• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ABSOLUTE RUSSIA 8 วัน 5 คืน บิน EY เดินทางกรกฎาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 48,888 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCRZ1240
ราคา : 48,888.00 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ABSOLUTE RUSSIA 8 วัน 5 คืน บิน EY เดินทางกรกฎาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 48,888 บาท

 
 
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี
         **ไฟลท์ขาไป จะมี 2 ไฟล์ ก่อนทำการจองรบกวนเชควันเดินทางจากตารางด้านล่าง**
15.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 18.20 น.     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405
                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
22.00 น.      เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
17.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 20.45 น.     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401
                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
00.15 น.      เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่สอง       มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS
03.10 น.      ออกเดินทางสู่นครมอสโคว์ ด้วยเที่ยวบินที่ EY065
 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
07.40 น.      ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
                   นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นำเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก              
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย             นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 20 USD***
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม       รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน –
                   ป้อมปีเตอร์และปอล
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
………. น.    ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
………. น.    เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิ้น (Pushkin) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่สวยงามและเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ชมนับร้อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ ที่ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยไม้โอ๊คขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับด้วยอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล้ำค้าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ จากนั้นนำท่านชม ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมด้านในซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่                     พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –
                  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  (Peterhof Palace) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้  ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพธภัณฑ์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection)  ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโคว์ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งบนถนนเนฟสกี้ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งที่ตั้งของย่านการค้า,ย่านที่อยู่อาศัย,พระราชวัง,โรงละคร
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า         มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้  และถ่ายรูปที่ด้ายหลังของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นของพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบแสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อำนาจ และความยุติธรรม สอนที่สอง   พระราชวังเร์เมอรี่
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
…………..       นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปกรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
...........                  เดินทางถึงกรุงมอสโคว์
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองจัตุร
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
นที่สองราชวังเครลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต
วันที่หก        พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย             นำชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
                   นำท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
          ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด       สนามบินมอสโคว์
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.      นำคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.45 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY068
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
19.00 น.      เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
21.35 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY402
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
23.30 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY406
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
วันที่แปด      สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
07.10 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
09.10 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ไฟล์บินไป/กลับ ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
25 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561 EY405/EY406 48,888 48,999 48,888 11,000 32,888
12 – 19 สิงหาคม 2561 EY401/EY402 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888
16 – 23 กันยายน 2561 EY401/EY402 48,888 48,999 48,888 11,000 32,888
23 – 30 กันยายน 2561 EY401/EY402 48,888 48,999 48,888 11,000 32,888
09 – 16 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 49,888 49,999 49,888 11,000 33,888
13 – 20 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 50,888 50,888 50,888 11,000 34,888
17 – 24 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888
20 – 27 ตุลาคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888
03 – 10 ธันวาคม 2561 EY401/EY402 49,888 49,999 49,888 11,000 33,888
 
                  
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน บินTG เดินทางกันยายน-ธันวาคม61ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน4คืน บินQR เดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาพิเศษ 39,900 บาท
ราคา : 39,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG เดินทางธันวาคม61 ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 65,999 บาท
ราคา : 65,999.00 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน บินQR เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 59,900 บาท
ราคา : 59,900.00 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 75,900 บาท
ราคา : 75,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Wonderful 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 61 ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 54,888 บาท
ราคา : 54,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ Unique 9วัน6คืน บินTG เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม61 ราคาเริ่ม 58,888 บาท
ราคา : 58,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชก ออสเตรีย READY EAST EUROPE 8D5N BY TG เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่ม 48,999 บาท
ราคา : 48,999.00 บาท
รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน สายการบิน AIR ASTANA เริ่มต้น 45,555 เดินทาง ส.ค. 2561 - ก.พ. 2562 FCRS1719
ราคา : 45,555.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY