• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน3คืน บินXJ เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62 ราคาเริ่ม 25,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCJI6620
ราคา : 25,900.00 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน3คืน บินXJ เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62 ราคาเริ่ม 25,900 บาท
ซัปโปโร โอตารุ KIRORO RESORT
พักออนเซ็น Kiroro Ski Resort 1 คืน ซัปโปโร 2คืน (ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง)
ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X (XJ)

 
Wonderful Hokkaido 5D3N
 
ซัปโปโร โอตารุ KIRORO RESORT
พักออนเซ็น Kiroro Ski Resort 1 คืน ซัปโปโร 2คืน (ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง)
ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว ที่นั่ง
5 - 9 เมษายน 62 29,900  
 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท
9,500 30
10 - 14 เมษายน 62 34,900 9,500 30
18 - 22 เมษายน 62 28,900 9,500 30
20 - 24 เมษายน 62 27,900 9,500 30
25 - 29 เมษายน 62 27,900 9,500 30
8 – 12 พฤษภาคม 62 28,900 9,500 30
15 - 19 พฤษภาคม 62 28,900 9,500 30
22 - 26 พฤษภาคม 62 26,900 9,500 30
29พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 25,900 9,500 30
 
ไฟล์ทบิน
Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40     
Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30

 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด DMK-CTS XJ620 23.55-08.40    
2 สนามบินนิวชิโตะเสะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า –เขาโมอิวะ Moiwa Ropeway – ออนเซ็น คิโรโระ สกีรีสอร์ท
ä เที่ยง,เย็น
3 คิโรโระ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free -
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ä เช้า,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น)
4 อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
ä เช้า
5 ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XJ621  09.55-16.30
äเช้า (บริการแบบ Set Box)
 
หมายเหตุ:โปรแกรมอาจจะมีสลับคืนที่พักหรือสลับสถานที่เที่ยวในบางวันหรือบางเวลา ท่านจะได้เที่ยวครบตามโปรแกรม
 
วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
21.00น.   ½ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติกแท็กกระเป๋า
23.55น.   Q นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน AIR  ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบนเครื่องมีบริการจำหน่าย)

 
วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตะเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร
                 ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway –
                 คิโรโระ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น       äอาหารกลางวัน ,เย็น
 08.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ่งผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ทำงานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึก นำท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ฮอกไกโดมาก ในช่วงฤดุหนาวมีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ำแข็งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและทั่วโลกได้มากกว่า 2 ล้านคน ช่วงใบไม้ผลิจะได้เจอกับต้นซากุระ ดอกบานสีชมพูและดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิต่างๆ บานเรียงราย ผ่านการจัดสวนอย่างสวยงาม สามารถชมวิถีชีวิตคนเมืองซัปโปโรได้ ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ตั้งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญี่ปุ่น ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึ่งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุก  ชั่วโมง

เที่ยง         ä บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
บ่าย  
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนานิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1869 นับตั้งแต่ก่อสร้างมาก็มีอายุมากกว่า 140 ปีแล้วและได้มีการอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4องค์ คนญี่ปุ่นมักมาขอพรกันที่ศาลเจ้าโดยเฉพาะในวันสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิดครบรอบอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆ ช่วงซากุระบานบริเวณศาลเจ้ายังมีทั้งต้นบ๊วย และต้นซากุระ รวมกันอยู่มากมาย เมื่อมาที่นี่จะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม้ ทั้ง 2 ชนิดได้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเลือกซื้อเครื่องราง Omamori ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า The Hill of the Buddha เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นที่ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่เปิดให้เช้าชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน ล้อมรอบไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์นับแสนต้นที่จะเปลี่ยนพื้นที่ของเนินเขาให้เป็นสีสันต่างๆไปไม่ซ้ำกันตลอดปีตามช่วงฤดู โดยบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่น โดยบริเวณทางเข้าจะมี  สระน้ำ และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปั้นหินจำลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปปั้นหินจำลองของสโตนเฮนจ์ให้ได้ชมและเก็บภาพสวยงามได้อีกด้วย
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า(ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพื่อใช้ทำนุบำรุงสถานที่ 300 เยน (บริจาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า) ไม่รวมค่าจุดชมวิวมุมสูง500เยน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเขาโมอิวะ (Moiwa-yama) ใกล้กับเมืองซัปโปโร นำท่านขึ้น Ropeway สู่จุดชมวิวด้านบน ที่นี่ยามค่ำคืนจะเป็นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดติด 1 ใน 3 วิวที่ดีที่สุดของฮอกไกโดและของประเทศญี่ปุ่น บนยอดเขาโมอิวะสูงจากน้ำทะเล 531 เมตร เมื่อมองลงมาจะเห็นวิวและอ่าวอิชิการิ ภูเขาโชคังเบทสึ อำเภอมาชิเคะ แบบพาโนราม่า360 องศา เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับคู่รักที่ขึ้นมาใช้เวลาพิเศษด้วยกัน โดยยืนสั่นระฆังตรงจุดศูนย์กลางของจุดชมวิวแบบครอบคลุมทั่วทั้งเมืองซัปโปโรอีกด้วย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักคิโรโระสกีรีสอร์ท
เย็น          ä รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าแล  ะจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
ที่พัก: Kiroro Ski Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม      คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
                   Duty Free – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   ä อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น)
 
เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
               ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บวิวบรรยากาศที่สวยงามของ KIRORO SKI RESORT ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา สำหรับในช่วงฤดูหนาวจะปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม (หิมะจะมีช่วงฤดูหนาวเท่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ช่วงที่ลูกค้าเดินทางและค่าทัวร์ไม่รวมกิจกรรมต่างๆ) คิโรโระรีสอร์ท ถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักหนัง “แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว” เรื่องแรกของค่ายจีดีเอช เปิดมุมสวยทั่วสกีรีสอร์ทใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ใน location ต่างๆ เช่นระฆังแห่งความรัก (Love Bell) หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่โซนพลาซ่า คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ต  แหล่งรวมขนมอร่อยเเละสินค้าที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดไว้ครบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถช้อปปิ้งกลับไปเป็นของฝากได้ในแห่งเดียวที่นี่
 
เที่ยง        ä รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
 
บ่าย         นำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ Otaru เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แห  ล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง
เย็น          ä รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5) บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น
 
               หลังอาหารเย็นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะได้ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักแรม
 
ที่พัก: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 
วันที่สี่         อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน
                  ä อาหารเช้า
 
เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
vอิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้
 
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจ้งความประสงค์กับไกด์หน้างาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
>> ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ร้าน ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให้ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)
จนได้เวลานำท่านมาส่งที่โรงแรมหรือ JR ทาวน์เวอร์ อิสระให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเช่น
>> อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
>> ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี - ทานุกิโคจิเป็นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
>> มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สำหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลายอีกด้วย วิธีไป
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจำทาง ลงที่ป้าย “Inter-Village Omagari”
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจำทาง ลงที่ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”
• (เสาร์อาทิตย์และวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หน้าสถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจำทางโดยตรง ลงที่ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”
v เลือกซื้อ Bus เสริม+Tour (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทัวร์เสริมเป็นการเสนอขายบัสเสริมวันอิสระ ไกด์จะเสนอขายพร้อมเส้นทางทัวร์หน้างาน ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่ละท่านเท่านั้น
อัตราค่าบริการ /ท่าน
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน
เดินทาง 26-30 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ท่าน
เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน
: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami
  • 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ห้า        ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                          
                   ä อาหารเช้า (บริการแบบ Set Box)
 
เช้า          ä บริการอาหารเช้าแบบ Set Box  (มื้อที่ 7) เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาการเดินทางไปสนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
09.55 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจำหน่าย )
16.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทน์ บูลลากูน 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCLB5232
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางมิถุนายน62-มกราคม-ปีใหม่63 สายการบิน AIR ASIA FCHZ1221
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี 6วัน3คืน ซูวอน โซล เลสโก ฮิตครองเมือง บินXJ เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน บิน TG ฮิตแรงแซงทางโค้ง เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ฮิตติดเทรนด์ 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY