วย เพราะที่แห่งนี้มีร้านขนม ร้านอาหาร  หรือคาเฟ่ต่างๆ มากมาย
พักที่            CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่หก        ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเยี่ยมชม ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง (Spring and Autumn Pavilions) โดยศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง เป็นอาคารและเทวรูปในลัทธิเต๋าดั้งเดิม สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าสงครามกวนอู รูปปั้นใหญ่เจ้าแม่กวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ ให้ภาพที่ดูเป็นเอกลักษณ์ และสร้างความน่าสนใจ บริเวณที่นี้ประกอบด้วยหอคอยสูงสี่ชั้น 2 หลัง มีระเบียงสีเขียวเชื่อมต่อกับชั้นสีเหลือง  หลังจากนั้นนำทุกท่านไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ โรงงานพายสับปะรด ที่นี่มีขนมที่มีชื่อเสียงที่ถือได้ว่าเป็นของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ ที่หากมาเยือนไต้หวันแล้วต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก อีกทั้งที่แห่งนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกคือ การทำขนมพายสับปะรด (DIY PINEAPPLE CAKE SHOP) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาสง
15.20 น.      นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG2689 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)            
17.50 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
****************************************
 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
**โรงแรม ที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก**
 
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 29,777 29,777 29,777 8,000 17,777
25 – 30 กรกฎาคม 2561 31,777 31,777 31,777 8,000 17,777
08 – 13 สิงหาคม 2561 29,777 29,777 29,777 8,000 17,777
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5200 NT /ท่าน


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน พัก4ดาว บินSL เดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินภายใน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,900 บาท บินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม61-ปีใหม่62 FCSG1704
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N สายการบิน T’WAY เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่ม 12,888 บาท
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เริ่มต้น 13,900 บาท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 62
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ราคาเริ่มต้น 12,888 FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3คืน บิน QATAR AIRWAYS เดินทางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางสิงหาคม-กันยายน 2561 FDCG1408
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 17,900 บินไทยสไมล์ (WE) เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 FCCG1409
ราคา : 17,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY