• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 6วัน4คืน FAMILY 2 บินXJ เดินทางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 61 ราคาเริ่ม 23,888 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCJT1934
ราคา : 23,888.00 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 6วัน4คืน FAMILY 2 บินXJ เดินทางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 61 ราคาเริ่ม 23,888 บาท
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็มๆ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N

ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2

กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2561
โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็มๆ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน
09-14 พฤษภาคม 2561 27,888.- 8,900.- 34+1
16-21 พฤษภาคม 2561 27,888.- 8,900.- 34+1
23-28 พฤษภาคม 2561 27,888.- 8,900.- 34+1
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 23,888.- 8,900.- 34+1
27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
28 กันยายน-03 ตุลาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
29 กันยายน-04 ตุลาคม 2561 26,888.- 8,900.- 34+1
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ปี (Infant) 7,900 บาท/ท่าน
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ทริป**
                                                                                             
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
11.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
 
14.10 น.        เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610
21.55 น.        ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย      
ที่พัก                Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สอง          ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
            เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ (Iga Ninja Museum) ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย
 เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน)
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก นำท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย      
ที่พัก                Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สาม          อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต จากนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ นำท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก อิสระให้ท่านเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่งมีแนบต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆ ทำให้เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เดินทางกลับสู่
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก                Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สี่              อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
          หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ
 • วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต
                   แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
 • โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น
 • วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 • ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก                            Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ห้า            ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก
นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
 1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
 2. Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
 3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
 4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
 5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน
เที่ยง               อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่เมืองนารา เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600)   เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก
นำท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้านล่างของเสาร์จะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
23.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
วันที่หก           สนามบินดอนเมือง
03.50 น.        เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน พัก4ดาว บินSL เดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินภายใน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,900 บาท บินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม61-ปีใหม่62 FCSG1704
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N สายการบิน T’WAY เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่ม 12,888 บาท
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เริ่มต้น 13,900 บาท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 62
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ราคาเริ่มต้น 12,888 FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3คืน บิน QATAR AIRWAYS เดินทางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางสิงหาคม-กันยายน 2561 FDCG1408
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 17,900 บินไทยสไมล์ (WE) เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 FCCG1409
ราคา : 17,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY