• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
5 มีนาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง 6-10 มี.ค. 67 ราคา 19,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCB307
ราคา : 19,999.00 บาท

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง 6-10 มี.ค. 67 ราคา 19,999 บาท


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2 5 วัน 4 คืน 
 
 
วันแรก         สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์
                                                                                                                    ä (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                  
  
03.30 น.         คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1-3 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
  
06.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบิน FD556 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
11.10 น.      เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลเสฉวน ถือเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีนที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล ถูกขนานนามว่า “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก”
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ อำภอฟู่หลิง เป็นเขตที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมหานครฉงชิ่ง เขตนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม้น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวู่เจียง ในอดีตมีความสำคัญเป็นอย่างมาในด้านการทหารของประเทศจีน นำท่านชม 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์ หรือ "โครงการปฏิกรณ์พลังงานปรมาณูและกระบวนการแปรรูปสารเคมีในหลุมก่อสร้างสายที่สาม" เป็นที่ตั้งของ ฐานอุตสาหกรรมนิวเคลียร์แห่งที่ 2 ของประเทศจีน ในปี ค.ศ 1966 นายโจวอินไหล นายกรัฐมนตรีในตอนนั้นและคณะกรรมาธิการทางทหารกลางให้สร้างสถานที่แห่งนี้ ต่อมาปี ค.ศ. 1984 มีประกาศให้ยุติโครงการ 816 เป็นโครงสร้างของถ้ำที่สร้างโดยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้กำลังคนมากกว่า 60,000 นาย ใช้เวลาขุดและติดตั้งอุปกรณ์เป็นระยะเวลากว่า 18 ปี มีแนวความยาวของโครงการคือ 25 กิโลเมตร และมีจุดหลัก 12 ชั้น สูง 79.6 เมตร โดยประตูอุโมงค์สูง 31.2 เมตร ด้านในมีอุโมงค์นำร่อง และปล่องอุโมงค์ผังอาคารด้านในคล้ายเขาวงกต เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์อยู่ที่นี่ หลังจากสร้างเสร็จไม่ได้มีการเปิดใช้งานเนื่องจากการถูกระงับโครงการทำให้ไม่มีรังสี
   
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         พักที่ ZHIREN  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê
 
วันที่สอง       อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • ห้องสมุด อวี๋โย่ว • ภัตตาคารริมผา
ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านลงกระเช้าชม หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน อยู่ห่างจากมหานครฉงชิ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเขตภูเขาอู่หลิงและทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอู่เจียงตอนล่าง เป็นแนวรอยแยกของหน้าผา ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างรุนแรง จุดชมวิวแห่งนี้ประกอบไปด้วยหน้าผา ยอดเขาแปลกๆ และรอยยแกแผ่นดินมากมาย โดยในเดือนพฤศจิการยน 2014 หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A และในปี 2015 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “จุดชมวิวอารยธรรมเชิงนิเวศสิบอันดับแรกของประเทศ”
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง และนำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะ
 
จากนั้น      นำท่านชม ห้องสมุดริมผาอวี๋โย่ว ห้องสมุดครบวงจรที่ตั้งอยู่เขตอู่หลง ห้องสมุดนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นห้องสมุดชั้นหนึ่งโดยกระทรวง ของวัฒนธรรมในปี 2556 ภายในห้องสมุดประกอบด้วย ห้องอ่านหนังสือพิมพ์, ห้องยืมหนังสือ ห้องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องอ่านหนังสือสำหรับเด็ก ห้องอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการ ห้องอ่านหนังสือสำหรับผู้สูงอายุ ห้องอ่านหนังสือมัลติมีเดีย ห้องบรรยาย ห้องฝึกอบรม ห้องกิจกรรมครบวงจร เป็นต้น
  
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมผา
จากนั้น         พักที่ XIE JIA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม       เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • อำเภอต้าจู๋                                                                                                                   
                                                                                                                ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                  
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง "ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง  ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์ TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก 
 
                   นำท่านสัมผัส สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว ออกแบบโดยผู้เชี่ยวจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน       ä บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          เดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ อยู่ห่างจากฉงชิ่งไปด้านตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร อำเภอเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขาเป่ยซัน ภูเขาเป๋าติ่งซัน ภูเขาหนันซัน ภูเขาสือจ้วนซัน และภูเขาสือเหมินซัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวด้วยผืนป่า และอากาศเย็นสบายตลอดปี
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         พักที่ ZIYUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê
วันที่สี่           อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  • ฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือสือโข่ว  • ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย  
ä (เช้า/กลางวัน /เย็น)
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านชม ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋ รวมทั้งถ้ำแกะสลักสือเหมินต้าฝอ สือเหมินซานสือเคอสือจ้วนซานสือเคอ เป่ยซาน ตวอเป่าถ่า และเป่าติ่งซาน เป็นการแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าปางต่างๆ โพธิสัตว์อรหันต์ พระและเทวดาใน ศาสนาเต๋า ลัทธิขงจื่อ โดยมี ถ้ำตวอเป่าซาน เป็นถ้ำที่ใหญ่ สวยงามและสำคัญที่สุด ทั่วทั้งภูเขาพบร่องรอยแกะสลัก 37 แห่ง รวมรูปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิมปางห้ามญาติ พระเจ้าอี้เซียน เป็นต้น เป็นศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปีก่อน ซึ่งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์เท่านั้น หากยังเป็นศูนย์รวมงาน ศิลปะของลัทธิเต๋า และแนวคิดของสำนักปรัชญา "หรูเจีย" ของขงจื๊อ หินแกะสลักที่ต้าจู๋ นับได้ว่า เป็นตัวแทนของศิลปะถ้ำที่อ่อนหวานนุ่มนวลในยุคหลัง ซึ่งได้รวบรวมผลงานศิลปะการแกะสลักหินของจีนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง นำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
  
จากนั้น                    อิสระช้อปปิ้งของฝากคนทางบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก เป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่  อิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้า
 
 
Optional: ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ)
ล่องเรือทัศนียภาพและความงดงามของแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิงในยามค่ำคืน โดยเฉพาะแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก มีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตร ซึ่งต้นแม่น้ำอยู่ที่ทิเบตและมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวันตกและไหลผ่าน ฉงชิ่งไปออกทะเลจีนตะวันออก แม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย หรือ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ำไนล์ในทวีปแอฟริกา  และแม่น้ำอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ 
 è ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ)  ราคาท่านละ 200 หยวน (ชำระที่หัวหน้าทัวร์)
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! สุกี้หมาล่าต้นตำหรับ
ที่พัก            พักที่ TIAN YOU  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê
วันที่ห้า         ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง   สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง
ä (เช้า/กลาวัน /-)                                                                       
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          นำท่านสู่ ถนนโบราณริมผา ถนนประวัติศาสตร์เก่าของเมืองฉงชิ่ง ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งภูเขา ทำให้มีชุมชนโบราณที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ของคนในท้องถิ่นบริเวณริมผาแห่งนี้ ให้ท่านได้สัมผัส ตลอดทางขึ้นบันได ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำแยงซีเกียง ภายในมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนโบราณแห่งนี้
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง
จากนั้น          อิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้า ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ หงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ มีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ภายในเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศ โดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน เมื่อทานเข้าไปอาจเกิดอาการลิ้นชาได้ บรรยากาศโดยรอบ ได้อารมณ์แบบจีนโบราณให้ท่านได้ลิ้มลองและซื้อเป็นของฝาก
 
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง
18.55 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดย เที่ยวบินที่ FD553 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
21.05 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ จอยแลนด์ พักเดี่ยว
01 - 05 พฤศจิกายน 2566 25+1 23,999 18,999 5,000.-
15 - 19 พฤศจิกายน 2566 25+1 23,999 18,999 5,000.-
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2566 25+1 25,999 19,999 5,000.-
01 - 05 ธันวาคม 2566 25+1 26,999 20,999 5,000.-
07 - 11 ธันวาคม 2566 25+1 26,999 20,999 5,000.-
20 - 24 ธันวาคม 2566 25+1 25,999 19,999 5,000.-
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2567 25+1 28,999 22,999 6,000.-
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2567 25+1 28,999 22,999 6,000.-
10 – 14 มกราคม 2567 25+1 23,999 18,999 5,000.-
24 – 28 มกราคม 2567 25+1 24,999 19,999 5,000.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 25+1 25,999 20,999 5,000.-
06 – 10 มีนาคม 2567 25+1 19,999 19,999 5,000.-
20 – 24 มีนาคม 2567 25+1 24,999 19,999 5,000.-
#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์จีนฉงชิ่ง  #ฉงชิ่ง #ทัวร์ฉงชิ่ง #เที่ยวฉงชิ่ง #ทัวร์ฉงชิ่งราคาถูก #เที่ยวฉงชิ่งราคาถูก #ทัวร์ต้าจู๋ #ทัวร์อู่หลง #ต้าจู๋ #อู่หลง #ทัวร์คุนหมิง #เที่ยวคุณหมิง #ทัวร์สิบสองปันนา #เที่ยวสิบสองปันนา #รถไฟความเร็วสูงสายลาว-จีน #ทัวร์เวียงจันทน์ #เที่ยวเวียงจันทน์ #ทัวร์ลาวจีน #เที่ยวลาวจีน #สิบสองปันนา #คุนหมิง #ทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก #เที่ยวสิบสองปันนาราคาถูก
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 67 ราคาเริ่ม 22,888 บาท
ราคา : 22,888.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เจียอี้ หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอร์ค อาลีซาน 6 วัน 4 คืน บินCI เดินทางสงกรานต์ 67 ราคาเริ่ม 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,990 บาท
ราคา : 16,990.00 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน บินFD เดินทาง พ.ค.–ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท
ทัวร์บาหลี Powerful Bali-Borobudur 5D บินFD เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 28,999 บาท
ราคา : 28,999.00 บาท
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ม.ค.-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY