• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ BETTER EAST EUROPE 9D6N BY TG เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่ม 52,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCEZ1252
ราคา : 52,999.00 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ BETTER EAST EUROPE 9D6N BY TG เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่ม 52,999 บาท
ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
ล่องเรือชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูปสุดแสนโรแมนติก
บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ได้ 50%
 


ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
ล่องเรือชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูปสุดแสนโรแมนติก
บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ได้ 50%
 
วันที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                      (-/-/-)
21.30 น.      ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 
วันที่สอง       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์              (-/L/-)
00.50 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG924 (เที่ยวบินตรง)
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
07.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ต้นแบบเมืองในฝัน น่ารัก อบอุ่น อบอวลไปด้วยมนต์ขลัง ที่เมืองทั้งเมืองมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเรเนสซองและบาร็อค จนได้ฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมียน
นำท่าน ผ่านชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่เป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์กรสหประชาชาติ หรือ Unesco Cultural-Historical Heritage
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
                  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ  
นำท่านเดินทางสู่ ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก จำหน่ายอยู่มากมาย  
นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน
นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ
** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Best Western Amedia Praha , Prague , Czech Republic หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม       เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย                                                                                                                       (B/-/D)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 , พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ  พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) หรือ สโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Vienna House Easy Bratislava , Bratislava , Slovakia หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่           เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ - อาคารรัฐสภา             (B/L/-)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ผ่านชม บรรยากาศของเมืองบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ รัฐสภาแห่งสโลวัก (Parliament of Slovakia) ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin's Church) , ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”  ผ่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เนินเขา แห่งปราสาท (Castle Hill) ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ผ่านชม พระราชวังโบราณ (Old Palace) , โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมาย ถัดจากโบสถ์เป็น อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 (Statue of St Stephen) พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสต์ที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ (Danube River Cruise) ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ãนำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Budapest Aero , Budapest , Hungary หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า         เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์                                (B/-/-)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งประเทศออสเตรีย
นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndolf Outlet) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , Tumi , Valentino , Versace ฯลฯ
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
 
นำท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 นำท่าน ผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 นำชม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน
นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของประเทศฝรั่งเศส ชมสวนด้านหลังซึ่งถูกตกแต่งประดับประดาด้วยต้นไม้ดอกไม้ตามฤดูกาลได้อย่างสวยงามตระการตา
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ที่มีชื่อเสียง สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton , Gucci , ร้านนาฬิกา Bucherer , สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara , H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท
** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Arion Cityhotel Vienna , Vienna , Austria หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก        เมืองเวียนนา - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตั - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                                                                                                                 (B/L/-)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศออสเตรีย ชมความสวยงามของ หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์กรสหประชาชาติ หรือ Unesco Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
กลางวัน                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก คำว่า ซาลส์บูร์ก” มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลส์ซาค เมืองซาลส์บูร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์ค บิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
          นำท่าน ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั่นมากมาย
** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Austria Trend Salzburg West , Salzburg , Austria หรือเทียบเท่า
 
 วันที่เจ็ด       เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิก -  - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - พระราชวังนึมเฟนบูร์ก - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู           (B/L/-)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ติดกับประเทศออสเตรีย
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนัก ประพันธ์เพลงที่ท่านทรงโปรดปรานยิ่ง
กลางวัน                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
นำเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมืองเศรษฐกิจของ ประเทศเยอรมันนี นำท่านผ่านชมความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้เมืองมิวนิกหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน นำท่าน ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวนิก (City Hall) ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ นำท่าน ผ่านชม พระราชวังนึมเฟนบูร์ก (Schloss Nymphenburg) เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองรัฐบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้านครรัฐผู้คัดเลือกแห่งบาวาเรีย และ เจ้าหญิงเฮนเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน บาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากมีพระโอรสองค์แรก พระนามว่าแม็กซิมิเลียนที่ 2 เอ็มมานูเอล ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู (BMW Museum) สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ปี 1916 อาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต์ คือสำนักงานใหญ่ ส่วนตึกที่มีลักษณะเป็นชามคือพิพิธภัณฑ์ ค่าก่อสร้างตึกทั้งหมดในโครงการ ประมาณ 9,500 ล้านบาท
** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ã นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Tryp by Wyndham Munich North , Munich , Germany หรือเทียบเท่า

วันที่แปด      ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                                                      (B/-/-)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร
13.35 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG925 (เที่ยวบินตรง)
** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
 
วันที่เก้า                  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                       (-/-/-)
06.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 

 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
08 - 16 ตุลาคม 2561 52,999 52,999 51,999 11,999 32,999
16 - 24 ตุลาคม 2561 54,999 54,999 53,999 11,999 34,999
06 - 14 พฤศจิกายน 2561 53,999 53,999 52,999 11,999 33,999
28 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2561 54,999 54,999 53,999 11,999 34,999
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เชงเก้น ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท **
 
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน บินTG เดินทางกันยายน-ธันวาคม61ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรป กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7วัน4คืน บินQR เดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาพิเศษ 39,900 บาท
ราคา : 39,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG เดินทางธันวาคม61 ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 65,999 บาท
ราคา : 65,999.00 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน บินQR เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 59,900 บาท
ราคา : 59,900.00 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 75,900 บาท
ราคา : 75,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Wonderful 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม 61 ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 54,888 บาท
ราคา : 54,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ Unique 9วัน6คืน บินTG เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม61 ราคาเริ่ม 58,888 บาท
ราคา : 58,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชก ออสเตรีย READY EAST EUROPE 8D5N BY TG เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่ม 48,999 บาท
ราคา : 48,999.00 บาท
รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน สายการบิน AIR ASTANA เริ่มต้น 45,555 เดินทาง ส.ค. 2561 - ก.พ. 2562 FCRS1719
ราคา : 45,555.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY