• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์สงกรานต์ เดินทาง 12 – 17 เมษายน 62 ราคาเพียง 19,888 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCVT1916
ราคา : 19,888.00 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์สงกรานต์ เดินทาง 12 – 17 เมษายน 62 ราคาเพียง 19,888 บาทเวียดนามกลาง

 เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน


ซุปตาร์... บานาฮิลล์สงกรานต์
          กำหนดการเดินทาง 12 – 17 เมษายน 2562
 
 
 
โดยสายการบิน  NOK AIR
 1. เมืองดานัง... เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย 
 2. เมืองเว้... เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
 3. เมืองฮอยอัน... เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
 4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
 5. สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์... เอกลักษณ์อันงดงามของเมืองดานัง 
 6. Vincom Center... แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังคุณภาพเยี่ยมที่สุดในโลก
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
 12 – 17 เมษายน 2562
** เทศกาลสงกรานต์ **
19,888 19,888 7,000
 
เงื่อนไขสำหรับพักบนบาน่าฮิลล์ 3 ท่าน และพักแบบครอบครัว
 
 1. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม
 2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง ) เพิ่ม 150 บาท / ท่าน
 3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน
 4. FAMILY SUIT ( เตียงใหญ่ 1 เตียง ) ห้องเป็น 2 ชั้น เพิ่ม 800 บาท / ท่าน
 5. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะที่บาน่าฮิลล์ เพิ่ม 1,600 บาท / ท่าน
 
 
**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**
 
หมายเหตุ :

สำหรับ บัสที่ 1 , บัสที่ 2 และบัสที่ 3               พักบานาฮิลล์ คืนวันที่ 13 เมษายน 2562
สำหรับ บัสที่ 3 และ บัสที่ 4                           พักบานาฮิลล์ คืนวันที่ 15 เมษายน 2562
(ทั้งนี้บัสที่ 3 และ บัสที่ 4 โปรแกรมจะถูกสลับไปนอนที่เว้และดานังก่อน ในส่วนของโปรแกรมเที่ยวจะไม่มีการตัดออกแต่อย่างใด)
12 เม.ย. 62               กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
23.00 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ
13 เม.ย. 62               ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานนานาชาติดานังฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
                        บานาฮิลล์(ค้างคืน)-กระเช้าลอยฟ้า
 
 
02.10 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD……
 
03.45 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี
 
          นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย
 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
 
บ่าย             นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา           
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่นานาชาติ บนบานาฮิลล์ (3)
ที่พัก                โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
14 เม.ย. 62  บานาฮิลล์-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม้-สะพานโกเด้นบริดจ์-เมืองเว้
                        ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม-แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
 
ช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
อิสระให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย และอิสระท่านเดินชม สวนดอกไม้ สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย
                       
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 
บ่าย             อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจำชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม
 
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหอม หรือ เรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ (6)
 
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม โดยจะมีการจับฉลากว่าท่านไหนจะได้สวมชุดเป็นใครในราชวศ์ และนั่งรับประทานอาหารประจำที่ของตำแหน่งนั้น
ที่พัก                โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
 
15 เม.ย. 62   วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย-สินค้า OTOP-เมืองลังโก-ดานัง-สะพานแห่งความรัก
 
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
 
นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด
 
                   นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆ รวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตำหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย  คูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี
 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
 
บ่าย             นำท่านชม สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเมืองเว้ เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูง คนที่รู้จักได้อย่างดี
 
นำท่านผ่าน เมืองลังโก (Langco) ชมวิวทิวทัศน์เมืองลังโก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถึง “หมู่บ้านนก” เป็นเมืองผ่านและเมืองพักในเส้นทาง ดานัง-เว้ (เมืองมรดกโลก) ตั้งอยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นรถลอดอุโมงค์หายเวิน ลังโคเป็นเมืองริมทะเลที่ขึ้นชื่อ ทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่สวยงาม ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงหอย จับปลา ทำการประมงพื้นบ้าน เป็นต้น
 
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
 
                                นำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ 
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
 
ที่พัก                โรงแรม Dylan ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
16 เม.ย. 62   วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-พิพิธภัณฑ์ศิลปะ-โบสถ์ลูกไก่-ตลาดฮาน-ช้อปปิ้ง Vincom Center
                        ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 
 
                   นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
 
บ่าย             นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีงานศิลปะส่วนใหญ่ที่ทำจากหินทรายแกะสลักไว้มากมาย
 
                   นำท่านชม โบสถ์ลูกไก่ ที่ชาวฝรั่งเศสมาสร้างในช่วงยึดครองเวียดนาม
 
                   นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 

นำท่านเดินทางสู่ Vincom Center Shopping Mall ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าสองแห่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันโดยมีถนนจอแจกั้นกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลักษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะที่ตึก B นั้นมีลักษณะเป็นตึกกระจกระฟ้าในรูปแบบทันสมัยพิเศษ

 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
                   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
17 เม.ย. 62   ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพมหานคร)
 
                       
                    
00.15 น.        เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD…….
 
01.45 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
********************
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3D2N บิน CX เดินทางเมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน SINGAPORE Full Option เที่ยวครบ บินหรู พักดี บินSQ ราคาเริ่ม 16,900 บาท เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 62
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน พัก 5ดาว2คืน บินPG เดินทางมีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน3คืน บินXJ Songkran refresh Sakura in Osaka เดินทางสงกรานต์ เมษายน 62 เริ่ม 39,999 บาท
ราคา : 39,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน บินRJ เดินทางเดือน มกราคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 15,900 บาท
ราคา : 15,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY