• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน บิน QR เดินทางกุมภาพันธ์-มีนาคม 62 ราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCEW6759
ราคา : 39,900.00 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน บิน QR เดินทางกุมภาพันธ์-มีนาคม 62 ราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท
กรุงปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์– คาสเซิ่ล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ –  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี - ปราสาทปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
ราคาเริ่ม 39,900 บาท
 
กรุงปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์– คาสเซิ่ล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ –  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี - ปราสาทปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง
13-20 ก.พ. // 19-26 ก.พ. // 27 ก.พ.-06 มี.ค. // 04-11 มี.ค. //11-18 มี.ค. // 18-25 มี.ค. 2562
( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00 น.          สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
วันที่2     กรุงปร๊าก  – บราติสลาวา – ชมเมือง
01.20 น.          ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837
05.25 น.          เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
08.20 น.          ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR291
12.25 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปร๊าก ประเทศเช็ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
             นำท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียแ ละฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ นำท่านสมาชิกผ่านชม หอคอยบราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ค่ำ         บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:     IBIS BRATISLAVA CANTRUM / ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3     บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
             นำท่านเก็บภาพความสวยงามของวิวเมืองบราติลาวาบนเนิน“ปราสาทบราติราวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์  เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง นำคณะชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถื อว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ ชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี นำคณะผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์
เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       นำท่านขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุก รานในปีค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ และให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นำท่านชม “ล่องเรือชมแสงสีวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งที่อาคารต่างๆประดับแสงไฟสวยงามทั้งอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรปสัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย
ค่ำ         บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:     MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL / ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4     บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
             โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
             นำท่านเดินทางสู่  “กรุงเวียนนา” เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลกชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่  เช่น โวล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่น
เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       นำท่าน “ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์นำท่านผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง นำชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย
ค่ำ         อิสระกับอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่:     KAVALIER HOTEL / ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5     เวียนนา – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง – เชสกี้ บูเดอโจวิช
เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
             นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนักได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช
ค่ำ         บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:     GRAND HOTEL ZVON / ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6     เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปร๊าก
เช้า                 บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
             นำท่านเที่ยวชมเมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช ให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมเขตเมืองเก่า และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ นำนำท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์โลวีวารี่ เมืองตากอากาศที่น่ารัก มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แม่น้ำเทปลา” ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองซึ่งช่วยเพิ่มความงดงามให้แก่ตัวเมืองแห่งนี้มากยิ่งขึ้น
เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       ชมโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆ ที่มีสัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ แล้วเดินลัดเลาะไปตามลำน้ำเทปลาท่ามกลางหุบเขาคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป
ค่ำ         อิสระกับอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่:     DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7     ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับ
เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านถ่ายรูปคู่กับความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊ากซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำท่านเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า นำท่านเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปร๊าก  บริเวณโดยรอบล้วน  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดย ผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ที่ทุกๆ ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ / ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.10    เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR292
23.40    เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
วันที่8     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
02.40    เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR836
13.15    เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ         โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
              พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
ก.พ.-มี.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 15,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก 7 วัน 4 คืน เริ่มต้น 33,900 บาท โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCEB7901
ราคา : 33,900.00 บาท
ทัวร์ตุรกี บินภายใน 8 วัน 5 คืน บินTK เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 34,900 บาท
ราคา : 34,900.00 บาท
ทัวร์ตุรกี ฤดูกาลเก็บเชอรี่ 9วัน6คืน บินTK พักหรู 5 ดาว เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 33,900 บาท
ราคา : 33,900.00 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี บินLH,OS เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท เดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม62 สายการบิน Mahan Air FCRG7701
ราคา : 37,999.00 บาท
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10วัน7คืน บินTG เดินทางกันยายน-ธันวาคม61ปีใหม่62 ราคาเริ่ม 69,900 บาท
ราคา : 69,900.00 บาท
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน บินQR เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่ม 59,900 บาท
ราคา : 59,900.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 7D4N BY SQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 36,999 บาท
ราคา : 36,999.00 บาท
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก PERFECT RUSSIA 7D 5N BY TG เดินทางเดือนมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 51,888 บาท
ราคา : 51,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY