• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินPG เดินทางกรกฎาคม-ธันวาคม 61 ปีใหม่62 ราคาเริ่มต้นเพียง 12,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCVB5251
ราคา : 12,900.00 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินPG เดินทางกรกฎาคม-ธันวาคม 61 ปีใหม่62
ราคาเริ่มต้นเพียง 12,900 บาท
พิเศษสุดนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์+นั่งสามล้อซิโคล่ + นั่งเรือกระด้ง
พักริมทะเล +เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมโชว์บนเรือ+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว


 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเดี่ยว
19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
26 ก.ค.61 29 ก.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000
2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000
16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
30 ส.ค.61 2 ก.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
6 ก.ย.61 9 ก.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
13 ก.ย.61 16 ก.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
27 ก.ย.61 30 ก.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
4 ต.ค.61 7 ต.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000
19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
21 ต.ค.61 24 ต.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000
26 ต.ค.61 29 ต.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
1 พ.ย.61 4 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
8 พ.ย.61 11 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
15 พ.ย.61 18 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
22 พ.ย.61 25 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
29 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000
8 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000
14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
20 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000
29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 34 18,900 18,900 17,900 3,000
30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 34 18,900 18,900 17,900 3,000
 
 

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล
,  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 
     

  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน3คืน Heaven บินXJ เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม61 ราคาเริ่ม 14,900 บาท
ราคา : 14,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน พักหรู 4ดาว เริ่มต้น 9,999 บาท สายการบิน Viet Jet Air เดินทางตุลาคม61-มีนาคม62
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ธันวาคม 61 ปีใหม่62 ราคาเริ่มต้นเพียง 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน World Wild บินFD เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 17,999 บาท
ราคา : 17,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD บิน XJ 6 วัน 3 คืน เดินทาง ธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 15,900 บาท
ราคา : 15,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี AUTUMN LOVELY SEORAK 5วัน3คืน บิน จินแอร์ (LJ) เดินทางตุลาคม-พฤศจิกายน 61 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER SNOW 5D3N (XJ) เดินทาง ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
ราคา : 18,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี Snow Frost 5วัน3คืน บินXJ เดินทางเดือนธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 15,999 บาท
ราคา : 15,999.00 บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) เริ่มต้น 23,999 บาท เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61
ราคา : 23,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY