• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.66-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCIB301
ราคา : 24,999.00 บาท

ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.66-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท


ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน 

 
วันแรก         ดอนเมือง กรุงเทพฯ • เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา •      วัดมหาโพธิ์                                                                               ä (-/กลางวัน/เย็น)
 
05.30 น.      พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
แอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.20 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD 122
 
10.10 น.      เดินทางถึง สนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
เที่ยง            ä บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
จากนั้น          เดินทางสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา (Sujata Village) มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ระหว่างทางก็จะผ่านชมแม่น้ำเนรัญชร (Niranjana River) ปัจจุบันเรียกว่า Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแม่น้ำที่ถ้าฝนหยุดตก น้ำในแม่น้ำก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพที่แห้ง สามารถเดินข้ามได้อย่างสบาย
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย
 
 
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก            DHAMMA / MAHABODHI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพุทธคยา มาตรฐานอินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่สอง       ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา                                                   ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น          ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ ครั้งสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่มีภูเขาใหญ่ 5 ลูกล้อมรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เบญจคีรีนคร” นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเวฬุวันมหาวิหาร (Venuvan Vihara) หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน้ำร้อนโบราณ) และวัดนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่น
 
 
นำท่านเดินทางสู่เขาคิชฌกูฏ (Girdhkut Cave) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็น พระคันธกุฎี ลักษณะเป็นอิฐปรักหักพังทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนที่มาศักการะและระหว่างทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ
 
จากนั้น          นำท่านสู่ ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร (Bimbisara Jail) เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นซากฐานกำแพงสูงประมาณ 6 ฟุตล้อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันสวยงามได้อีกด้วย
เที่ยง            ä บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University) มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีการสอนในหลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นต้น มีพระสงฆ์จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อ พ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข้าใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติร์กเข้าทำลาย ทำให้คัมภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทั้งหมด
 
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก            DHAMMA / MAHABODHI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพุทธคยา มาตรฐานอินเดีย
 (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่สาม       พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี                                                                         ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น          เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย      
เที่ยง                  ä บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น          นำท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถ (Sarnath) เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะธรรมเมกสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การสำรวจพบว่า แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศก
 
จากนั้น          นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ (Archaeological Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรมโบราณคดีอินเดีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1905 โดยการผลักดันของ เวอร์ จอห์น มาร์แชล เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่ขุดพบในสารนาถ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากและเป็นวัตถุสำคัญของทางศาสนาเป็นอย่างมาก อาคารเป็นทรงรูปแบบราชการมีความกว้างขวางแต่ยังคงมีความก่าแก่ตามกาลเวลา
 
 
จากนั้น          นำท่าน ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี (Ganga Aarti) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไฟเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์ ระฆัง ธูป ภาชนะหรือหม้อใส่น้ำ การบูร ดอกไม้ กำยาน ตะเกียงน้ำมันฆี พัดขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็นต้น      (พิเศษ! กระทงดอกไม้ ขอพรพระแม่คงคา)
 
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก            THE FERN/PRESTINE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี มาตรฐานอินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่สี่           วัดกาสีวิศวะนาต • พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม                                                                                                                                               ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
ช่วงเช้า        เดินทางสู่ วัดกาสีวิศวะนาต (Shri kashi Vishwanath) โดดเด่นด้วยความที่วัดเป็นสีชมพูสวยงาม ชื่อโบราณของเมืองพาราณสีจะเรียกว่า Kashi วัดนี้เป็นวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงมากในอินเดียที่ถวายให้กับพระศิวะ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคา เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม หอคอยของวัดเคลือบด้วยทองคำ 800 กิโลกรัม
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)
เที่ยง                 ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารของวัดไทย
                   นำท่านสู่ วัดไทยสะสาราม (Sasaram) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองพาราณสีและเมืองพุทธคยา ภายในวัดถูกออกแบบตามศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิกรรมฐาน ห้องครัว ห้องน้ำ วัดแห่งนี้ทำการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวพุทธและผู้มาแสวงบุญ
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก            DHAMMA / MAHABODHI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพุทธคยา มาตรฐานอินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ห้า         เมืองพุทธคยา • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ                    
ä (เช้า/-/-)                                      
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินคยา ประเทศอินเดีย เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ   
โดยเที่ยวบินที่ FD 123
10.40 น.      ออกเดินทางจากสนามบินคยา มุงหน้าสู่ ประเทศไทย
14.50 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*******************************************************************
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง ราคา อินเดีย พุทธคยา พาราณสี (FD) 5 วัน 4 คืน

วันเดินทาง ไฟลท์บิน จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
01 – 05 พ.ย. 66 FD122/123 20+1 25,999 25,999 24,999 4,500
22 – 26 พ.ย. 66
(เทศกาลดิวาลี)
FD122/123 20+1 27,999 27,999 26,999 4,500
06 – 10 ธ.ค. 66 FD122/123 20+1 28,999 28,999 27,999 4,500
20 – 24 ธ.ค. 66 FD122/123 20+1 29,999 29,999 28 ,999 4,500
27 – 31 ธ.ค. 66 FD122/123 20+1 29,999 29,999 28,999 4,500
10 – 14 ม.ค. 67 FD122/123 20+1 24,999 24,999 23,999 4,500
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 67 FD122/123 20+1 26,999 26,999 25,999 4,500
07 – 11 ก.พ. 67 FD122/123 20+1 27,999 27,999 26,999 4,500
21 – 25 ก.พ. 67 FD122/123 20+1 28,999 28,999 27,999 4,500
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 FD122/123 20+1 28,999 28,999 27,999 4,500
06 – 10 มี.ค. 67 FD122/123 20+1 27,999 27,999 26,999 4,500
20 – 24 มี.ค. 67 FD122/123 20+1 27,999 27,999 26,999 4,500
 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**


#ทัวร์ไหว้พระ #ทัวร์อินเดีย #เที่ยวอินเดีย #ทัวร์อินเดียเนปาล #ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น #ทัวร์อินเดียโปรไฟไหม้ #กรุ๊ปทัวร์อินเดีย #ทัวร์อินเดียราคาถูก #ทัวร์อินเดียสุดคุ้ม #อินเดียทัวร์ #ไปเที่ยวอินเดีย #ไปอินเดีย #แคชเมียร์ #ทัวร์แคชเมียร์ #เที่ยวแคชเมียร์ #ทัวร์แคชเมียร์ราคาถูก #เที่ยวแคชเมียร์ราคาถูก
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง เซียน 3 พร HKG 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 11,911 บาท
ราคา : 11,911.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,899 บาท
ราคา : 16,899.00 บาท
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น5วัน4คืน บินFD เดินทาง ธ.ค.66-มี.ค.67 ราคาเริ่มเพียง 15,888 บาท
ราคา : 15,888.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง พ.ย - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 17,990 บาท
ราคา : 17,990.00 บาท
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.66 ปีใหม่67 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY