• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน4คืน Easy Enchanted บินTG เดินทางสงกรานต์ 8-14 เมษายน 62 ราคาเพียง 63,990 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCEZ2405
ราคา : 63,990.00 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน4คืน Easy Enchanted บินTG เดินทางสงกรานต์ 8-14 เมษายน 62 ราคาเพียง 63,990 บาท
เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways สายการบินระดับ 5 ดาว
1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก จาก Skytrax World Airline Awards 2018
บินตรงสู่ทวีปยุโรป ไม่แวะเปลี่ยนเครื่อง พร้อมสะสมไมล์ได้ 50 %
น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบินไทย  Thai Airways (TG)
ขาไป TG970 BKK -  ZRH 01.05 – 07.50
ขากลับ TG941 MXP - BKK 14.05 – 05.55
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า
อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
08 – 14 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์) 63,990 61,990 13,000
** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท**
 
ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 4,000 บาท
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ
 
22.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 3-4
ของสายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
01.05 น.      ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG970
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
วันที่ 2       ซูริค – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง
      กรุงเบิร์น – ชมเมือง – หอนาฬิกาแห่งเบิร์น – บ่อหมี – โลซานน์
 
07.50 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 65.6กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์
นำท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส
และอิสระให้ท่าน เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มีดพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 
 
กลางวัน       อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาชมเมืองและช้อปปิ้งของท่าน
                   ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1191 ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ กรุงเบิร์นได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) และยังถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วย
นำท่านชมย่านเมืองเก่า ชมสถานที่สำคัญของเมือง และชม ซึทกลอกเกอ (Zytglogge) หรือ
หอนาฬิกาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น แล้วนำท่านชม บ่อหมีแห่งเบิร์น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นโลโก้หรือสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย
 
 
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกลาง และยังคงความงดงามมาจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้นทรงพระเยาว์
 
ค่ำ                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1)
พิเศษ... เมนูฟองดู อาหารประจำชาติ ต้นตำรับจากสวิตเซอร์แลนด์
พัก ณ โรงแรม Novotel Lausanne Bussigny หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 3       โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – อดีตสถานที่ประทับของราชนิกุลมหิดล   
      – โรงแรมโบริวาจ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – ปราสาทชิลยอง –
      แทสช์ – นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี, รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาด้านนิติศาสตร์ และรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงเปลี่ยนมาเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน
                   และนำท่านชม แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซ (No.16 at Avenue Tissot) เคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า พร้อมทั้งพระพี่นางเธอฯ, รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ โดยบริเวณโรงรถของแฟลตแห่งนี้ เป็นที่หัดจักรยานของรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9
                   นำท่านชม โรงแรมโบริวาจ (Beau-Rivage Palace) ที่ประทับของพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี หลังทรงอภิเษกสมรส และเดินทางมายุโรปเพื่อฮันนีมูนและศึกษางานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
                   นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับความพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพิธีเปิดศาลาอย่างเป็นทางการ
                   แล้วนำท่านชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ที่มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทรงเรือใบและกรรเชียงเรือในทะเลสาบแห่งนี้
 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (3) 
          นำท่านแวะชม ปราสาทชิลยอง (au de Chillon) ปราสาทที่ยื่นออกไปในทะเลสาบเลอม็อง จึงมีบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยท่านดยุคแห่งซาวอย ตั้งแต่สมัยคริสต์ศวรรษที่ 11 สร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางการสัญจร
 
          แล้วนำท่านเดินทางสู่ แทสช์ (Täsch) ระยะทางประมาณ 136 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง 45 นาที เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของ เซอร์แมท
และนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท (Zermatt) หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมืองแห่งนี้ห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา
นอกจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น
 
** กรุณาเตรียมแยกกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ ใส่ของมีค่าและของใช้จำเป็น เพื่อเข้าพักที่เซอร์แมท เนื่องจากการเข้าเมืองเซอร์แมท จะต้องเปลี่ยนเป็นนั่งรถไฟเข้าไป รถไม่สามารถเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นกระเป๋าใบใหญ่จะอยู่บนรถโค้ช และควรเตรียมเสื้อคลุมหรือเสื้อกันหนาวเข้าไปด้วย เพราะอากาศภายในเมืองค่อนข้างหนาวเย็น**
 
ค่ำ                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (4)
พัก ณ โรงแรม Simi Zermatt  หรือในระดับเดียวกัน
 
 
 
 
 
วันที่ 4       เซอร์แมท – นั่งรถไฟสาย กอร์นเนอร์กราท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – เซอร์แมท –
      นั่งรถไฟสู่แทสช์ – มิลาน
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
                   นำท่านนั่งรถไฟสาย กอร์นเนอร์กราท (Gornergrat Bahn) ขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมความงามของ
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน (Matterhorn) มีความสูง 4,447 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาทรงพีระมิดที่สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่ง
ของโลก ความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของยอดเขาแห่งนี้ ทำให้ภาพของแมทเทอร์ฮอนกลายเป็นสัญลักษณ์ของช็อกโกแล็ตทับเบอโรนที่โด่งดัง และบริษัทผู้ผลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราเมาท์พิคเจอร์
อันเป็นภาพที่จดจำของผู้คนจากทั่วโลก อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ในมุมมอง 360 องศา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอน และเทือกเขาน้อยใหญ่ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 
 
ได้เวลานัดหมาย นำท่านนั่งรถไฟลงสู่เซอร์แมท และอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 
กลางวัน       อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้งของท่าน
 
ได้เวลาสมควร นำท่านนั่งรถไฟสู่ แทสช์ และเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี่ มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan)
ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี
 
ค่ำ                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (6)
พัก ณ โรงแรม Grand Milano Malpensa หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 4       มิลาน – Serravalle designer outlet – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน –
      แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ช้อปปิ้งย่าน Via Montenapoleone 
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
                   นำท่านเดินทางสู่ Serravalle designer outlet ระยะทางประมาณ 93.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที เอาท์เล็ตชื่อดังของอิตาลี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาสุดพิเศษมากมายหลากหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Bottega Verde, Bulgari, Byrberry, Dolce & Gabbana, Coach, Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo, Versace และสินค้าแบรนด์ดังอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 
กลางวัน       อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
                   ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับมิลาน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 500 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียกกันว่า มาดูนีนา
ชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 
                   และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone  แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
พัก ณ โรงแรม Grand Milano Malpensa หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 6       มิลาน
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
                   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
14.05 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG941
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
วันที่ 7        กรุงเทพฯ
 
05.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
*ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*
การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**
 
ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป
 
กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง
หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
 
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำ
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี บินLH,OS เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน บินTG เดินทางกันยายน-ธันวาคม61ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน4คืน บินQR เดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาพิเศษ 39,900 บาท
ราคา : 39,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ INSIDE RUSSIA 7D5N BY WY เดินทาง มีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 49,999 บาท
ราคา : 49,999.00 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน บินQR เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 59,900 บาท
ราคา : 59,900.00 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 75,900 บาท
ราคา : 75,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก PERFECT RUSSIA 7D 5N BY TG เดินทางเดือนมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 51,888 บาท
ราคา : 51,888.00 บาท
รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน สายการบิน AIR ASTANA เริ่มต้น 45,555 เดินทาง ส.ค. 2561 - ก.พ. 2562 FCRS1719
ราคา : 45,555.00 บาท
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน Flower Blooming Benelux 7วัน4คืน บินTG เดินทางเมษายน-พฤษภาคม62 ราคาเริ่ม 52,999 บาท
ราคา : 52,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY