• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวซ่า 5D 3N BY XW เดินทางมิ.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้นเพียง 18,899 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3677
ราคา : 18,899.00 บาท

ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวซ่า 5D 3N BY XW เดินทางมิ.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้นเพียง 18,899 บาท
ราคาเริ่ม 18,899 บาท
ตารางการเดินทาง
 
วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ พักที่
1

ดอนเมือง-ซีอาน (XW890: 21.25-02.10+1)

X X X SKYTEL HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
2 กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-ร้านหมอนยางพารา
ซีอาน-ลั่วหยาง
      XIN YUAN HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
3 ลั่วหยาง-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงเฟิง-ลั่วหยางประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-ลั่วหยาง-
เมืองหลิงเป่า
      ZIJIN GONG HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
4 หลิงเป่า-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี-เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน        
5 ซีอาน-ดอนเมือง (XW 889 : 03.00-05.45) X X X  
หมายเหตุ :  Ÿ     ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท
  •     กรุณาเตรียมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561                                                                         ราคา 18,899.-  
วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561                                                                            ราคา 18,899.-
วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561                                                            ราคา 18,899.-
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561                                                                             ราคา 18,899.-
วันที่ 10-14 กันยายน 2561                                                                             ราคา 18,899.-
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 **วันปิยมหาราช**                                        ราคา 22,899-
โปรแกรมการเดินทาง
 
วันแรก                   ดอนเมือง-ซีอาน
18.00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
21.25 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW890 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
02.10+1 น. เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองซีอาน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่            SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง       กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-ร้านหมอน ยางพารา-ซีอาน-ลั่วหยาง
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่งที่ขุดหลุมเพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.1974 สำหรับหลุมขุดค้นที่พบเจอกองทหารดินเผานี้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในหลุมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีหุ่นทหารกว่า 6,000 หุ่นดินเผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้าและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียว ส่วน หลุมที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่นทหารดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ม้าศึก 500 ตัวและรถม้าที่ทำจากไม้ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็นรูปตัว U เป็นหลุมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญที่สุดยิ่งกว่า หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด  จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานเครื่องปั้นดินเผา ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองซีอาน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!  สุกี้ซีอาน
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน 7 ราชธานีเก่าแห่งแผ่นดินจีน
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง
พักที่            XIN YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สาม       ลั่วหยาง-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงเฟิง
                   ลั่วหยาง-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-ลั่วหยาง-เมืองหลิงเป่า
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ราชธานีโบราณในสมัย
ราชวงศ์เซี่ย นำท่านสู่ วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน 1 ใน 5 ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ให้ท่านชมสถานที่สำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่าเจดีย์ หมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมภายในวัดเส้าหลิน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย             นำท่านเดินทางกลับ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของของชาวบ้าน ทั้งอาหาร ชา ขนม เครื่องเคลือบ ผ้าพันคอ ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลิงเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
พักที่            ZIJIN GONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่           หลิงเป่า-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี-เจดีย์ห่านป่า ใหญ่(ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางกลับ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน  ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !!  เกี๊ยวซีอาน
บ่าย             นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม  นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบง่าย เดิมนั้นสร้างเพียง 5 ชิ้น ปัจจุบันองค์เจดีย์มี 7 ชั้น นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอานนำท่านสู่ ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงร้านขายของที่ระลึกและร้านขายผลไม้แห้ง เช่น พุทธา อินทผาลัม และถั่วต่างๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายหลายร้าน จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรือง
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเสียนหยาง
  
 
วันที่ห้า                   ซีอาน-ดอนเมือง
03.00 น.      กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
05.45 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน2คืน พัก4ดาว บินSL เดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินภายใน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน3คืน บินFD เดินทางก.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 11,900 บาท บินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม61-ปีใหม่62 FCSG1704
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N สายการบิน T’WAY เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่ม 12,888 บาท
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เริ่มต้น 13,900 บาท 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 61 วันปีใหม่ 62
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ราคาเริ่มต้น 12,888 FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3คืน บิน QATAR AIRWAYS เดินทางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561
ราคา : 12,888.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD) เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางสิงหาคม-กันยายน 2561 FDCG1408
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์จีนฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 17,900 บินไทยสไมล์ (WE) เดินทางกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 FCCG1409
ราคา : 17,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY