• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น ​OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4วัน3คืน ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ บินTR เดินทางพฤศจิกายน - ธันวาคม 61 ปีใหม่ 62 ราคาเริ่ม 23,888 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCJT1949
ราคา : 23,888.00 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ​OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4วัน3คืน ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ บินTR เดินทางพฤศจิกายน - ธันวาคม 61 ปีใหม่ 62 ราคาเริ่ม 23,888 บาท
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!!  WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 


OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่
 
โดยสายการบิน  SCOOT (TR)
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!!  WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน  
25-28 พฤศจิกายน 2561 23,888.- 7,900.- 34+1  
02-05 ธันวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 34+1  
09-12 ธันวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 34+1  
16-19 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 34+1  
23-26 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 34+1  
30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 39,888.- 7,900.- 34+1  
** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
06.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินสกู๊ต (SCOOT) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) สายการบินมีบริการ จำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
09.35 น.        เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TR866
16.45 น.        ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***
                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย      
พักที่                Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สอง          ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
 เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน)
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย      
พักที่                Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม          ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ นำท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก อิสระให้ท่านเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่งมีแนบต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆ ทำให้เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เดินทางกลับสู่
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต จากนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน เดินทางกลับสู่โอซาก้า
            นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ Shinsaibashi บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ จนกระทั่ง
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่                Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สี่              ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
 
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ (Mino-o) เป็นวนอุทยานและภูเขาชื่อดังประจำเมืองโอซาก้า สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ะหว่างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า และวัดต่างๆ เช่น วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple) เป็นวัดที่สร้างไว้สำหรับให้นักบวชบำเพ็ญเพียรของนิกายชุเง็นโด ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟและน้ำตก จากนั้นนำท่านชม น้ำตกมิโนะ ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ท่าน ชมความงามของต้นไม้ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและเสาน้ำแข็งในฤดูหนาว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
เที่ยง               อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
          จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
                        จากนั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
17.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR867
            **สายการบินมีบริการ “จำหน่าย” อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)**
22.30 น.        เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
                       

+++++++++++++++++++++++++++++++++
 
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์
 
 
 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 
  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว sakura Kawazu 5วัน3คืน บินXJ เดินทางกุมภาพันธ์-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Sparkling Snow 5วัน3คืน บินXJ เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม บินFD เดินทางตุลาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน บินXW เดินทางตุลาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 15,999 บาท
ราคา : 15,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5วัน3คืน บิน LJ เดินทางมกราคม 62 ราคาเริ่ม 17,900 บาท
ราคา : 17,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน4คืน บินFD พักหรู 5 ดาว เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง เริ่มต้น 14,999 บาท KOREA ICE FISHING 5D3N BY XJ เดินทางเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา : 14,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน บินTG เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ครบสูตร เที่ยวครบ 3 อุทยาน บินTG เดินทางตุลาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY