• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9วัน6คืน EASY CLASSIC EUROPE บิน ETIHAD เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่ม 59,990 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCEZ2401
ราคา : 59,990.00 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9วัน6คืน EASY CLASSIC EUROPE บิน ETIHAD เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่ม 59,990 บาท
เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งสนุกกับ 3 ประเทศ ปลายทางในฝัน
โรม อดีตศูนย์กลางจักรวรรดิโรมัน
โคลอสเซียม​ 7 สิ่งมหัศจรรย์​ของโลก
ฟลอเร้นซ์​ ต้นกำเนิดยุคเรเนสซองส์
เวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
ลูเซิร์น​ เมืองตากอากาศแสนสวยสวิส
สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะ บนยอดเขาทิตลิต
ปารีส ดินแดนน้ำหอม เมืองแฟชั่นของโลก
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายส์
หอไอเฟล สัญลักษณ์​ปารีส
ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิส, ลา วัลเลย์ เอ้าเลท และห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยต
พิเศษทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต
ล่องเรือแม่น้ำแซน ปารีส
ราคารวมวีซ่าแล้ว
เดินทางโดยสายการบิน Etihad Airways สายการบินระดับ 5 ดาว
1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ ETIHAD AIRWAY (EY)
ขาไป EY405 BKK -  AUH 18.25 – 22.00
ขาไป EY085 AUH -  FCO 02.35 – 07.05
ขากลับ EY038 CDG - AUH 21.55 – 06.40
ขากลับ EY408 AUH - BKK 08.50 – 18.25
*สำหรับช่วงฤดูหนาว : วันที่ 14 – 22 พ.ย. และ 04 – 12 ธ.ค. 61
ขาไป EY405 BKK -  AUH 18.05 – 22.05
ขาไป EY085 AUH -  FCO 02.25 – 06.20
ขากลับ EY038 CDG - AUH 20.45 – 06.45
ขากลับ EY408 AUH - BKK 08.55 – 18.05
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า
อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
12 - 20 กันยายน 59,990 57,990 13,000
17 - 25 ตุลาคม (วันปิยะมหาราช) 62,990 60,990 13,000
16 - 20 พฤศจิกายน 59,990 57,990 13,000
04 - 12 ธันวาคม (วันพ่อและวันรัฐธรรมนูญ) 63,990 61,960 13,000
** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท**
 
ราคาข้างต้นรวมค่าวีซ่าแล้ว
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
 
15.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q
ของสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.25 น.      ออกเดินทางสู่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY405
22.00 น.        ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
02.35 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EY085
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
 
วันที่ 2       อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม –      
      น้ำพุเทรวี่ – ฟลอเรนซ์ – เมืองเก่าฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio –
      จัตุรัสซิญญอเรีย
 
07.05 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) ระยะทางประมาณ 30.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรโรมัน ในสมัยที่ยังเรืองอำนาจนับได้ว่าเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปา และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
นำท่านชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งมหาวิหารเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของ นักบุญเปโตร หนึ่งในสาวกของพระเยซู ต่อมาได้สถาปนาขึ้นเป็น
พระสันตะปาปาองค์แรกของโรม ภายในประดับประดาด้วยศิลปะชิ้นเอกมากมาย
 
 
 
 
 
 
แล้วนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อดีตสนามประลองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ เหล่ากลาดิเอเตอร์ ซึ่งเป็นสังเวียนเลือดที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้ความบันเทิงแก่ชาวโรมัน
จากนั้น นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น้ำพุที่สวยงามที่สุดของกรุงโรม หรือท่านสามารถโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ ซึ่งเชื่อกันว่าจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก และเป็นที่มาของเพลงอมตะ Three Coins in The Fountain
 
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.05 ชั่วโมง เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ในสมัยยุคกลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน ซึ่งต่อมาเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรอเนสซองซ์ นอกจากนั้นยังได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป
 
 
นำท่าน เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ต้นกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป ชม สะพาน Ponte Vecchio สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน บนสะพานเป็นตลาดขายพวกเครื่องประดับต่างๆ และของที่ระลึกจำนวนมากมาย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟลอเรนซ์ รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่และงานศิลปะ ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนที่งดงาม งานประติมากรรมที่โดดเด่นที่สุด คือ รูปแกะสลักหินอ่อน “เดวิด” ผลงานชิ้นเอกของศิลปินไมเคิล แองเจโล่ ซึ่งจำลองจากงานดั้งเดิม
 
ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ภายในโรงแรม) (2)
พักค้างแรม ณ โรงแรม Delta Florence หรือในระดับเดียวกัน
 
 
วันที่ 3        ฟลอเรนซ์ – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ
       จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง อีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ของอิตาลี
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ แล้วล่องเรือสู่ เวนิส (Venice) เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นมากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและเชื่อมโยงกันด้วยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ให้ท่านสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (4)
หลังอาหาร นำท่านชม สะพานรีอัลโต (Rialto Bridge) สะพานข้าม Grand Canal ที่สวยงาม เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเวนิส
 
แล้วชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่นักโทษใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว
 
 
จากนั้นนำท่านชม  จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จัตุรัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส
ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น มหาวิหารซานมาร์โค ประกอบไปด้วย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ และพระราชวังด็อด (Doge Palace) ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เป็นต้น
อิสระให้ท่านเดินเล่น ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส จนถึงเวลานัดหมาย
หรือท่านสามารถเลือกนั่งเรือกอนโดล่า อีกหนึ่งเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์
กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน)
 
 
ได้เวลานัดหมาย นำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้นเดินทางสู่ เมสเตร
 
ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)
พักค้างแรม ณ โรงแรม Da Porto Hotel & Residence หรือในระดับเดียวกัน
 
 
วันที่ 4        เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 –                         
       ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
                                    หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิลาน ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี แล้วนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 500 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียกกันว่า มาดูนีนา (Madunina) และชม แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (7)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์
นำท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส
อิสระให้ท่าน เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มีดพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 
ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
พักค้างแรม ณ โรงแรม ibis Styles Luzern City หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 5        ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง                       
       สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง
 
เช้า                              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์
 
                   นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบทิศทางแบบ  360 องศาเลยทีเดียว แล้วขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หนึ่งในเทือกเขาที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Cave) ถ้าน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ แล้วนำท่านชมหรือเดินข้ามสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร และความสูงห่างจากพื้นประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะบนลานหิมะ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาทิตลิส
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส
                          หลังอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ลงจากยอดเขาสู่ เอนเกลเบิร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดิจง (Dijon) ระยะทางประมาณ 383 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี แคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์และมัสตาร์ด นอกจากประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์แล้ว เมืองแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของดยุคแห่งเบอร์กันดีอีกด้วย
 
ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (10)
พักค้างแรม ณ โรงแรม ibis Dijon Sud หรือในระดับเดียวกัน
 
 
วันที่ 6        ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง –
       ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ – ปารีส
 
เช้า                              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)
                   หลังอาหาร นำท่าน ชมเมืองดิจง ชม ประตูชัย (Porte Guillaume) ที่เปรียบดั่งศูนย์กลางของเมือง แล้วชม โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคในสมัยนั้นเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกลางเมือง ที่ตั้งของพระราชวังของดยุคแห่งเบอร์กันดี (Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวังของตระกูลขุนนางชั้นสูงแห่งฝรั่งเศส และเดินเล่นภายใน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลาง อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (12)
                   หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์  วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 332 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง จาก
ทั่วโลกมากกว่า 100 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าตามช้อปทั่วไป อาทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 
ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ปารีส (Paris) ดินแดนแห่งน้ำหอม เมืองหลวงแห่งศิลปะแฟชั่นของโลก มหานครที่แสนโรแมนติกอันเป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
 
 
พักค้างแรม ณ โรงแรม Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  หรือในระดับเดียวกัน
 
 
วันที่ 7        ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย
       มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
 
เช้า                              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (13)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) นำท่านเข้าชมพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป นำท่านชมความโออ่าหรูหราของห้องต่างๆ ภายในพระราชวัง นอกจากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนพฤกษชาติ ที่จัดตบแต่งไว้อย่างสวยงาม
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (14)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ ปารีส แล้วนำท่านชมเมืองปารีส ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและ
โรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส และเป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารี อังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน
ในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ผ่าน ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นต้นแบบถนนราชดำเนินของประเทศไทย แล้วผ่านชม ประตูชัย (Arc de triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ที่ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม
 
แล้วนำท่านชมความสวยงามของ มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) จากบริเวณภายนอก หนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก โบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงปารีส อีกทั้งเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างในสไตล์โกธิค เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1163 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1345 แต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายอยู่เรื่อยมาทุกยุคทุกสมัย ภายในและภายนอกอาคารประดับประดาด้วยประติมากรรม และหน้าต่างกระจกสี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก
จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในปารีส ภายในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาวัตถุโบราณที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก คือ ภาพโมนาลิซ่า อันเลื่องชื่อ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวินชี
 
 
และมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางค์  น้ำหอม เป็นต้น
 
ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (15)
พิเศษ...ลิ้มลองเมนูหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส
พักค้างแรม ณ โรงแรม Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  หรือในระดับเดียวกัน
 
 
วันที่ 8        ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน –         
       พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต –
       ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล
 
เช้า                              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (16)
หลังอาหาร นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางกรุงปารีส หนึ่งในจุดชมหอไอเฟล ในมุมมองสวยงามที่สุด
ซึ่งได้รับความนิยมสำหรับการถ่ายภาพของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว และนักถ่ายภาพมืออาชีพมากมาย
 
จากนั้น นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน สัมผัสมหานครที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโดยรอบตัวเมือง ผ่านชมอาคารบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของปารีส
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (17)
 
                        หลังอาหาร นำท่านสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีอย่างหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport)
เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ
21.55 น.        ออกเดินทางสู่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY038
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
 
วันที่ 9       อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
 
06.40 น.        เดินทางถึงอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY404
18.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
สำหรับช่วงฤดูหนาว : วันที่ 14 – 22 พ.ย. และ 04 – 12 ธ.ค. 61
20.45 น.           ออกเดินทางสู่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY038
           บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
06.45 น.           เดินทางถึงอาบูดาบี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY408
18.05 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
*ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*
 
การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**
 
ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถ 55 ยูโรตลอดทิป

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG เดินทางธันวาคม61 ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 65,999 บาท
ราคา : 65,999.00 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน บินTG เดินทางกันยายน-ธันวาคม61ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน4คืน บินQR เดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาพิเศษ 39,900 บาท
ราคา : 39,900.00 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน บินQR เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 59,900 บาท
ราคา : 59,900.00 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 75,900 บาท
ราคา : 75,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน เริ่มต้น 52,555 บาท เดินทางเดือนพ.ย. 2561- มี.ค. 2562
ราคา : 52,555.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Wonderful 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 61 ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 54,888 บาท
ราคา : 54,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ Unique 9วัน6คืน บินTG เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม61 ราคาเริ่ม 58,888 บาท
ราคา : 58,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชก ออสเตรีย READY EAST EUROPE 8D5N BY TG เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่ม 48,999 บาท
ราคา : 48,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY