• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ลานสกี YABULI เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 5 คืน บินCZ เดินทาง ธ.ค.66-ม.ค.67 ราคาเริ่ม 52,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCS502
ราคา : 52,999.00 บาท

ทัวร์จีน ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ลานสกี YABULI เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 5 คืน บินCZ เดินทาง ธ.ค.66-ม.ค.67 ราคาเริ่ม 52,999 บาท
เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย
ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว
ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์
ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น

 


ทัวร์จีน ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ลานสกี YABULI เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 5 คืน
 
  
 
เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย
ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว
ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์
ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น
 
 
 
วันแรก       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กวางเจา (CZ362 : 08.40-12.35) – กวางเจา – ฮาร์บิน (CZ5301 : 18.40-
                 23.05)
 
 
06.00 น.       คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.40 น.      เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362 Q
                             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.35 น.      เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน   
18.40 น.      เหินฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิน  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ5301 Q
                   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.05 น.      ถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน  และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ  ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
          ã พักที่ METROPARK HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่สอง          ฮาร์บิน – โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – ถนนจงเอียง – ยาปูลี่(YABULI)
 
 
 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   นำท่านรับอุปกรณ์ชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ  ท่านละ 1 ชุดที่ฮาร์บิน
                   นำท่านเที่ยวชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิน  โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907  เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
 
                   จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการและนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน
                   นำท่านเดินทางสู่ ถนนจงเอียง ฟรีไอติมพื้นเมืองคนละ 1 แท่ง  เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิน มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ยาปูลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจียง  ที่นี่จะมีฤดูกาลที่ปกลุมด้วยหิมะค่อนข้างยาวนาน ทำให้ทรัพยากรหิมะในเขตนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ ชัยภูมิเหมาะสำหรับการเล่นสกี
ค่ำ                ä รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
ã พักที่ YABULI YAXUE HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (สกีรีสอร์ท)
 
วันที่สาม            ลานสกียาปูลี่ ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ (แจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง)
                  รายการที่ 1: นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ
                  รายการที่ 2: เล่นสกี YABULI (รวมค่าเข้า ไม้ รองเท้าสกี)
                  หมู่บ้านหิมะ - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย
 
 
 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ (แจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง)
รายการที่ 1             นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ
นำท่าน นั่งม้าลากเลื่อน ซึ่งเป็นการเล่นสกีอีกแบบที่สนุกสนานมาก (นั่งได้ 4-5 ท่านต่อ 1 คัน) ระหว่างทางท่านจะได้เก็บภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหิมะ
 
 
รายการที่ 2            เล่นสกี YABULI (รวมค่าเข้า ไม้ รองเท้าสกี)
อิสระให้ท่านเล่นสกีที่ ลานสกียาปูลี่ เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ลานสกีขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัย และมีบริการดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชีย ที่นี่มีกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของฤดูหนาวอีกมากมายสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก การเล่นสกีมีหลายระดับความสูงและมีความยาวรวม 30 กม. นอกจากนี้ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 เมตร
 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลานสกี YA BULI 93 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำหมู่ตานเจียง เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1เมตร วิวหมู่บ้านสวยมาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเหมือนกันหมด เข้าไปหมู่บ้านนี้เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย หมู่บ้านนี้ หิมะตกถึง 7เดือน ใน 1ปี มีสองฤดู ฤดูร้อน และฤดูหนาว  หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ  หน้าหนาวหิมะเริ่มตกจากตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีที่ 2 เมตรปริมาณหิมะที่หนาที่สุดของประเทศจีนและคุณภาพหิมะดีและสะอาด  คนจีนตั้งชื่อให้เป็น “THE CHINA SNOW TOWN”
                  
                   จากนั้นนำท่านชม DREAM HOME สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆซึ่งมีความงดงามมาก ตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดินXUEYUN ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็นบ้านเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อเห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะในที่นี่ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้เลยทีเดียว หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี    
ค่ำ                ä รับประทานอาหารค่ำภายในหมู่บ้านหิมะ
นำท่าน ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง และร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันสวยงาม และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 
 
          ã พักที่ XUEXIANG MINSU หรือเทียบเท่าระดับ (พักในหมู่บ้านหิมะ)
***โปรดทราบ!! หมายเหตุ: เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ และที่พักไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าต้องหิ้วกระเป๋าเอง ฉะนั้นลูกค้าต้องเตรียมสัมภาระของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะฯลฯ  ใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อค้างคืน สำหรับ 1 คืน 
 
วันที่สี่         เขาแกะหญ้า – เขาป้างฉุย – ภาพเขียน ICE AND SNOW – ฮาร์บิน
 
 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้าสไตล์ท้องถิ่น              
นำท่านเดินทางสู่ เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในหมู่บ้านนี้ แล้วห่างจากเมืองหิมะประมาณ4.5กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมู่บ้าน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุด
 
 
                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาป้างฉุย ซึ่งอยู่บริเวณใกล้หมู่บ้านหิมะ เดินชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งทางเดินเป็นถนนสร้างด้วยไม้เป็นขั้นบันได มีความยาว 3,200 เมตร เพื่อชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านหิมะ และเป็นจุดที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดของหมู่บ้านหิมะ
 
  
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้างไว้อย่างงดงาม ตั้งอยู่ในระดับน้ำทะเล 1,370 เมตร ช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยติดลบถึง 30 องศา จึงทำให้บริเวณนี้มีหิมะปกคลุมหนาแน่น ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบ้านโจร สวนสัตว์ชมสัตว์ต่างๆในเมืองหนาว  เช่น หมีดำ หมาป่า กวาง
 
                   นำท่านเดินทางสู่ ฮาร์บิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ตงเป่ย
          ã พักที่ METROPARK HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่ห้า        แม่น้ำซงฮัวเจียง – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถ                  แบตเตอรี่) – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2024 International Ice and Snow Festival)
 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ลานน้ำแข็ง อันกว้างใหญ่ของ “แม่น้ำซงฮัวเจียง” ที่ดึงดูดสายตาทุกคนด้วยการ โชว์ว่าย น้ำแข็ง ของเหล่าผู้สูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จากนั้นนำท่าน ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำซงฮัวเจีย
 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟยักษ์ตุ๋น
บ่าย             นำท่านเดิจากนั้นนำท่านสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) (รวมรถแบตเตอรี่) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิน เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
 
 
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เกี๊ยวตงเป่ย
หลังอาหารนำท่านชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย) Harbin 2024 International Ice and Snow Festival)  หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้น้ำแข็งละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจัดเป็นรายการอื่นทดแทนให้ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           
 
                   ã พักที่ METROPARK HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่หก       ฮาร์บิน – กวางเจา (CZ5302 : 12.15-17.10) – กวางเจา – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (CZ361: 19.55-
                  21.50)
  
 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
                   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาร์บิน เพื่อเดินทางสู่กวางเจา
12.15 น.      เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ5302 Q
                             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.10 น.      เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
19.15 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ361 Q
                   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.50 น.     ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺
 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ)  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว***
                  
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
 
วันเดินทาง
 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
(15 ท่านออกเดินทาง)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่
ไม่รวมตั๋ว
22-27 ธันวาคม 2566 52,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 37,999 บาท/ท่าน
23-28 ธันวาคม 2566 54,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 39,999 บาท/ท่าน
26-31 ธันวาคม 2566 52,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 37,999 บาท/ท่าน
27 ธันวาคม 66- 1 มกราคม 67 58,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 42,999 บาท/ท่าน
28 ธันวาคม 66- 2 มกราคม 67 58,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 42,999 บาท/ท่าน
29 ธันวาคม 66- 3 มกราคม 67 58,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 42,999 บาท/ท่าน
30 ธันวาคม 66- 4 มกราคม 67 58,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 42,999 บาท/ท่าน
3-8 มกราคม 67 56,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 40,999 บาท/ท่าน
5-10 มกราคม 67 56,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 40,999 บาท/ท่าน
6-11 มกราคม 67 56,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 40,999 บาท/ท่าน
12-17 มกราคม 67 56,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 40,999 บาท/ท่าน
19-24 มกราคม 67 56,999 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 40,999 บาท/ท่าน

#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ฮาร์บิ้น #ทัวร์ฮาร์บิ้น #เที่ยวฮาร์บิ้น #ทัวร์จีนฮาร์บิ้น #เที่ยวจีนฮาร์บิ้น #ฮาร์บิ้นหมู่บ้านหิมะ #ฮาร์บิ้นแกะสลักน้ำแข็ง #ทัวร์จีนฉงชิ่ง  #ฉงชิ่ง #ทัวร์ฉงชิ่ง #เที่ยวฉงชิ่ง #ทัวร์ฉงชิ่งราคาถูก #เที่ยวฉงชิ่งราคาถูก #ทัวร์ต้าจู๋ #ทัวร์อู่หลง #ต้าจู๋ #อู่หลง #ทัวร์คุนหมิง #เที่ยวคุณหมิง #ทัวร์สิบสองปันนา #เที่ยวสิบสองปันนา #รถไฟความเร็วสูงสายลาว-จีน #ทัวร์เวียงจันทน์ #เที่ยวเวียงจันทน์ #ทัวร์ลาวจีน #เที่ยวลาวจีน #สิบสองปันนา #คุนหมิง #ทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก #เที่ยวสิบสองปันนาราคาถูก
 
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง เซียน 3 พร HKG 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 11,911 บาท
ราคา : 11,911.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,899 บาท
ราคา : 16,899.00 บาท
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.66-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น5วัน4คืน บินFD เดินทาง ธ.ค.66-มี.ค.67 ราคาเริ่มเพียง 15,888 บาท
ราคา : 15,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง พ.ย - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 17,990 บาท
ราคา : 17,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY