• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กันยายน 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทาง พ.ค.-ธ.ค. 66 ราคา 32,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCTS606
ราคา : 32,999.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน บินWE  เดินทาง พ.ค.-ธ.ค. 66  ราคา 32,999 บาท
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ


ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน 


อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
 
วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – เมืองเจียอี้  
 
08.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Thai Smile Airways (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
**สำคัญมาก !! ประเทศไต้หวันไม่อนุญาตให้นำเนื้อสัตว์เข้าไต้หวันทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
และจับ**

11.55 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเกาสง ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE688 Q
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินเกาสง เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวันเป็นศูนย์กลางสําคัญของ อุตสาหกรรมการผลิต การกลั่นน้ำมัน การขนส่งและเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ ท่าเรือเกาสงเป็นท่าเรือ 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับสำภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
              ã พักที่ RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว          
 
วันที่สอง   เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village) – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
  
 
เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงามมาก นําท่านเปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาหลี่ซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของต้นสนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง            
 
เที่ยง       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji  New Village) หมู่บ้านแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์แห่งใหม่ในไถจง ประกอบไปด้วยร้านกาแฟน่ารักๆ แหล่งนัดพบวัยรุ่น และสถานที่โชว์ศิลปะ ของทำมือ เดิมทีนั้น Shen Ji New Village เป็นอาคารหอพักที่รัฐบาลรัฐบาลไต้หวันตั้งขึ้นเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษก่อนเพื่อรองรับข้าราชการ และถูกทิ้งร้างไว้อยู่อย่างนั้น ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นคุณค่าจึงได้ฟื้นฟูและเปลี่ยนหมู่บ้านนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่นยุคใหม่ของไต้หวัน
ค่ำ          ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
              นำท่านเดินทางสู่ เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน     
              
              พักที่ REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
 
 
วันที่สาม   ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 
เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม                                                     
นำท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนม พายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600 NT ) มีความสูงถึง 508  เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน
 
 
เที่ยง       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย        นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ 
 
  
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ใน  แถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง  เทพเจ้ากวนอูเรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
 
นำท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่น     เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ คือการชิมอาหารไต้หวันแสนอร่อย เนื่องจากที่นี่มีร้านอาหารชื่อดังมากมาย ให้เราได้ชิมอาหารอร่อยตลอดเส้นทาง
 
ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
              ã พักที่ YIDEAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่     ไทเป – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเกาสง – ช้อปปิ้งซินจูเจียง
 
เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม     
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมือง อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ 
 
  
เที่ยง       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี
บ่าย        นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
               
              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งซินจูเจียง (Shinkuchan Shopping District) เป็นย่านช้อปปิ้ง แฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,นาฬิกา,เครื่องสำาอางค์ ไปจนถึงร้านขนม,ของกิน,ร้านอาหาร,คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นของเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ คล้ายกับย่านซีเหมินติง(Ximending)ของเมือง ไทเป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Central Station อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                ã พักที่ MIDTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ห้า   เกาสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์เสือมังกร – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ
 
เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม     
นำท่านเดินทางสู่ วัดโฝกวงซัน (foguang shan) เป็นพุทธอุทยานของนิกายมหายาน หรือสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่อลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขาทำให้ได้รับการแนะนำในเว็บไซต์ต่างๆจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันมากมาย จนกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของประเทศไต้หวันภายในเวลาไม่นาน ว่ากันว่าปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไต้หวัน  ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองเกาสงห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร
เที่ยง       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย        นำท่านชม ทะเลสาบดอกบัว หรือทะเลสาบเหลียนฉือถัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่ชานเมืองของเมืองเกาสง โดยทางเหนือของทะเลสาบดอกบัว มีวัดขงจื้อ (Confucius Temple) และทางใต้มี เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดีย์หลงหู(Longhu Pagodas) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้(Ciji Temple) ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเซิงต้าตี้ที่เป็นเทพแห่งการรักษา เชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว
 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาสง
17.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE688 Q
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.45 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺
 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********  
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺
    **หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**    
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
 
วันเดินทาง
 
  ราคาทัวร์ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
(20 ท่านออกเดินทาง)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
13-17 เมษายน 2566 36,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
3-7 พฤษภาคม 2566 32,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
26-30 กรกฎาคม 2566 32,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
10-14 สิงหาคม 2566 32,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
11-15 ตุลาคม 2566 32,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
19-23 ตุลาคม 2566 32,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
20-24 ตุลาคม 2566 32,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
2-6 ธันวาคม 2566 32,999 บาท / ท่าน 8,500 บาท / ท่าน 23,999 บาท / ท่าน
 
 
 

#ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น #ทัวร์ไต้หวันราคาถูก #ทัวร์ไต้หวันราคาพิเศษ #ทัวร์ไต้หวันช้อปปิ้ง #เที่ยวไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันชั้นเยี่ยม #ทัวร์ไต้หวันดีๆ #ทัวร์ไต้หวันอาหารดี #ทัวร์ไต้หวันวีไอพี #แพคเกจทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไทเป #ทัวร์ประเทศไต้หวัน #เที่ยวไต้หวัน #เที่ยวไทเป #เที่ยวไถหนาน #ท่องเที่ยวไต้หวัน #เทื่ยวเกาะไต้หวัน #เที่ยวเกาะฟอร์โมซาไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันวันแม่ #ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ #ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ #ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง พ.ย - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 17,990 บาท
ราคา : 17,990.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง ตุลาคม-มกราคม 67 ราคาเริ่มต้น 16,990 บาท
ราคา : 16,990.00 บาท
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.66 ปีใหม่67 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง แกรนด์แคนยอน ฉางซา 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 66 ราคาเริ่มเพียง 28,999 บาท
ราคา : 28,999.00 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย อู่ฮั่น จิงโจว สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน3คืน บินCZ เดินทาง ส.ค.-ต.ค 66 ราคาเริ่มต้นเพียง 15,888 บาท
ราคา : 15,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY