• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 6D4N บินXJ เดินทางเมษายน-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 22,900 บาท​
Print
รหัสสินค้า : FCCS2519
ราคา : 22,900.00 บาท

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน 6D4N บินXJ เดินทางเมษายน-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 22,900 บาท

ราคาเริ่ม 22,900 บาท
 

 
 
DAY PROGRAM B L D Hotel
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – มหานครเซี่ยงไฮ้ - - - -
2 เซี่ยงไฮ้ –  เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
 วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม
P P P NINGBO JIALE HOTEL
หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว
3 หนิงโป-หังโจว -ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง
ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
P P P LIANG AN HOTEL
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4 หังโจว-ร้านยางพารา-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้-ถนนเหทียนจือฝ่าง
P P P PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5 ร้านยา-อาคารSWFC101ชั้น-หาดไว่ทาน-ร้านหยก -ตลาดถาวเป่าเฉิง P P P PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
6 มหานครเซี่ยงไฮ้  –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) P - - -
 
วันแรก                   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – มหานครเซี่ยงไฮ้                                             (-/-/-)
22.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน THAI AIR ASIA X  ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขาไป
(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
 
วันที่สอง                 มหานครเซี่ยงไฮ้  -  หนิงโป - ผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง
                   หนานไห่กวนอิม - หนิงโป                                                                                (B-L-D)
00.15 น.      นำทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ760
05.30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงามระดับยุโรป มีแม่น้ำหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดั่งเช่นที่แม่น้ำแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
                   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากหังโจว เป็นเมืองเล็กที่อยู่ติดทะเล เมืองหนิงปอ เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีท่าเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม ระหว่างทางได้ชมทัศนียภาพอันสวยงาม นั่งรถผ่าน      สะพานข้ามเกาะเล็กเกาะน้อยไปยังท่าเรือจูเจียเจียนโดยผ่าน HANGZHOU BAY BRIDGE หังโจววานฮวาไห่ต้าเฉียว          สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยวิศวกรชาวจีน มูลค่าการก่อสร้าง 15,000 ล้านหยวนจีน (ประมาณ 69,000 ล้าน        บาท) มีความยาว 36 กม อาจเรียกว่า สะพานสายรุ้ง สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2008 และ โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงวันละ           45,000 – 50,000 คัน
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                    นำท่านลงเรือโดยสารเรือ ณ ท่าเรือจูเจียเจียน สู่ เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) เกาะผู่โถวซาน ซึ่ง    เป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซานและจิ่วหัวซานนำท่าน        เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิม  ที่สถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ไปไหน      ครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่น SOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่ ประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งนี้ได้ เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือครั้งพอรอให้          พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้ง  แรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่ สามารถอัญเชิญไปได้           จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิม มาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปจากนั้นนำท่าน        เดินทางสู่ วัดไผ่สีม่วง วัดที่มีต้นไม้ไผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียว จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่จี้ วัด ใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในเกาะ จากนั้นนำท่านนมัสการ หนานไห่กวนอิม องค์เจ้าแม่         กวนอิมรูปหล่อสำริด สูง 33 เมตร ประทับอยู่ที่เนินริมหาด บนเกาะตอนใต้สุดจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน    โดยเรือด่วน
ค่ำ               äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่            NINGBO JIALE HOTEL หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่สาม       หนิงโป-หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย  (B /L/D)                                                                                         
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    นำท่านเดินทางสู่ หังโจว (ประมาณ 3 ช.ม.) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า "เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู - หาง" ความหมายคือ           "บนฟ้ามีสถานที่ที่ดีที่สุดคือสวรรค์ บนพื้นโลกมีสถานที่ที่สวยที่สุดคือ ซูโจว กับ หางโจว"
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพันปี
                   นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และด้วยทะเลสาบซีหู มีน้ำใสสะอาด ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน มีเขื่อนดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสี ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ดูงดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิ่งทำให้กวีหลายท่านจึงพรรณนาถึงความงดงามของทะเลสาบซีหู เปรียบดังเป็นนางไซซี หรือนางงามในสมัยนั้น ที่สร้างให้ทะเลสาบซีหูอยู่ในบทกวีที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี
                   จากนั้นเดินทางชมสวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ไร่ชาเขียว "หลงจิ่งฉา" ( แปลว่า ชาบ่อมังกร ) ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวันนั่นเอง จากนั้นนำท่านชม ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านค้าต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีสิ้นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ               ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่            LIANG AN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่สี่           หังโจว – ร้านยางพารา - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม – ถนนเถียนจึฝาง                                                                                                                               (B/L/D)          
เช้า              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ตั้งอยู่ชานเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยคลองที่มีน้ำใสสะอาด ตั้งอยู่บนริมฝั่งน้ำเตียนปู เมืองนี้มีอีกชื่อ คือ ลำธารไข่มุก มีชื่อเสียงเนื่องจากสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยังคงสภาพดีอยู่ นำท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ชมวิถีชีวิตประจำวันของชาวเมืองที่กำลังนั่งพักผ่อนพูดคุย ท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่าจากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! เสี่ยวหลงเปา
                    นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในย่าน เถียนจึฝาง (Tianzi Fang) อีกหนึ่งย่านเก่าแก่ของ เซี่ยงไฮ้ ในอดีตย่านนี้เป็นที่อยู่อาศัย และ โรงงาน แต่ปัจจุบัน เป็นย่านอาร์ต มีผับ บาร์ คาเฟ่ แกลลอรี่ ร้านค้าบูติค สถาปัตยกรรมในย่านนี้คล้ายกับย่านซินเทียนตี้ เป็นแบบชิคูเมน และมีเอกลักษณ์ตรงที่มีกรอบประตูที่ทำจากหินที่สวยงาม
ค่ำ               ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่            PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ห้า          อาคารSWFC101 - ชั้นร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  - พระหยกขาว - หาดไว่ทาน-ร้านหยก
                   ตลาดถาวเป่าเฉิง                                                                                  (B/L/D)          
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100 ) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด นำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหมจีนและผ้าแพร ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจีน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกจากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก เลือกซื้อ สินค้า      ตามอัธยาศัย
เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                   นำท่านนมัสการ พระหยกขาว ถูกสร้างขึ้นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้าง        ขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันล้ำค่า นี้ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางด้านวัฒนธรรมหากแต่ยังเป็นงานช่างศิลป์ที่มีค่ายิ่ง พระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์นี้ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและ แสงสะท้อนของหยกขาวนั้นทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
ค่ำ               ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่            PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่หก        มหานครเซี่ยงไฮ้  –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                             (B/-/-)          
03.00 น.      สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
เช้า               บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
06.50 น.      นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เที่ยวบินที่ X761
                   มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขากลับ
10.15 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
*****อัตราค่าบริการ*****
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า
18 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
8-13 / 22-27 พฤษภาคม 2561 22,900 23,900 5,900.-
12-17/19-24 มิถุนายน 2561 22,900 23,900 5,900.-
26 – 31  กรกฏาคม 2561 *วันอาสาฬหบูชา* 23,900 24,900 5,900.-
8 – 13 สิงหาคม 2561 *วันแม่* 23,900 24,900 5,900.-
11-16 กันยายน2561 22,900 23,900 5,900.-
19– 24 ตุลาคม 2561*วันปิยมหาราช* 23,900 24,900 5,900.-
13 – 18 พฤศจิกายน 2561 22,900 23,900 5,900.-
5 – 10 / 18 – 23 ธันวาคม 2561 22,900 23,900 5,900.-
28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562 *ปีใหม่* 23,900 24,900 5,900.-
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮาร์บิ้น 7วัน5คืน บินXW เดินทางธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 31,500 บาท
ราคา : 31,500.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N BY XJ บินXJ เดินทาง มีนาคม-เมษายน62 ราคาเริ่ม 27,999 บาท
ราคา : 27,999.00 บาท
ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน พัก4ดาว บินFD เดินทางเดือนพฤศจิกายน61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (พักพานาฮิลล์ 1 คืน) 4วัน 3คืน เริ่มต้น 13,888 บินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 2562 FCVG1426
ราคา : 13,888.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท สายการบิน AIR ASIA เดินทางมกราคม-พฤษภาคม 2562 FCHZ1208
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว sakura Kawazu 5วัน3คืน บินXJ เดินทางกุมภาพันธ์-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Sparkling Snow 5วัน3คืน บินXJ เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม บินFD เดินทางตุลาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน บินXW เดินทางตุลาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 15,999 บาท
ราคา : 15,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY