• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน BY XW เริ่มต้น 19,999 บาท เดือนตุลาคม-ธันวาคม 61
Print
รหัสสินค้า : FCTG7702
ราคา : 19,999.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน BY XW เริ่มต้น 19,999 บาท เดือนตุลาคม-ธันวาคม 61
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง พักโรงแรมน้ำแร่
 


TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน
 
สายการบิน NOK SCOOT(XW)


ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง พักโรงแรมน้ำแร่

 
บินด้วยสายการบิน NOK SCOOT(XW):ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                     (-/-/-)
 
……......    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศไต้หวัน ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  **สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวัน จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลาบินคือ 00.20-05.10 นัดพบที่สนามบิน 21.30 น. 
 สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวันอังคาร,พุธ,เสาร์,อาทิตย์ เวลาบินคือ02.15-07.05นัดพบที่สนามบิน 23.30 น.**
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่                                                     (B/L/D)
 
………..     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 182 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที **
     **สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวัน จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลาบินคือ 00.20-05.10
             สำหรับกรุ๊ปที่เช็คอินขาไปในวัน อังคาร,พุธ,เสาร์,อาทิตย์ เวลาบินคือ 02.15-07.05**
** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ **
………..      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า           บริการอาหารเช้า (ชานมและแซนวิช)
นำท่านเดินทางสู่ เทศมณฑลหนานโถว (Nantou) เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (อยู่ในเขตการปกครองของประเทศไต้หวัน) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองไทเป มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิ ตี้มีเนื้อที่ 4,106.436 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 536,190 คน ความหนาแน่น 131 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า เมืองในสายหมอก นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานชื่อ (Chung Tai Chan Monastery) วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายคนกำลังนั่งสมาธิ (ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน) มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee (李祖原) เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ยนับแสนๆคน ระหว่างนั้นในปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว แผ่นดินแยก แต่วัดจงไถฉานซื่อกลับไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก ผู้ก่อตั้งคือท่านพระอาจารย์เหว่ยเจวี๋ย เจ้าอาวาสวัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งท่านพระอาจารย์มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา (Sun Moon Lake) เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่า เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน ใกล้กันจะเป็น วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) เพื่อนมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วยท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือที่นักท่องเที่ยวไทยเรียกว่า วัดกวนอู นั้นตั้งอยู่บริเวณระหว่างเขา จุดพักชมวิว วัดนี้ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบ ตรงจุดของ Sun วัดเหวินหวู่นี้ ขึ้นชื่อในเรืองของการขอพรให้อายุยืนยาว โดยผู้ที่ขอพรต้องนำกระดิ่งประจำปีนักษัตรของตนซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่วัด นำไปให้เจ้าหน้าที่นำไปเวียนรอบกระถางธูป 3 รอบ เจ้าของกระดิ่งต้องเขียนชื่อและคำขอพรลงไปที่กระดิ่ง จากนั้นนำไปแขวนที่ขั้นบันไดสวรรค์ ที่มีทั้งหมด 366 ขั้น โดยต้องเริ่มเดินจากริมตลิ่งจนขึ้นไปบนวัด แต่ละขั้นจะแทนวันในหนึ่งปี เจ้าของกระดิ่งต้องนำกระดิ่งขึ้นไปบนยอดสูงสุดของบันไดวัดเพื่อสั่นกระดิ่งก่อนนำมาแขวนไว้ที่ขั้นบันไดที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง ถือเป็นเสร็จพิธี
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
             หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้  เพื่อพักผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง
ที่พัก       CHIAYI KING  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท – โรงแรม            (B/L/D)                                                                                                  
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Park) ของขวัญจากธรรมชาติที่ได้มอบให้กับประเทศไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียง สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี โดยส่วนใหญ่ เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระ จะกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เป็นสำคัญ) นำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไต้หวัน ให้ท่านเดินชม และดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซาน โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสน สูงชัน อายุกว่า 1,000 ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ และในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4 ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งพร้อม กับพรรณไม้อีกนานาชนิด จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับลงสู่สถานีรถบัส
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านชาไต้หวัน (Tea Shop) ศูนย์รวมชาชั้นนำของประเทศใต้หวัน อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี ประเทศใต้หวันเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของชา ชาดี ชาอร่อย ชาหอม ได้คุณภาพ ที่สุดในโลก ชาที่ทางร้านปลูกบนภูเขาอาลีซาน มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน ให้ท่านได้เลือกซื้อชาคุณภาพเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) ต่อมานำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดฝงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต (Fengchia Night Market) ตลาดกลางคืนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเมืองไถจง มีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านแบรนด์เนมระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้ามากมายหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง และ แบรนด์จากประเทศอื่นๆ รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้า  ให้ท่านได้เลือกได้ตามใจชอบ หากท่านไม่ใช่นักช้อปปิ้ง ก็ไม่ต้องกังวล เพราะยังมีในส่วนของร้านอาหารต่างๆมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สุกี้ชาบู
ที่พัก        HOTEL REGAL INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า     
 
วันที่ 4 เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย -พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เกท   (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)                  (B/L/-)
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
             นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ไทเปอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 23 ล้านคน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดของโลก แต่ไต้หวันก็ยังมีชื่อเสียงด้านยอดเขาสูงชันและป่าดิบในสภาพที่สมูรณ์สวยงามด้วย นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาเยือน เมื่อมาถึงเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค ซึ่งจะมีภาพถ่ายต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนต์ส่วนตัว และฉากจำลองการทำงานของท่าน ไปจนถึงเรื่องราวของการพัฒนาไต้หวันในด้านต่างๆให้ชมกันด้วย ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06.00 น. และ 18:10 น. ในช่วงเดือนเมษายน - เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06.30 น. และ 17.10 น. ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชค (Chiang Kai-Shek) เป็นอดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีน (Chinese Nationalist Party) ก๊กมินตั๋ง(Kuomintang , KMT) แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง (Mao Zedong) ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกำแพง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านสร้อย ไทเทเนียม (Germanium Titanium) ที่นี่ขึ้นชื่อ เรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็ก แร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และผ่อนคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก ก็สามารถค้นพบได้ที่ประเทศไต้หวัน และ ถูกนำมาทำเป็นชิ้นส่วนในเครื่องประดับเพื่อใช้เสริมสร้างดวงชะตา บารมี ตามความเชื่อ นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง (Gugong Bowuyuan National Palace Museum) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของประเทศไต้หวัน อยู่ชานเมืองตอนบนชิดริมเนินเขาของเมืองไทเป กินอาณาบริเวณกว้างขวาง มีโซนจัดแสดงหลักอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณโดยมีผนังสีเหลืองและหลังคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคารและอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณท์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก โบราณวัตถุต่างๆที่จัดแสดงอยู่ภายใน พิพิธภัณท์พระราชวังแห่งชาตินี้ ส่วนใหญ่ถูกนำมาจากในพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) ของเมืองปักกิ่งที่ถูกขนย้ายมาในช่วงสงครามกลางเมืองจีน ซึ่งถูกย้ายมาในช่วงที่เจียงไคเชก แพ้สงครามแล้วล่าถอยมาอยู่ที่เกาะไต้หวันแห่งนี้ ซึ่งภายในหลังมีการสร้างอาคารพิพิธภัณท์จัดแสดงขึ้นที่นี่ด้วย ซึ่งมีตั้งแต่วัตถุโบราณตั้งแต่ 10,000 ปีก่อน ยุค Neolithic มาจนถึงยุคราชวงศ์ฉิง (Qing Dynasty) ภายในอาคารจัดแสดงหลักมีอยู่ด้วยกัน 4 ชั้นประกอบด้วย
ชั้น 1 มีหนังสือหายาก ส่วนจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เฟอร์โบราณในยุคราชวงศ์ฉิง(Qing Dynasty) และหมิง (Ming Dynasty) รูปปั้นด้านศาสนาและ แกลอรี่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละราชวงศ์จีน
ชั้น 2 จะเป็นภาพวาด ภาพเขียนตัวอักษร งานเซรามิคต่างๆของจีน มีโซนที่เป็น Interactive และ Virtual Tour สำหรับภาพวาดที่มีชื่อเสียง 20 ภาพ
ชั้น 3 จัดแสดงเกี่ยวกับผลงานทองสำริด , อาวุธ , เครื่องประดับ , หยก , กาน้ำชา และงานแกะสลักจากยุคราชวงศ์ Ming และ Qing
ชั้น 4 จะมีร้านน้ำชา ที่มีน้ำชาและติ่มซำให้บริการ นอกจากนี้ที่ด้านข้างของพิพิธภัณท์พระราชแห่งชาติวังกู้กงจะมี สวนจื้อซั่น (Zhi Shan Garden) ซึ่งเป็นสวนที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์จีนได้อย่างสวยงาม มีสระน้ำหลายสระ มีสะพานที่สวยงามข้ามสระน้ำไปมา และศาลาสวยๆไว้นั่งพักชมวิว 
ค่ำ          อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (Shilin Night Market) มาถึงเมืองไทเปแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเดินเที่ยวชมตลาดกลางคืน ที่ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต แห่งนี้ มีทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าตลาด บอกได้เลยว่า มีทุกอย่าง ตั้งแต่ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ตลาดซื่อหลิน เป็นตลาดนัดกลางคืน ที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาด กลางคืนที่ใหญ่ และ ได้รับความนิยมสูงสุดที่ในเมืองไทเป นอกจากของที่ว่าไปแล้ว ก็ยังมีพวกของฝากด้วยอื่นๆอีกมากมาย ของฝากยอดฮิต ก็จะเป็นพวกขนมโมจิไส้ต่างๆ ทั้งสตอเบอร์รี่ ช็อคโกแล็ต หรือขนมปังไส้สับปะรด ของที่เหมาะจะซื้อฝากผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก        LOFT SEA SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ !! ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่ ออนเซ็น สไตล์ไต้หวัน !!
 
วันที่ 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง     
                                                                                                                         (B/L/D)                                                                                
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Village) ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของประเทศไต้หวัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงอวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในปัจจุบัน ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมือง หรือที่เราเข้าใจกันง่ายคือ หมู่บ้านที่ผลิตสินค้า OTOP ของประเทศไต้หวันนั่นเอง และที่นี่มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญในซีรี่ส์ชื่อดังต่างๆมากมาย  ** หมายเหตุ หากวันที่เดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนรถ เป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นแทน สำหรับขึ้นและลงเหมือน คนท้องถิ่น ท่านก็จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนพื้นเมืองไต้หวันที่แท้จริง **
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อันน่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปที่มีลักษณะคล้ายพระเศียรของราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ที่ใครๆก็รู้จักในนามของ “หินเศียรราชินี
นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) ร้านเครื่องสำอางค์ (Cosmetic Shop) ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของประเทศไต้หวันมากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกได้ 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนซีฟู๊ด
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ของเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หากท่านใดที่มาเยือนเมืองไทเป ประเทศไต้หวันแล้ว ไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 ก็เหมือน ท่านยังมายังไม่ถึงประเทศไต้หวันนั่นเอง โครงสร้างของตึกนี้ แสดงถึงความสามารถทางด้านนวิศวกรรมการก่อสร้างของประเทศไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้เป็นตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ที่เชื่อว่าสามารถถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยลดการสั่นสะเทือน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว และ ในอดีตยังเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ประมาณ 600 NTD)  
นำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) ถือว่าเป็นแหล่ง ช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของประเทศไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย ก็คือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ก็คือตลาดเมียงดง มีร้านค้ามากมายหลากหลายแบรนด์ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยี่ห้อต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ และแน่นอนมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมทานเล่นต่างๆมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกลิ้มรส แนะนำ เมนูชานมไข่มุก น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือ บิงชูแบบเกาหลี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา
ที่พัก          LIDO HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
              
 
วันที่ 6   เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                  (B/-/-)           
เช้า          บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
 ..........      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 181 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง **
             **สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับในวัน จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลาบินคือ 06.05-08.55
             สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับในวัน อังคาร,พุธ,เสาร์,อาทิตย์ เวลาบินคือ 09.40-12.15**
** เนื่องจากมีหลายไฟล์ทบิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ **
 
..........       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ 
          ประทับใจ

                     
** หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

 
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
 เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
ราคาท่านละ
เดือน ตุลาคม 61
09-14 ตุลาคม 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
19,999 19,999 6,000 10,900
10-15 ตุลาคม 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
20,999 20,999 6,000 10,900
16-21 ตุลาคม 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
19,999 19,999 6,000 10,900
17-22 ตุลาคม 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
20,999 20,999 6,000 10,900
18-23 ตุลาคม 61 XW182 DMK-TPE 00.20-05.10
XW181 TPE-DMK 06.05-08.55
22,999 22,999 6,000 10,900
เดือน พฤศจิกายน 61
06-11 พฤศจิกายน 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
19,999 19,999 6,000 10,900
20-25 พฤศจิกายน 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
19,999 19,999 6,000 10,900
30 พ.ย – 05 ธ.ค 61 XW182 DMK-TPE 00.20-05.10
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
22,999 22,999 6,000 10,900
เดือน ธันวาคม 61
03-08 ธันวาคม 61 XW182 DMK-TPE 00.20-05.10
XW181 TPE-DMK 06.05-08.55
22,999 22,999 6,000 10,900
04-09 ธันวาคม 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
22,999 22,999 6,000 10,900
05-10 ธันวาคม 61 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
22,999 22,999 6,000 10,900
20-25 ธันวาคม 61 XW182 DMK-TPE 00.20-05.10
XW181 TPE-DMK 06.05-08.55
21,999 21,999 6,000 10,900
21-26 ธันวาคม 61 XW182 DMK-TPE 00.20-05.10
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
21,999 21,999 6,000 10,900
27 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62 XW182 DMK-TPE 00.20-05.10
XW181 TPE-DMK 06.05-08.55
29,999 29,999 8,000 11,900
28 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62 XW182 DMK-TPE 00.20-05.10
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
29,999 29,999 6,000 11,900
29 ธ.ค 61 – 3 ม.ค 62 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 09.40-12.15
29,999 29,999 6,000 11,900
30 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62 XW182 DMK-TPE 02.15-07.05
XW181 TPE-DMK 06.05-08.55
25,999 25,999 6,000 11,900
 
 
 
** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,100 NTD เหรียญดอลล่าไต้หวัน (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,200 บาท) / ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D4N BY BR เดินทาง มกราคม - เมษายน 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน3คืน บินJet Airways เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 16,999 บาท
ราคา : 16,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Hot Spring No1 5วัน3คืน บินXW เดินทางธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 13,888 บาท
ราคา : 13,888.00 บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น 7วัน5คืน บินXW เดินทางธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 31,500 บาท
ราคา : 31,500.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N BY XJ บินXJ เดินทาง มีนาคม-เมษายน62 ราคาเริ่ม 27,999 บาท
ราคา : 27,999.00 บาท
ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน พัก4ดาว บินFD เดินทางเดือนพฤศจิกายน61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) บินการบินไทย เดินทางมกราคม-เมษายน 62 ราคาเริ่มเพียง 22,888 บาท
ราคา : 22,888.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (พักพานาฮิลล์ 1 คืน) 4วัน 3คืน เริ่มต้น 13,888 บินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 2562 FCVG1426
ราคา : 13,888.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท สายการบิน AIR ASIA เดินทางมกราคม-พฤษภาคม 2562 FCHZ1208
ราคา : 13,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY