• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
5 มีนาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง Wonderful 6วัน4คืน บินFD เดินทาง มี.ค.-มิ.ย. 67 ราคาเริ่ม 19,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCI530
ราคา : 19,888.00 บาท

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง Wonderful  6วัน4คืน บินFD เดินทาง มี.ค.-มิ.ย. 67 ราคาเริ่ม  19,888 บาท
 สัมผัสธรรมชาติ เที่ยว 2 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
จิ่วจ้ายโกวมรดกโลก ชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง
อลังการทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ ทะเลสาบเต๋อซี
ชื่นชมเมืองโบราณซงพาน เช็คอินแพนด้ายักษ์ปีนตึก 
ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่
เมนูพิเศษ! สุกี้หม่าล่า
 
 
 
 Wonderful จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน
 
สัมผัสธรรมชาติ เที่ยว 2 อุทยาน!! จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
จิ่วจ้ายโกวมรดกโลก ชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง
อลังการทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ ทะเลสาบเต๋อซี
ชื่นชมเมืองโบราณซงพาน เช็คอินแพนด้ายักษ์ปีนตึก 
ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่
 
เมนูพิเศษ! สุกี้หม่าล่า
 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg. / CARRY ON  7 Kg
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียวเพิ่ม (บาท) ที่นั่ง
28 มีนาคม - 02 เมษายน 2567 19,888          ไม่มีราคาเด็ก
(เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,000 บาท)
4,000 20
04 - 09 เมษายน 2567 21,888 20
19 - 24 เมษายน 2567 20,888 20
25 - 30 เมษายน 2567 21,888 20
09 – 14 พฤษภาคม 2567 20,888 20
16 – 21 พฤษภาคม 2567 20,888 20
23 – 28 พฤษภาคม 2567 20,888 20
30 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2567 20,888 20
06 – 11  มิถุนายน 2567 19,888 20
13 – 18 มิถุนายน 2567 19,888 20
20 – 25 มิถุนายน 2567 19,888 20
•ราคานี้รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว (ส่งไฟล์รูปถ่าย และ ถ่ายหน้าpassport มาเท่านั้น)
 
 
 
FLIGHT:
DEPARTURE :    FD562 DMK-TFU   21.50-02.00+1   
RETURN         :    FD563 TFU-DMK  02.50-05.00
วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่                         
         
 
 
18.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA
(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
21.55 น.   นำท่านเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD562
 
 
 
วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ - นครเฉิงตู – เข้าที่พัก - นั่งรถไฟความเร็วสูง - สถานีเจิ้นเจียงกวน – อุทยาน
 แห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง และรถกอล์ฟ) - จิ่วจ้ายโกว                                       ä อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น
                                                           
                      
 
 
02.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้
         
 นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
           ที่พัก : JIU DING INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)       
-----------------------------------------------------------------------------------
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่1) 
                  นำทุกท่านเปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก นครเฉิงตู เพื่อเดินทางสู่ สถานีเจิ้นเจียงกวน จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ค่าทัวร์ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลงและรถกอล์ฟ) หรือ หุบเขามังกรเหลือง ให้ท่านชมความงามของอุทยานที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งในน้ำจะมีส่วนผสมของหินปูนเมื่อไหลลงสู่ที่ราบ ก่อเกิดการกัดเซาะเป็นแอ่งน้ำขนาดน้อยใหญ่มากมาย แต่สีของน้ำยังคงใสเรียบเหมือนกระจกที่คอยสะท้อนภาพของท้องฟ้า ภูเขาและต้นไม้ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่นี้ทำให้มีสัตว์หลากหลายอาศัยอยู่ รวมไปถึงสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่าง แพนด้ายักษ์ และ ลิงจมูกเชิดสีทอง เป็นต้น ที่นี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1992
 
 
 
หมายเหตุ
**การท่องเที่ยวภายในอุทยานไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะนำท่านท่องเที่ยวในจุดต่างๆ ของอุทยาน อาจจะไปไม่ครบทุกจุดที่ระบุในรายการหรือไม่ใช่จุดที่ระบุในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่และสภาพอากาศในวันนั้นๆ
**หากคณะไม่สามารถเดินทางเข้าชมอุทยานหวงหลงได้ เนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น **
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่2)
           จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) ตั้งอยู่จังหวัดอาป้า มณฑลเสฉวน มีชนชาติจั้ง ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ซึ่งทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย
เย็น           ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่3)
ที่พัก : CELEBERTY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
 
 
วันที่สาม       จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน) - เมืองฉวนจู่ซื่อ                 ä อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น
                                                          
                       
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4) 
จากนั้นนำท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เพื่อเปลี่ยนขึ้นรถประจำทางอุทยาน (ค่าทัวร์รวมค่ารถประจำทางอุทยาน) เพื่อชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคม ปี ค.ศ.1992 ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ให้ท่านสัมผัสกับความงามดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์
 
 
 
  เที่ยง             ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่5)
สถานที่แนะนำถือว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว
  • ทะเลสาบแรด (Rhinoceros Lake) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร ลึกประมาณ 12 เมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน จิ่วจ้ายโกว ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
  • น้ำตกธารไข่มุก (Pear shoals waterfall) มากจากภาษาทิเบตแปลว่ายิ่งใหญ่ น่าอัศจรรย์ จึงมีความกว้างใหญ่ที่สุดในอุทยาน ธารน้ำจกมีความชันพอน้ำไหลลงมากระแทกกับหินจึงเกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายยิ่งใหญ่ราวกับทางช้างเผือกที่ตกลงมาจากท้องฟ้า ช่วงเวลาที่แสงส่องกระทบจะเกิดประกายเป็นสายรุ้งระยิบระยับ และเคยเป้นฉากในภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วอีกด้วย
  • ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) บริเวณที่น้ำลึกจะมีสีเขียวมรกต และบริเวณน้ำตื้นจะมีสีฟ้าอมน้ำเงิน ยามใบไม้หล่นใส่และแดดทอแสงส่อง จึงคล้ายกับลวดลายบนหางของนกยูงยามรำแพนขน โชว์ความสวยงามให้ผู้พบเห็นเป็นต้องหลงไหล
  • ทะเลสาบแพนด้า (Panda Lake) ตั้งชื่อตามหมีแพนด้าที่อาศัยอยู่ที่นี่ เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งซึ่ง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,587 เมตร ลึกประมาณ 14  เมตร เนื่องจากใต้น้ำมีทางไหลของน้ำไปยังทะเลสาบแพนด้าที่อยู่ใกล้ๆ สีของน้ำมีสีฟ้าอมเขียว เวลาที่แสงแดดส่องระลอกคลื่นสะท้อนสีสันสวยงามราวภาพวาด
 
หมายเหตุ
**การท่องเที่ยวภายในอุทยานไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะนำท่านท่องเที่ยวในจุดต่างๆ ของอุทยาน อาจจะไปไม่ครบทุกจุดที่ระบุในรายการหรือไม่ใช่จุดที่ระบุในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่และสภาพอากาศในวันนั้นๆ
**หากคณะไม่สามารถเดินทางเข้าชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ เนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น **
          
นำท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจู่ซื่อ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เมืองนี้มีชื่อเสียงเด่นในเรื่อง  วัฒนธรรมที่หลากหลาย ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และอาหารรสเลิศ จึงเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆ คน
เย็น           ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่6)
ที่พัก : YARI INTERNATIONAL HOTEL  4*หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
  
 
 
วันที่สี่       เมืองฉวนจู่ซื่อ – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองตูเจียงเอี้ยน – ร้านหยก
          ä อาหาร เช้า, เที่ยง , เย็น                                                                                                             
 
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่7) 
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซงพาน (Songpan ancient Town) อยู่ติดชายแดนจีน – ทิเบต สร้างในสมัยราชวงศ์
หมิง ปี ค.ศ.
1933 กำแพงเมืองโบราณเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 6.2 กิโลเมตร ทำจากอิฐและหินที่มีความสูง 12.5 เมตร หนา 12 เมตร ใช้คนสร้างมากกว่าหนึ่งแสนคน ในปัจจุบันที่นี่ถูกใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงวิถีชีวิตเกี่ยวกับชาวฮั่น ที่นิยมนำสิ่งของเช่น ใบชา ผ้าแพร เกลือ และของใช้ประจำวัน มาแลกเปลี่ยนเป็น ม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์กับชาวทิเบต รวมไปถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่นำมาจัดแสดงอีกด้วย มีจุดเด่นคือการแสดงรูปปั้นของเจ้าเหวินเฉิน กับกษัตริย์ซงเซนกัมโป แห่งทิเบต สุดอลังการ ในเมืองมีสินค้าพื้นเมือง ร้านของที่ระลึก ร้านอาหารพื้นเมืองของชาวจีนทิเบต ให้ทุกท่านได้ลองชิมและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก 
  เที่ยง             ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่8)
นำท่านท่านแวะชมทะเลสาบเต๋อซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอควอยซ์บนที่ราบ สูงสลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ ออกเดินทางสู่เมืองตูเจียงเอี้ยน(Dujiangyan) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงใรเรื่องระบบชลประทานตูเจียงเอี้ยน (Dujiangyan Irrigation System) ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกอีกด้วย ในระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ ที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้จากนั้นพาท่านแวะร้านหยกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีความเชื่อว่าสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้และสามารถนำความรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เย็น           ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่9)
ที่พัก : ZHONGYAN INTERNATIONAL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
วันที่ห้า      เมืองตูเจียงเอี้ยน - นครเฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินซุนซี – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ -                   วัดต้าฉือ – ร้านยา – ท่าอากาศยานเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่                ä อาหาร เช้า, เที่ยง , เย็น

 
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่10) 
นำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านแวะชมร้านหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน เป็นต้น และนำท่านช้อปปิ้งผ้าไหมจีน มีผ้าไหมสวยๆ หลากหลายสีสันและ มีมากมายหลายรวดลายที่ผ่านการถักทอมาอย่างดี ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย นำท่านไปช้อบปิ้งต่อที่ ถนนคนเดินชุนซี บนถนน “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่ แบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และร้านรวงย่อยๆ มากมาย ที่ขายสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา กระเป๋า เครื่องประดับหรือของใช้ในชีวิตประจำวัน และให้ท่านเช็คอินที่ แพนด้ายักษ์เป็นแพนด้าอ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึกมาทักทายผู้คน เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู
 
 
เที่ยง                ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่11)
จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือ วัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันนี้ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีทั้งสินค้ายี่ห้อดัง สินค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร นำท่านแวะร้านยา ให้ท่านซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง พร้อมแช่เท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
เย็น           ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่12)
นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
วันที่หก         ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย                                                      
 
 
02.50 น.  เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD563
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
*******************************************
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

 

#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์จีนจิ่วจ้ายโกว #จิ่วจ้ายโกว #ทัวร์จิ่วจ้ายโกว #เที่ยวจิ่วจ้ายโกว #ทัวร์จิ่วจ้ายโกวราคาถูก #เที่ยวจิ่วจ้ายโกวราคาถูก #ทัวร์จิ่วจ้ายโกวหวงหลง #ทัวร์หวงหลง #เที่ยวจิ่วจ้ายโกวหวงหลง #เฉิงตู #ทัวร์อู่ฮั่น #เที่ยวอู่ฮั่น #ทัวร์เทียนเหมินซาน #เที่ยวเทียนเหมินซาน #สะพานกระจก #ทัวร์เวียงจันทน์ #เที่ยวเวียงจันทน์ #ทัวร์ลาวจีน #เที่ยวลาวจีน #สิบสองปันนา #คุนหมิง #ทัวร์สิบสองปันนาราคาถูก #เที่ยวสิบสองปันนาราคาถูก #จางเจียเจี้ย #ฟูหรงเจิ้น #ฟ่งหวง #แกรนด์แคนยอน #ฉางซา #นั่งรถไฟความเร็วสูง #สะพานสายรุ้ง #ป่าหินแดง #น้ำตกฝูหรง #เขาเทียนเหมินซาน  #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #ทริปดีดีที่ต้องบอกต่อ#เพิ่มพีเรียด  #จางเจียเจี้ย  #ความเหมือนที่แตกต่าง  #กับรายการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร #นั่งรถไฟความเร็วสูง
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 67 ราคาเริ่ม 22,888 บาท
ราคา : 22,888.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เจียอี้ หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอร์ค อาลีซาน 6 วัน 4 คืน บินCI เดินทางสงกรานต์ 67 ราคาเริ่ม 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,990 บาท
ราคา : 16,990.00 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน บินFD เดินทาง พ.ค.–ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,999 บาท
ราคา : 14,999.00 บาท
ทัวร์บาหลี Powerful Bali-Borobudur 5D บินFD เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 28,999 บาท
ราคา : 28,999.00 บาท
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ม.ค.-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY