• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เกาหลี Korea Chill Chill 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 13,900 บาท สายการบิน XJ เดินทางมิถุนายน-กันยายน 62
Print
รหัสสินค้า : FCKB7906
ราคา : 13,900.00 บาท

ทัวร์เกาหลี Korea Chill Chill 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,900 บาท สายการบิน XJ เดินทางมิถุนายน-กันยายน 62

 เกาะนามิ  ชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ตามรอยซีรีย์เกาหลีอันโด่งดัง
 สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk เป็นสะพานกระจกใสที่เดินเล่นที่ยาวที่สุดในเกาหลี
 หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซล
 คาเฟ่โกบงซาน เป็นจุดชมวิวตอนกลางคืนที่ดีที่สุดของเมืองชุนชอน
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

 
 
เกาหลี Chill Chill 5 วัน 3 คืน
 
 
          HILIGHT
• เกาะนามิ  ชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ตามรอยซีรีย์เกาหลีอันโด่งดัง
• สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk เป็นสะพานกระจกใสที่เดินเล่นที่ยาวที่สุดในเกาหลี
• หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซล
• คาเฟ่โกบงซาน เป็นจุดชมวิวตอนกลางคืนที่ดีที่สุดของเมืองชุนชอน
• สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
                                                                                    
 
 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
เดินทาง :มิถุนายน-กันยายน62
เริ่มต้นเพียง13,900

 
  
      กำหนดการเดินทาง
วันที่ : 05-09 มิถุนายน 2562                                                                                                 14,900.-
วันที่ : 15-19 มิถุนายน 2562                                                                                                 14,900.-     
วันที่ : 19-23 มิถุนายน 2562                                                                                                 14,900.-     
วันที่ : 26-30 มิถุนายน 2562                                                                                                 14,900.-     
วันที่ : 06-10 กรกฎาคม 2562                                                                                               14,900.-     
วันที่ : 10-14 กรกฎาคม 2562                                                                                               14,900.       
วันที่ : 13-17 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)                               16,900.       
วันที่ : 25-29 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9)                               16,900.       
วันที่ : 01-05 สิงหาคม 2562                                                                                                 14,900.       
วันที่ : 08-12 สิงหาคม 2562  (วันแม่แห่งชาติ)                                                                   16,900.       
วันที่ : 28 สิงหาคม -01 กันายน  2562                                                                                  14,900.       
วันที่ : 04-08 กันยายน 2562                                                                                                 14,900.
วันที่ : 18-22 กันยายน 2562                                                                                                 13,900.-
วันที่ : 25-29 กันยายน 2562                                                                                                 14,900.       
หมายเหตุ :รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
(รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
 
เส้นทางการเดินทาง
วัน โปรแกรมเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง      
2 อินชอน - เกาะนามิ  - คาเฟ่โกบงซาน -สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Wall  🍽 🍽 JM/NEW M HOTEL*3 หรือ เทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -Cosmetic – โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงอิก 🍽 🍽 🍽 GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL*3 หรือ เทียบเท่า
4 ศูนย์โสม- ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free   - พระราชวังชางด๊อกคุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  -ตลาดเมียงดง - ซุปเปอร์มาเก๊ต 🍽 🍽 X GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL*3 หรือ เทียบเท่า
5 อินชอน– กรุงเทพ 🍽      
 

 
โปรแกรมการเดินทาง  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง  
18.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองผู้โดยสารขาออกชั้น3ประตู4เคาน์เตอร์4 (เช็คอินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน  
   
21.05 น. นำท่านเดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่XJ704 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง)**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้**  
วันที่ 2 อินชอน - เกาะนามิ  - คาเฟ่โกบงซาน -สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Wall   
04.35 น.
 
เช้า
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “อูด้ง
นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND)ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือ จะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ
 
     
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ชาบู ชาบู  
  นำท่านสู่ คาเฟ่โกบงซาน เป็นจุดชมวิวตอนกลางคืนที่ดีที่สุดของเมืองชุนชอน มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งกลางวัน และกลางคืน มีคาเฟ่และร้านอาหาร ให้ท่านได้เดินเล่นที่ระเบียง หรือในสวน จิบกาแฟพร้อมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวไปด้วย ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายกันเลยทีเดียว นำท่านสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walkเป็นสะพานกระจกใสที่เดินเล่นที่ยาวที่สุดในเกาหลี เพิ่งเปิดไม่นานมานี้ โดยยาวยื่นออกไปตามแนวของทะเลสาบเอียมโฮ เมืองชุนชอน  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ทัลคาลบี้  
   พักที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่ 3                                    สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -Cosmetic – โซลทาวเวอร์
                                              ถนนฮงอิก
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “คาลบี้  
บ่าย
 
 
 
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ นำท่านชม COSMETIC SHOPศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Misshaเป็น นำท่านสู่ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **   จากนั้นให้ท่าน ช๊อปปิ้ง ถนนฮงอิก แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “โอซัมบุลโกกิ”  
   พักที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
วันที่4 ศูนย์โสม- ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free   - พระราชวังชางด๊อกคุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  -ตลาดเมียงดง - ซุปเปอร์มาเก๊ต  
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย  นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free Lotte  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ซัมเทกัง  
 
 
 
 
นำท่านสู่ พระราชวังชางด๊อกกุง ชังด็อกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซล จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น  
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อ
หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตาม
ฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
 
  พักที่ GRAND PALACE/ CHOYANG /
AIR REX HTL OR SML ระดับ 3 ดาว เมืองอินชอน หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5                                    อินชอน– กรุงเทพ  
เช้าตรู่05.50 น.
10.35 น.
นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย
ระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อ
หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตาม
ฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ705 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
     
 
โปรแกรม :เกาหลี Chill Chill 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
 [มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง7ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
05-09 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
15-19 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
19-23 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
26-30 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
06-10 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
10-14 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
13-17 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
25-29 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
01-05 สิงหาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
08-12 สิงหาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
28 สิงหาคม - 01กันยายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
04-08 กันยายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
18-22 กันยายน 2562 13,900.- 13,900. 13,900.- 13,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
25-29 กันยายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดต่อสอบถาม 4,900.
*** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.-  ***
***ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน***
***ราคานี้เฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านั้น กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***
**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีกครั้ง**

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ TOKYO FUJI KAWAGOE 5วัน3คืน ซุปตาร์ หิมะน่ารัก ราคาเริ่มต้นเพียง 26,888 บาท เดินทางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 62 โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) FCJT1945
ราคา : 26,888.00 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 13,899 บาท สายการบิน CZ เดินทาง สิงหาคม-กันยายน62 FCCS3674
ราคา : 13,899.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลางปีใหม่2563 ซุปตาร์ Happy Bana Hills New Year 4วัน3คืน เริ่มต้น 17,888 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ FCVT1929
ราคา : 17,888.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์จีน บินตรงอู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท (3U) เดินทางสิงหาคม-ตุลาคม 62 FCCS3671
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม 11,999 บาท สายการบิน Bangkok Airways เดินทางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่าโปรน้องดี พัก 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท เดินทางมิถุนายน-กันยายน 2562 FCMB5226
ราคา : 11,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY