• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน บิน SC เดินทางกันยายน-ตุลาคม 61 ราคาเริ่ม 45,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3679
ราคา : 45,999.00 บาท

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน บิน SC เดินทางกันยายน-ตุลาคม 61 ราคาเริ่ม 45,999 บาท
ราคาเริ่มต้นเพียง 45,999 บาท


 
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  
2 กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี (SC8886 : 03.05-11.55)เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ
ä ä XI YU INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 อูหลู่มู่ฉี-ทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง-สวนองุ่น ภูเขาเปลวไฟ-เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เจดีย์ซูกงถ่า ä ä ä YOU YI FENG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ทูรูฟาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลิวหยวน
ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ)
สระน้ำวงพระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาดซาโจว
ä ä ä DUN HUANG FU GUO
HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ตุนหวง-ถ้ำโมเกาคู(รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองจิ่วฉวน
ä ä ä JIU QUAN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
6 เมืองจิ่วฉวน-เจียยวี่กวน-กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจางเย่-อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน) ä ä ä DING HE HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 เมืองจางเย่-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองอูหลู่มู่ฉีอิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา ä ä ä XI YU INTERNATIONAL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-อูหลู่มู่ฉี
กรุงเทพฯ (SC8885 : 19.05-02.05)
ä ä  
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจำนวน 320 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
 
กำหนดการเดินทาง เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561
วันแรก                   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.50 น.                — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G สายการบิน SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน
วันที่สอง       กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ
03.05 น.      Q เหิรฟ้าสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES เที่ยวบินที่ SC 8886
                             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
**แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินอูหลู่มู่ฉี**
11.55 น.      เดินทางถึง สนามบินอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของมณฑลซินเจียง พลเมืองของซินเจียงกว่า 70%นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษา สำคัญคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ที่ระดับความสูง  5,445  เมตรจากระดับน้ำทะเล  นำท่านชมความงามของธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชันที่ผาดผ่านทะเลทรายโกบี และเพลิดเพลินกับการขับกล่อมของเสียงดนตรีชนพื้นเมือง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ที่งดงามตามสมญานามบนระดับความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้วยทัศนียภาพแนวพาโนรามาที่งดงามไม่แพ้แชงกรีล่าและจิ่วจ้ายโกว
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ãพักที่ XI YU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สาม       อูหลู่มู่ฉี-ทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง-สวนองุ่น-ภูเขาเปลวไฟ
                   เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เจดีย์ซูกงถ่า
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง คือ 1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส และ 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง ระหว่างทางผ่านชม โรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม ประเทศจีนมีโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม 24 แห่ง ที่ใหญ่ที่สุดในจีน และในเอเซียในปัจจุบัน อยู่ที่ต้าปั่นเฉิง ซึ่งแรง ลมที่แรงที่สุดที่นี่คือ 40 ม./ วินาที เมื่อไปถึงจะเห็นกังหันลมนับพันตัว ตั้งเรียงรายเป็นระเบียบอยู่บนพื้นทะเลทราย นำท่านชม บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง  ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินของที่นี่โดยการขุดเป็นอุโมงค์ใต้ดินรองรับน้ำแข็งที่ละลายจากภูเขาหิมะมายังพื้นที่แถบโอเอซิส เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำเพราะทูรูฟานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม สวนองุ่น ทูรูฟานถือเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม โดยจะมีการจัดงานเทศกาลองุ่นทุกปีเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว แล้วนำท่านชม ภูเขาเปลวไฟ  ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้ จากนั้นนำท่านนั่งรถแบตเตอรี่ชม เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน ที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13 ต่อจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เจดีย์ซูกงถ่า เป็นเจดีย์ของชาวมุสลิม ที่สูงใหญ่มาก เพื่อเป็นอนุสรณ์สดุดีแก่ เอ๋อหมิ่นโฮจา ผู้เป็นบิดาและอดีตผู้นำชาวอุยกูร์ ช่วยราชสำนักชิงในการปราบกบฎชนเผ่าจุนการ์  
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ãพักที่ YOU YI FENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สี่           ทูรูฟาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลิวหยวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ)-      สระน้ำวง พระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาดซาโจว
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟทูรูฟาน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D56 : 09.36-13.05 (บัตรโดยสารชั้นปกติ)  มุ่งหน้าสู่  เมืองหลิวหยวน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) บนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง (ทั้งนี้ขบวนรถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง / กระเป๋าเดินทางลูกค้าต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารชุด หรือ KFC
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต นำท่านสู่ เนินทรายหมิงซาซาน ให้ท่านได้           ขี่อูฐ (รวมค่าอูฐ) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเขาท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา ชม สระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย มีความลึกเฉลี่ย 6 เมตรเท่านั้น
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดซาโจว ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกจากเส้นทางสายไหม ผ้าพันคอผ้าไหม, งาน หัตถกรรม และของฝากหลากหลายชนิด
                   ãพักที่ DUN HUANG FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****  
วันที่ห้า                  ตุนหวง-ถ้ำโมเกาคู(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจิ่วฉวน
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านชม ถ้ำโมเกาคู (รวมรถแบตเตอรี่) มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “มอเกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธ รูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่ กวนอิม ในคูหาต้น ๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำมอเกาแห่งนี้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วฉวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลกานซู
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ãพักที่ JIU QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****       
วันที่หก        เมืองจิ่วฉวน-เจียยวี่กวน-กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจางเย่-อุทยานจางเย่ตัน เสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน)
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เจียยวี่กวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่าน นั่งรถแบตเตอรี่ ชม กำแพงเมืองด่านเจียยวี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังส่วนบนกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน  เที่ยวชม อุทยานจางเย่ ตันเสียตี้จือกงหยวน หรือ ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถในอุทยาน)  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองจางเย่ มณฑลกานซู 40กิโลเมตร ทางภาคเหลือของเขาภูเขาฉีเหลียนซาน  หัศจรรย์ธรรมชาติสีสันสดใสสวยงามของภูเขาหินที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ผนวกกับอิทธิพลของกระแสลมและฝนนับพันๆ ปี จนก่อให้เกิดสีสันลดหลั่นตามแนวสันเขา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 2010 และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวชมความสวยงามที่นี่ คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน เพราะอากาศไม่ร้อน ได้รับความชื้นจากลมฝน ที่สำคัญสีสันของภูเขาจะสวยที่สุดหลังฝนตก
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ã พักที่ DING HE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่เจ็ด                          จางเย่-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองอูหลู่มู่ฉี-อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟจางเย่ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2701 : 11.07-19.42  (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง)  เมืองสำคัญของเส้นทางสายไหมสายเหนือ ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน ที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดของจีน (ทั้งนี้ขบวนรถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง / กระเป๋าเดินทางลูกค้าต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารชุดหรือ KFC
บ่าย             นำท่านโดยสารรถไฟต่อ ระหว่างทางผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชนพื้นเมืองทั่วไป ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
จากนั้นนำท่านสู่ตลาดของชนพื้นเมือง ตลาดต้าปาจา ซึ่งเป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าเวอูเออ ได้แก่ สินค้าพื้นเมืองที่มีความสวยงาม แตกต่างจากสินค้าที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วไป และราคาย่อมเยา
ãพักที่ XI YU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่แปด     พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-อูหลู่มู่ฉี-กรุงเทพฯ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง (ปิดทุกวันจันทร์) ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียงมีอายุกว่า 3,000 ปี
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย             นำท่านชม สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมาก ตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูหลู่มู่ฉี เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
19.05 น.                Qเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES เที่ยวบินที่ SC 8885
                                  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
**แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ****
02.05 น.      ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....K K K K K
 
 
 
 
 
ทัวร์คุณธรรม จางเย่....ยำรวมมิตร
อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน (SC)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 4-11 กันยายน 2561 47,999 บาท 47,999 บาท 6,500 บาท 33,999 บาท
วันที่ 18-25 กันยายน 2561 48,999 บาท 48,999 บาท 6,500 บาท 33,999 บาท
วันที่ 8-15 ตุลาคม 2561 45,999 บาท 45,999 บาท 6,500 บาท 33,999 บาท
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน3คืน Heaven บินXJ เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม61 ราคาเริ่ม 14,900 บาท
ราคา : 14,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน พักหรู 4ดาว เริ่มต้น 9,999 บาท สายการบิน Viet Jet Air เดินทางตุลาคม61-มีนาคม62
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ธันวาคม 61 ปีใหม่62 ราคาเริ่มต้นเพียง 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน World Wild บินFD เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 17,999 บาท
ราคา : 17,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD บิน XJ 6 วัน 3 คืน เดินทาง ธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 15,900 บาท
ราคา : 15,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี AUTUMN LOVELY SEORAK 5วัน3คืน บิน จินแอร์ (LJ) เดินทางตุลาคม-พฤศจิกายน 61 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER SNOW 5D3N (XJ) เดินทาง ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
ราคา : 18,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี Snow Frost 5วัน3คืน บินXJ เดินทางเดือนธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 15,999 บาท
ราคา : 15,999.00 บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) เริ่มต้น 23,999 บาท เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61
ราคา : 23,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY