• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 859
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,776,671
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
Print
รหัสสินค้า : FCCS1705
ราคา : 12,777.00 บาท

ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท
สายการบิน Lucky Air  เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563 FCCS1705
ไฮไลท์
- ชม วัดต้าฝอ วัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี
- ชม ปาลาเก๋อจง ภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติ
- ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
- ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
- ชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต
- OPTION SHOW Impression Lijiang ความประทับใจแห่งลี่เจียง
#ทัวร์จีน #ทัวร์ลี่เจียง #ทัวร์ลี่เจียงจงเตี้ยน #ทัวร์ลี่เจียงสระมังกรดำ 
 
เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง
5 วัน 4 คืน
 • ชม วัดต้าฝอ วัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี
 • ชม ปาลาเก๋อจง ภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต
กำหนดการเดินทาง
 
วันที่ 1             สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - เมืองลี่เจียง
 
10:00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Lucky Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 
13:15 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ 8L826 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
16:30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้ามือง (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลก
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก                Lv Yun Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2             เมืองจงเตี้ยน - วัดต้าฝอ - เจดีย์จ้วนจิง
                                           
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน Zhongdian (แชงกรีล่า Shangri-La) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปรียบได้กับสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็น ระดับ 1 – 2 องศา เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน Zhongdian Ancient Town (เมืองโบราณแชงการีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
 
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดต้าฝอ Dafo Temple หรือ Guishan Temple วัดที่มีกงล้อยักษ์วัดต้าฝอ เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี นอกจากมีกงล้อยักษ์แล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมี Big Buddha ซึ่งมีความสูงกว่า 15 เมตร ที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ซึ่งคำว่า "ต้า" ในภาษาจีน หมายถึงใหญ่ ส่วนคำว่า "ฝอ" หมายถึง พระ นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง ให้ท่านสักการะพระจงคาปาพระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธษิฐานขอพรเพื่อความเป็นสิรมิงคล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองจงเตี้ยนหรือ แชงกรลี่า เป็นวัดแบบทิเบตด้านบนมีพระพุทธรปูองค์ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพบูชาคือพระจงคาปามีรูปทรงเหมือนพระพุทธรูปแบบทิเบตจุดไฮไลท์ของวัดนี้คือ เจดีย์ยักษ์รูประฆัง หรือกงล้อมนตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะความใหญ่โตนี้เองที่ฐานของเจดีย์ จึงทำที่ดึงหมุนไว้รอบเพื่อให้หลายๆ คนช่วยกันหมุนและตั้งจิตอธษิฐานไปด้วย จากบริเวณนั้นจะมองเห็นเมืองแชงกรี่ล่าในย่านเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก                Yun Ding Jin Xi Hotel  4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3             เมืองเต๋อชิง - อุทยานปาลาเก๋อจง - จงเตี้ยน
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเต๋อชิง Deqin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้านตะวันตกเชื่อมกับเขตปกครองตนเองทิเบต ด้านตะวันออกติดกับมณฑลเสฉวน เทือกเขานู่ซานที่ยาวแคบ และแม่น้ำล่านช่างเจียงที่เชี่ยวกราก ขนานกันเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ประกอบเป็นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาที่มีลักษณะพิเศษ ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง และเต็มไปด้วยป่าดงที่หนาทึบ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ อากาศสดชื่น เมืองเต๋อชิงได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนที่เสาะแสวงหาธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีหิมะตกเฉลี่ยที่ 56 วัน โดยบางปีที่ตกมาก จะมีหิมะตกมากถึง 101 วัน และบางปีที่หิมะตกในปริมาณมาก จำนวนวันที่มีหิมะทับถมจะมากถึง 84 วันต่อปี ทำให้เต๋อชิงเป็น "เมืองหิมะบนที่ราบสูง" สมดังชื่อถ้าหิมะตกหนักเพียงตกแค่คืนเดียวหิมะก็สามารถปกคลุมสิ่งปลูกสร้างสูงๆ ต่ำๆ ในตัวเมือง และพื้นที่แอ่งกระทะระหว่างภูเขาวาดตามองไป จะเห็นเป็นโลกสีเงินขาวโพลนสุดสายตา นำท่านเดินทางสู่ อุทยานปาลาเก๋อจง Balagezong National Park (โดยรถของอุทยาน) ไต่ลัดเลาะไปตาม ขอบภูเขาเปรียบเสมือนหนึ่งในภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุด ในเขตแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานมีพืนทีทังหมด 176 ตารางกิโลเมตร จุดยอดเขาทีสูงสุดของภูเขามีความสูง 5545 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลักษณะเป็นสามมิติของภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศที่มีความโดดเด่นมาก เป็นมรดกโลกธรรมชาติที่ทันสมัย หุบเขาแห้งร้อนแนวธรรมชาติทีมีระบบธรณีวิทยา และธรณีสัญฐานแตกต่างกันมีทรัพยากรภูมิทัศน์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 14.8
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางออกจาก เมืองเต๋อชิง นังรถลัดเลาะลงจากภูเขากลับ เมืองจงเตี้ยน ท่านจะผ่านถนนไต่ภูเขาสูงทีสวยทีสุดอีกครั้งผ่านลําธารแม่นําน้อยใหญ่น้ำตกมากมาย ชมวิวสวยตลอดทางพร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืมผ่านชมทะเลสาบนาพาไห่ ในฤดูร้อนจะเป็นทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ในฤดูฝนจะกลายเป็นทะเลสาบ เดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก                Yun Ding Jin Xi Hotel  4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4                         เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นำท่านชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟ  ไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง Lijiang Ancient Town ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                   นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ Black Dragon Pool หรือ เฮยหลงถัน Heilongtan มีต้นหลิวกับเชสนัตอยู่ริมทาง รอบบึงน้ำเล็กๆ มีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายแห่ง เด่นที่สุด ก็คือ หออู่เฟิ่ง (อู่เฟิ่งโหลว) สร้างในศตวรรษที่ 17 และถูกผาติกรรมจากวัดฝูกว๋อ นอกเมืองลี่เจียงไว้เมื่อ 30 ปีก่อน ชื่ออู่เฟิ่ง (ห้าหงส์) ได้มาจากชายคาที่ยื่นออกมาจากหลังคาทั้งแปดจุด ในแต่ละชั้นซึ่งมีอยู่สามชั้น ไม่ว่ามองจากมุมใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้าตัวเท่านั้น ในหอมีรูปปั้นเทพเจ้าแห่งสงครามเผ่าน่าซี
 
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                  
ที่พัก                Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า  
        
วันที่ 5             จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เจียงซานยี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
10:00 น.      ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L825 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
11:20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
 
************************************************
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
จีน
ปกติ 2,200
ด่วน 3,500
เดือน  กุมภาพันธ์
19  - 23 ก.พ. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
26 ก.พ.  - 01 มี.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
เดือน  มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
22 - 26 มี.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
เดือน  เมษายน
08 - 12 เม.ย. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
22 - 26 เม.ย. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
เดือน  พฤษภาคม
08 - 12 พ.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
22 - 26 พ.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
เดือน  มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63 * วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 14,777 14,777 14,777 3,500 VISA
17  - 21 มิ.ย. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
เดือน  กรกฎาคม
08 - 12 ก.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
15 - 19 ก.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
29 ก.ค.  - 02 ส.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
เดือน  สิงหาคม
19  - 23 ส.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
26  - 30 ส.ค. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
เดือน  กันยายน
06 - 09 ก.ย. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
16  - 20 ก.ย. 63   13,777 13,777 13,777 3,500 VISA
30 ก.ย. - 04 ต.ค. 63   12,777 12,777 12,777 3,500 VISA
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Lucky Air
 • ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท / แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียม คือ 400 หยวน/ท่าน ตลอดทริป การเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • #ทัวร์จีน #ทัวร์ลี่เจียง #ทัวร์ลี่เจียงจงเตี้ยน #ทัวร์ลี่เจียงสระมังกรดำ 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
​ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เลทส์โก อาหรับราตรี 6 วัน 3 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท สายการบิน Emirate Airlines เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
ราคา : 29,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน ส้มชาบู บินFD เดินทาง มีนาคม-กันยายน 63 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ ราคาเริ่ม 9,999 บาท สายการบิน Air Asia เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ราคา : 9,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY