• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 สิงหาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,900 บาท บินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม61-ปีใหม่62 FCSG1704
Print
รหัสสินค้า : FCSG1704
ราคา : 11,900.00 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE  3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,900 บาท
บินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม61-ปีใหม่62 FCSG1704

จุดเด่นของโปรแกรม
•เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
•สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
•ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด 
•ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
•พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3.5 ดาว)
  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 25 กิโลกรัม) 
  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 25 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน
  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 
   เงื่อนไขการจอง 
 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรม
เนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER SNOW 5D3N (XJ) เดินทาง ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
ราคา : 18,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN COZY 5D3N (XJ) เดินทาง พฤศจิกายน 2561 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU 5D3N ICE BREAKER แอ๊ก แอ๊ก บินTG เดินทางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 62 ราคาเริ่ม 38,888 บาท
ราคา : 38,888.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินภายใน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้ง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 11,899 บาท (WE) เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 FCCS3702
ราคา : 11,899.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N สายการบิน T’WAY เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่ม 12,888 บาท
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน พัก4ดาว บินSL เดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เริ่มต้น 13,900 บาท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 62
ราคา : 13,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY