• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4วัน 3คืน บิน3U เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่มเพียง 9,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3679
ราคา : 9,999.00 บาท

ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4วัน 3คืน บิน3U เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่มเพียง 9,999 บาท
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน  สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
บินตรง อู่อี๋ซาน 
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม #อู่อี๋ซาน
ชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว #ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี
วัดเทียนซิงหย่งเล่อ #วัดเทียนซิงหย่งเล่อ
วิวทิวทัศน์ที่สวยตระการตาของ #เขาหยู่หนี่ฟง
ราคาเริ่มเพียง 9,999 บาทมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม #อู่อี๋ซาน
ชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว #ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี
วัดเทียนซิงหย่งเล่อ #วัดเทียนซิงหย่งเล่อ
วิวทิวทัศน์ที่สวยตระการตาของ #เขาหยู่หนี่ฟง
ตารางการเดินทาง
 
วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ พักที่
1 กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน (3U8268 : 15.55-20.15) X X   MINLU QUANJI HOTEL
4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
2 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-
ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–
ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา
      MINLU QUANJI HOTEL
4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
3 แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-
เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก
      MINLU QUANJI HOTEL
4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
4

ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ

(3U8267 : 12.15-15.10)

    X  
 

 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562                                                                  ราคา  9,999.-
วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2562 **วันวิสาขบูชา**                                     ราคา  10,999.-
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2562                                                                  ราคา  9,999.-
วันที่ 01-04 มิถุนายน 2562                                                                     ราคา  9,999.-
วันที่ 08-11 มิถุนายน 2562                                                                     ราคา  9,999.-
วันที่ 15-18 มิถุนายน 2562                                                                     ราคา  9,999.-
วันที่ 22-25 มิถุนายน 2562                                                                     ราคา  9,999.-
วันที่ 29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562                                                     ราคา  9,999.-
วันที่ 06-09 กรกฎาคม 2562                                                                   ราคา  9,999.-
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562  **วันอาสาฬบูชา**                                 ราคา  10,999.-                                             
วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2562                                                                  
ราคา  9,999.-
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562  **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**  ราคา  10,999.-
 
หมายเหตุ :
  • ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800  บาท
  • เด็กอายุตั้งแต่ 2-20 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
  • ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 
 โปรแกรมการเดินทาง
 
วันแรก                   กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน
13.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-W สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
15.55 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองอู่อี๋ซาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ 3U8268 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.15 น.      เดินทางถึง สนามบินอู่อี๋ซาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งอยู่ในเขตแดนเชื่อมต่อระหว่าง มณฑลฝูเจี้ยนกับมณฑลเจียงซี โดยมีคำขวัญประจำเมืองอู่อี๋ซาน คือ ทิวทัศน์สวยล้ำ วัฒนธรรมงามวิจิตร เขางามดั่งหวงซานน้ำใสดั่งกุ้ยหลินหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่           MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง       อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชม วังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีอาณาเขต 70 ตารางกิโลเมตร เขาอู่อี๋ซานครอบคลุมพื้นที่ของเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติ 4 เขต ได้แก่ เขตทิวทัศน์เขาอู่อี๋ซาน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาอู่อี๋ซาน โบราณสถาน และเขตอนุรักษ์ต้นน้ำจิ่วชีว์ซี และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาตลอดจนแหล่งผลิตชาด้วย
 
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เขาเทียนโหยวฟง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 408.8 เมตร ถือเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีนักเขียน นักท่องเที่ยว และจอมพลต่างๆ มาเที่ยวที่นี้และได้เขียนแกะสลักบทความต่างๆ ไว้บนหน้าผา เพื่อชื่นชมถึงความสง่างามของหินก้อนนี้ จากนั้นนำท่านเดินผ่านเส้นผ่านฟ้าเล็ก เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิว ท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยตระการตาของเขาอู่อี๋ซานแห่งนี้
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย             นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว ที่ใสสะอาดดุจกระจกเงา ชมทิวทัศน์อันสวยงามดุจแดนสวรรค์สองฝั่งธารน้ำ พร้อมฟังตำนานเรื่องเล่าต่างๆ จากผู้ค้ำถ่อแพไม้ไผ่
 
นำท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง ตั้งอยู่ใต้เขาต้าหวังฟง มีความยาว 300 เมตร ถนนเส้นนี้ ก่อสร้างเลียนแบบสไตล์รราชวงศ์ซ่ง มีร้านจำหน่ายสินค้า อาทิ เช่น ร้านชา ร้านเหล้า และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปบรรยากาศ จากนั้นนาท่าน ผ่านชม วังอู่อี่ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดในอู่อี๋ซาน นำท่านเดินทางสู่ ร้านยาจีนถงเหยินถัง เป็นร้านยาจีนโบราณที่มีตั้งแต่ราชวังชิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
• โชว์ IMPRESSION ต้าหงเผา เป็น 1 ใน 5 โชว์ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เวทีที่ใช้มองด้วยสายต่างมีความยาวที่สุดในโลกถึง 12,000 เมตร และเป็นโชว์เดียวในโลกที่มีที่นั่งหมุนได้ 360 องศา เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชม โชว์นี้ใช้วัฒนธรรมชาเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นนี้
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
พักที่           MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม       แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
                   นำท่านชมแหล่งท่องเที่ยว แปลงไร่ชาต้าหงเผา ชมแปลงเพาะปลูกใบชาอันลือชื่อของฮกเกี้ยน เช่น ต้าหงเผา, อู่หลง, เถี่ยกวนอิม และสุ่ยเซียน เป็นต้น ให้ท่านชมต้นชาต้นโบราณต้าหงเผา ซึ่งเป็นชาโบราณที่ใช้เป็นเครื่องดื่มของผู้นำประเทศเท่านั้น ปัจจุบันได้รักษาไว้ด้วยทุนประกัน 100 ล้านหยวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนซิงหย่งเล่อ เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในที่นี่วัดนี้สร้างในราชวงศ์ถังตั้งอยู่ใจกลางเขาอู่อี๋ซาน ปัจจุบันได้สร้างและขยายเพิ่มเติมเรื่อยๆ จนเป็นวัดที่สวยงาม
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย             นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า) เป็นสัญลักษณ์ของอู่อี๋ซานเพราะรูปทรงของเขาเหมือนสาวสวยที่ยืนอยู่ริมลำธาร ยอดเขามีต้นไม้เหมือนผม หน้าผาเนียนเหมือนผิวสาว เลยได้ชื่อว่า “เขานางฟ้า” นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
พักที่           MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่           ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
                   นำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด
                   สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินอู่อี๋ซาน
12.15 น.      กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8267
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็ก
2-20 ปี
พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2562
**วันวิสาขบูชา**
10,999 14,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 01-04 มิถุนายน 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 08-11 มิถุนายน 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 15-18 มิถุนายน 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 22-25 มิถุนายน 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 06-09 กรกฎาคม 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562
**วันอาสาฬบูชา**
10,999 14,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2562 9,999 13,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562 
**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**
10,999 14,999 3,000 ไม่รับจอยแลนด์
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 13,899 บาท สายการบิน CZ เดินทาง สิงหาคม-กันยายน62 FCCS3674
ราคา : 13,899.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน บินSL เดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
​ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท เดินทาง กรกฏาคม-พฤศจิกายน 62 สายการบิน Thai Lion Air FCBB5210
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่าโปรน้องดี พัก 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท เดินทางมิถุนายน-กันยายน 2562 FCMB5226
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 62 สายการบิน Air Asia X FCJG7704
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาร์ตตัวแม่ ล่องสุริยันจันทรา บินSL เดินทางเมษายน-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ ราคาเริ่ม 10,900 บาท สายการบิน Air Asia เดินทางเมษายน- ธันวาคม 62 ปีใหม่ 63
ราคา : 10,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY