• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง 4D 3N BY XW เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่มต้นเพียง 12,899 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3693
ราคา : 12,899.00 บาท

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง 4D 3N BY XW เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่มต้นเพียง 12,899 บาท
นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ
ราคาเริ่ม 12,899 บาท

 
ตารางการเดินทาง
 
วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ พักที่
1

ดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี

(XW 888 : 14.00-18.50)

X X   WISDOM HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
2 พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก
อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง
      BAOLONG JUJIA HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว
ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
      SHUNCHANG HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-หังโจว
นานกิง-ดอนเมือง
(XW 887 : 20.10-23.20)
       
หมายเหตุ :
•  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท
•  เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 
 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 02-05 / 04-07 / 09-12 / 11-14 / 16-19 / 18-21 มกราคม 2562              ราคา 12,899.-
วันที่ 23-26 / 25-28 / 30 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562                                      ราคา 12,899.-
วันที่ 01-04 / 13-16 / 15-18 / 20-23 / 22-25 / 27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562  ราคา 12,899.-
วันที่ 06-09 / 08-11 / 13-16 / 15-18 / 20-23 / 22-25 / 27-30 มีนาคม 2562    ราคา 12,899.-
โปรแกรมการเดินทาง
 
วันแรก                   ดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี
11.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
14.00 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองนานกิง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW888
(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
18.50 น.      เดินทางถึง สนามบินนานกิง ลู่โขว่ เมืองนานกิง ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
ค่ำ                         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เซี่ยงไฮ้น้อย เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
พักที่            WISDOM HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง       พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
                   หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริด มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
                   เมนูพิเศษ !!  ซี่โครงหมูอู๋ซี
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี ถูกขนานนามว่า นครปารีสแห่งตะวันออกนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน นำท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวันหลับใหล ทั้งยังเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !!  เสี่ยวหลงเปา
พักที่            BAOLONG JUJIA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม       ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑล    เจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน  นำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อันเก่าแก่ของเมืองหังโจวได้อย่างดี ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงของพื้นเมือง เป็นต้น
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน+หมูตงพอ
พักที่           SHUNCHANG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่           ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-หังโจว-นานกิง-ดอนเมือง
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหัวโจว และยังมีนักกวีเปรียบเปรยว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล ให้ท่านได้ชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย             นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ชุด KFC ท่านละ 1 ชุด (10)
20.10 น.      กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW887
(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
23.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็ก 2-18 ปี พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 02-05 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 04-07 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 09-12 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 11-14 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 16-19 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 18-21 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 23-26 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 25-28 มกราคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 30 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 01-04 กุมภาพันธ์ 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 06-09 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 08-11 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 13-16 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 20-23 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 22-25 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
วันที่ 27-30 มีนาคม 2562 12,899 16,899 5,000 6,899
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3D2N บิน CX เดินทางเมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน SINGAPORE Full Option เที่ยวครบ บินหรู พักดี บินSQ ราคาเริ่ม 16,900 บาท เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 62
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์สงกรานต์ เดินทาง 12 – 17 เมษายน 62 ราคาเพียง 19,888 บาท
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน พัก 5ดาว2คืน บินPG เดินทางมีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน3คืน บินXJ Songkran refresh Sakura in Osaka เดินทางสงกรานต์ เมษายน 62 เริ่ม 39,999 บาท
ราคา : 39,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY