• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เต้าเฉิง ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน บิน3U เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่มต้นเพียง 36,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3605
ราคา : 36,999.00 บาท

ทัวร์จีน เต้าเฉิง ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน บิน3U เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่มต้นเพียง 36,999 บาท
ทัวร์จีน ซินตูเฉียว...สรวงสวรรค์ของช่างภาพ หลี่ถัง...เมืองที่สูงเป็นอันดับสองของโลก อุทยานย่าติง...THE LAST SHANGRI-LA
ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พัก 4 ดาว
ราคาเริ่ม 36,999 บาททัวร์จีน ซินตูเฉียว...สรวงสวรรค์ของช่างภาพ หลี่ถัง...เมืองที่สูงเป็นอันดับสองของโลก อุทยานย่าติง...THE LAST SHANGRI-LA
ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

 
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-21.45 หรือ 17.30-22.00) X X SAILUNJIDI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เฉิงตู-อุทยานมู่เก๋อฉั้ว-คังติ้ง ä ä ä QINGGE HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 คังติ้ง-เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ ä ä ä XINGJI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)
ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว
ä ä ä SHYING TIANTANG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง
เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง
ä ä ä YADING YIZHAN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง ä ä ä DAOCHENG JIARI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7 เต้าเฉิง-เฉิงตู (3U8006 : 08.00-08.55)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ä ä ä SAILUNJIDI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
(3U8145 : 14.40-16.35)
ä ä  
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 480 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
 
กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
วันแรก                   กรุงเทพฯ-เฉิงตู
14.30 น.                — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
17.30 น.                Qเหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146 (17.30-22.00  หรือ 17.30-21.45) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู มืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก      
ã SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สอง       เฉิงตู-อุทยานมู่เก๋อฉั้ว-คังติ้ง
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานมู่เก๋อฉั้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว” ได้รับสมญานามว่า ดินแดนสวรรค์งามแห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงของเมืองคังติ้ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามปนความตื่นเต้นไปกับ หุบเหวตู้เจียน หุบเหวที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาที่มีลมแรงพัดผ่านหุบเหวนี้จะมีเสียงกรีดร้องเหมือนรอการต้อนรับการมาของทุกท่าน
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบ 7 สี ให้ท่านชมความงามเหนือคำบรรยาย จิ่วจ้ายโกวมีทะเลสาบแค่ 5 สี แต่ที่นี่มีถึง 7 สีในสายน้ำเดียว เป็นทะเลสาบที่น่าอัศจรรย์ใจมาก ให้ท่านชื่นชมความงามและถ่ายรูปคู่กับทะเลสาบ 7 สีแห่งนี้เก็บเป็นความประทับใจ จากนั้นนำท่านสัมผัสความอลังการ ทะเลเดือดสมุนไพร ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าทะเลแห่งนี้เป็นแหล่งช่วยผ่อนคลาย และรักษาโรคเชื่อว่าเกิดจากเทพเจ้าสร้างขึ้นมาประทานเพื่อเป็นของขวัญแก่มวลมนุษย์ สัมผัส ทุ่งหญ้าทะเลแดง ทะเลสาบท่ามกลางทุ่งหญ้าหาดูได้ยากยิ่งนักบนพื้นพิภพ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองคังติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่งตั้งอยู่ในหุบเขา มีสภาพภูประเทศซับซ้อน ทั้งภูเขาหิมะ เทือกเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเห็นเป็นระลอกคลื่น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติที่มีโอโซนบริสุทธิ์
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã QINGGE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สาม       คังติ้ง-เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ด้านหนึ่งคือแม่น้ำต้าตูที่เชี่ยวกราก อีกด้านคือภูผาสูง เป็นเมืองที่มีพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ตัวเมืองตันปาถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญมากเมืองหนึ่งเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ตันปาในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญมากของแคว้นคามทิเบต มีสมญาว่า “อาณาจักรพันป้อม” ตันปาเริ่มสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซึ่งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ง หมู่บ้านขนาดใหญ่บางหมู่บ้านก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ง ปัจจุบันมีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง ท่านจะได้เห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากตันปามีหุบเขาที่สวยงามแล้ว ยังมีหญิงสาวสวย จนเป็นที่รับรู้กันทั้งแผ่นดินจีนว่า ชมหมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุดต้องมาที่ตันปา ชมหญิงทิเบตสวยที่สุดก็ต้องมาที่ตันปาเช่นกัน ดังนั้นตันปาจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “หุบเขาแห่งสาวงาม
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หมู่บ้านชาวทิเบต ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา บ้านเรือนของชาวทิเบตที่นี่สร้างขึ้นจากไม้และหิน โดยชั้นล่างสุดเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ชั้นถัดมาจะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าบ้าน ส่วนดาดฟ้าด้านบนใช้สำหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหน้าต่างประตูของบ้านแต่ละหลังทำจากไม้ที่ได้รับการแกะสลักและลงสีไว้อย่างงดงาม  ลักษณะบ้านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นในตานปา ก็คงตรงที่รู้จักใช้สีสัน สีขาว แดง ดำ คาดบนตัวบ้านที่ก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน มุมของหลังคามียอดแหลมวางหินสีขาว ที่ถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ ด้วยความสวยโดดเด่นจึงทำให้ National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã XINGJI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สี่           เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)-ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม หอเตียวโหลว ซึ่งป้อมโบราณของตันปามีรูปทรงหลายหลาก สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบสองเหลี่ยม สิบสามเหลี่ยม โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุดเมื่อพิจารณาในด้านประโยชน์ใช้สอย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้อมประจำบ้านและป้อมประจำหมู่บ้าน ซึ่งจะสร้างตามจุดชัยภูมิริมเส้นทางที่สำคัญและที่สูงบนสันเขา ป้อมประจำหมู่บ้าน แบ่งเป็น ป้อมจุดไฟแจ้งเหตุ ป้อมปราการเพื่อการสู้รบ ป้อมโบราณของตันปามีลักษณะตรงดิ่ง มุมแหลมเหมือนดั่งปลายมีด พื้นกำแพงเรียบเป็นระเบียบ ตัวกำแพงก่อด้วยก้อนหินแน่นหนาและแข็งแรง
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองถ่ากง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซึ่ง “ถ่ากง” มีความหมายตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอันเป็นที่สิงสถิตแห่งองค์พระโพธิสัตว์ ท่านจะได้ชมความอัศจรรย์ชวนมองของ ทุ่งหญ้าถ่ากง ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้มีความสูงถึง 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณนี้จะเป็นที่ชุมนุมของชาวทิเบต ในวันเทศกาลต่างๆจะมีการจัดกิจกรรม เช่น ฟ้อนรำ ร้องเพลง แข่งม้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดถ่ากง วัดพุทธนิกายมหายานแบบทิเบต สร้างจากทองคำหนักกว่า 100 กิโลกรัม มองออกไปเบื้องหลังของเจดีย์คือยอดเขายาลา วัดถ่ากงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมือง อยู่ห่างไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดที่ผู้คนในเมืองให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของนักถ่ายภาพ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู ที่เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 437 กิโลเมตร และห่างจากเมืองคังติ้ง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่างภาพมือสมัครเล่นหลายคนใฝ่ฝันว่าจะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติที่ประกอบไปด้วย ทิวเขาบนที่ราบสูง ลำธารใสสะอาดที่ใหลขนานไปกับถนนที่เรียงรายไปด้วยไม้ใหญ่ และในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่นี่จะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่ใกล้ผลัดใบ สีเหลืองส้มของใบไม้ ตัดกับท้องฟ้าสีครามเข้ม โดยมีฉากหมู่บ้านของชาวทิเบตอยู่เบื้องหลัง เป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã SHYING TIANTANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่ห้า                   เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองย่าติง ระหว่างทางผ่านชม เมืองหย่าเจียง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองธรรมชาติผสานกับความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กแต่มีกลิ่นอายแห่งความทันสมัยปนอยู่ ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะได้เห็นดอกตู้เจียนบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลี่ถัง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองที่สูงที่สุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลังคาโลก ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,014 เมตร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต หลี่ถังในอดีตคือเมืองสำคัญในแคว้นคามของทิเบต ก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน หลี่ถังเรียกได้ว่าเป็นจุดพักการเดินทางตั้งแต่อดีต โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานใบชา-ม้า จนปัจจุบันหลี่ถังก็ยังเป็นจุดแยกของเส้นทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปทางตะวันตกสู่ทิเบต ลงใต้สู่ยูนนาน ขึ้นเหนือสู่เส้นทางเสฉวน-ทิเบตสายเหนือ ระหว่างทางผ่านเมืองหลี่ถัง ท่านจะได้เห็นภูเขาไหจื่อเป็นเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลี่ถังนี้และผ่านทะเลสาบสายหลักของเมือง บนภูเขาจะเรียงรายด้วยเจดีย์ทิเบตถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองหลี่ถัง ท่านจะได้เห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจนเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนได้รับการขนานนามว่า“ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก” 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเต้าเฉิง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ในอดีตเต้าเฉิงมีชื่อว่าเต้าปา อันมีความหมายในภาษาทิเบตว่าคือ ดินแดนที่เป็นประตูสู่หุบเขาอันกว้างใหญ่  ครั้นเมื่อมีการเพาะปลูกข้าวขึ้นในดินแดนแถบนี้ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น เต้าเฉิง อันมีความหมายว่า เมืองแห่งข้าว เมืองเต้าเฉิงและดินแดนโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยที่ตั้งทำเลที่เป็นทาง ผ่านของแม่น้ำถึงสามสายอันได้แก่ แม่น้ำฉีตู แม่น้ำตงยี่ และสุดท้ายคือแม่น้ำเต้าเฉิง ที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาไหจื่อ โดยระหว่างทางจะต้องผ่านภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดับสุงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยลูกแรกคือภูเขากอร์ซือ สูงจากระดับน้ำทะเล 4,412 เมตร ลูกที่สองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดับน้ำทะเล 4,659 เมตร และภูเขาลูกที่สามคือคาร์จือลาห์ สูงจากระดับน้ำทะเล 4,712 เมตร นำท่านเที่ยวชม เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) เป็นเจดีย์ขาวที่ใหญ่ที่สุดในเขตกันจือโจว ตรงกลางเป็นเจดีย์สูง 37 เมตร รองลงมาเป็นเจดีย์ล้อมรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่างเป็นชั้นละ15 23 31 39 เจดีย์ รวมทั้งหมด 108 เจดีย์ล้อมรอบเจดีย์อันใหญ่ ฐานเจดีย์ยังมีคัมภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นที่ที่ชาวธิเบตชอบมากราบไหว้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ย่าติง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งมีพื้นที่ 1,344 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง โตรกผา ป่าสน ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบและลำธารอันบริสุทธิ์ ที่สำคัญดินแดนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต เป็นดินแดนอันสูงส่งเทียมตะวัน ที่นี่ยังเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยความเชื่อของชาวทิเบตที่ว่า ย่าติง คือดินแดนอันเป็นที่สถิตย์แห่งองค์พระโพธิสัตว์ โดยมียอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามยอด อันประกอบด้วย ยอดเขายางม่ายหย่ง ที่เป็นตัวแทนพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา , ยอดเขาเซียนั๋วตัวจี๋ เป็นตัวแทนพระวัชรปาณีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้คุ้มครอง และยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ ตัวแทนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่ชาวไทยคุ้นเคยในชื่อ เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã YADING YIZHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่หก                  อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม อุทยานย่าติง ดินแดนย่าติงเป็นที่รู้จักของผู้คนในแถบนี้มาอย่างยาวนานนับพันปี เพราะในอดีตที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายชา-ม้า อันเป็นเส้นทางคาราวานการค้าโบราณที่เชื่อมดินแดนทิเบตกับมณฑลยูนนานที่อยู่ทางตอนใต้ แต่ผู้ที่ทำให้โลกภายนอกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันที่ให้คำนิยามของย่าติงไว้ว่า “งดงามจนยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ได้เดินทางสำรวจดินแดนในแถบจีนตะวันตกรวมถึงดินแดนย่าติง และนำออกเผยแพร่ผ่านนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก จนสร้างความตื่นเต้นและตื่นตะลึงในหมู่ชาวตะวันตก ถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติภายในดินแดนแห่งนี้ ดั่งที่เขาได้บรรยายรายละเอียดของยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ เอาไว้ว่า “ยอดเขาแห่งองค์พระอวโลกิเตศวร ดูเสมือนดั่งบัลลังก์ของเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์” ด้วยภาพของยอดเขาสูงชัน ยอดด้านบนตัดตรงดูคล้ายบัลลังก์ เบื้องหน้าคือทะเลสาบไข่มุกที่ใสบริสุทธิ์ ธงค์มนต์หลากสีพริ้วไหวอยู่ริมทะเลสาบ บรรยากาศรอบข้างอบอวลไปด้วยแรงศรัทธาและบทสวดที่ล่องลอยผ่านธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นวนิยาย Lost Horizon ของนักเขียนชาวอังกฤษ เจมส์ ฮิวส์ตัน ที่กล่าวถึง  แชงกรีลา ดินแดนลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา ดินแดนที่ผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์และงดงาม เที่ยวชม วัดชงกู่ วัดทิเบตที่เก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ตั้งอยู่บนความสูง 3,880 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่เชิงเขาเซียนหน่ายรื่อภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านชมความอัศจรรย์แห่ง ทุ่งหญ้าลั่วหรง ซึ่งที่นี่สามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง โดดเด่นเหนือทุ่งหญ้าลั่วหรงได้อย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญ้าลั่วหรงแห่งนี้เต็มไปด้วยลำธารน้อยๆ ประกอบกับวิวอันเป็นเทือกเขาหิมะ ทำให้ท่านต้องหลงมนต์สะกดอยู่ที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัย จากนั้นเที่ยวชม ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยู่ในหุบเขาที่ความสูง 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต โอบล้อมไปด้วยเงื้อมเงาของยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ ซึ่งยอดเขาแห่งนี้สูงถึงกว่า 5,000 เมตร นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอนุรักษ์ย่าติง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเต้าเฉิง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã DAOCHENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่เจ็ด                 เต้าเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด
08.00 น.                Qเหิรฟ้าสู่  เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8006
08.55 น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
ã SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่แปด      ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.25 น.                Qเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145
                             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.      ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....K K K K K
 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
K K K K  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  K K K K
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)
 
 
ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร
ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน (3U)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 10-17 เมษายน 2562 38,999 บาท 38,999 บาท 7,500 บาท 26,999 บาท
วันที่ 28 เมษายน-5 พฤษภาคม 2562 36,999 บาท 36,999 บาท 7,500 บาท 26,999 บาท
วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2562 36,999 บาท 36,999 บาท 7,500 บาท 26,999 บาท
วันที่ 23-30 มิถุนายน 2562 36,999 บาท 36,999 บาท 7,500 บาท 26,999 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 13,899 บาท สายการบิน CZ เดินทาง สิงหาคม-กันยายน62 FCCS3674
ราคา : 13,899.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน บินSL เดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
​ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท เดินทาง กรกฏาคม-พฤศจิกายน 62 สายการบิน Thai Lion Air FCBB5210
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่าโปรน้องดี พัก 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท เดินทางมิถุนายน-กันยายน 2562 FCMB5226
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 62 สายการบิน Air Asia X FCJG7704
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาร์ตตัวแม่ ล่องสุริยันจันทรา บินSL เดินทางเมษายน-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ ราคาเริ่ม 10,900 บาท สายการบิน Air Asia เดินทางเมษายน- ธันวาคม 62 ปีใหม่ 63
ราคา : 10,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY