• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 304
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,634,907
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤษภาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน กวางเจาแฟร์ เที่ยวมาเก๊า 4 วัน 3 คืน ไม่ลงร้านช้อป บินNX เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 63 ราคาเริ่มต้นเพียง 19,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3641
ราคา : 19,999.00 บาท

ทัวร์จีน กวางเจาแฟร์ เที่ยวมาเก๊า 4 วัน 3 คืน ไม่ลงร้านช้อป  บินNX เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 63 ราคาเริ่มต้นเพียง 19,999 บาท
ชมงานกวางเจาแฟร์ 2 วัน แถมฟรีเที่ยวมาเก๊า
ราคาเริ่ม 19,999 บาท
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.25 )-จูไห่กวางเจา X ä HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 127***
จัตุรัสฮัวเฉิง
ä X ä HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 127***- จูไห่ ä X ä GRAND INN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล
ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์-THE VENETIAN-มาเก๊าNN HOTELLAZAกรุงเทพ ฯ
(NX882 : 19.45-21.50)
ä ä  
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
 
 
   ผู้จองทัวร์โปรดอ่านทางนี้ :
ผู้ที่เคยเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ตั้งแต่ครั้งที่ 109  ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ ที่ทำการจองทัวร์ไว้ล่วงหน้า และในวันเดินทาง ให้ท่านนำบัตร (Badge) เข้าชมงานเก่าไปด้วย หากท่านทำบัตรสูญหาย ท่านจะต้องลงทะเบียนทำบัตรเข้างานแยกจากคณะ และทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ เป็นจำนวนเงิน 200 หยวน/ท่าน ซึ่งท่านสามารถชำระค่าบัตรเข้างานได้ที่หน้างาน
กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และนามบัตรท่านละ 3 ใบ เพื่อทำบัตรเข้างาน (มอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร  และเตรียมนามบัตรไปมากๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารกับผู้ประกอบการ)
กำหนดการเดินทาง วันที่  23-26 เมษายน / 1-4 พฤษภาคม 2563
วันแรก                   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-กวางเจา

07.30 น.    — พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน AIR MACAU (NX)ดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

10.35 น.    Q เหินฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 .    เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)  ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่ ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น  เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กวางเจา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและ  ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ 
ค่ำ             ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                             ãพักที่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สอง       ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127***-จัตุรัสฮัวเฉิง
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ านกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127  (Chinese Import and Export Commodities Fair หรือ Guangzhou Fair หรือ Canton Fair) จัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน และถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยทีเดียว เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหญ่ ได้พบปะกับผู้ประกอบการ ที่นักลงทุนและนักธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ยิ่งช่วงหลังมานี้ประเทศจีนได้เปิดประเทศมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้มาเที่ยวกวางเจา นิยมมางานกวางเจาเทรดแฟร์กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการมาเที่ยวกวางเจาเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากจีนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าที่อื่นมาก
 
 
เที่ยง                       อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน
บ่าย             นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (ต่อ) สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา  ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย           
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร       ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่าง       
        ãพักที่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สาม       ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127***-จูไห่
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127                                           
เที่ยง                       อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน
บ่าย             นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (ต่อ)   สมควรแก่เวลานัดหมาย   นำท่านเดินทางสู่  เมืองจูไห่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่ ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น   เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
        ãพักที่ GRAND INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สี่           จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์-THE VENETIAN-มาเก๊ากรุงเทพฯ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                 นำท่านเดินทางกลับสู่ มาเก๊า ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม นำท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตำหรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ
เที่ยง         ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็นสถานที่ช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ  ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะ   แกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล
                
                 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.45 น.                Qเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
                                    (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.50 น.          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. .........K K K K
 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
K K K K  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  K K K K
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป ***)
 
ทัวร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์...ดอกรัก
CANTON FAIR ครั้งที่ 127 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (NX)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 23-26 เมษายน 2563 19,999 บาท 19,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท
วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2563 21,999 บาท 21,999 บาท 3,500 บาท 13,999 บาท


 

#ทัวร์กวางเจาแฟร์
#ทัวร์จีนกวางเจาแฟร์ #ทัวร์จีน
#เที่ยวปักกิ่ง
#ทัวร์กำแพงเมืองจีน #ทัวร์จีน  #ทัวร์เฉิงตู #หวงหลง
#เที่ยวจิ่วไจ้โกว
#ทัวร์จิ่วไจ้โกว
#จิ่วไจ้โกว #ทัวร์จีน  #ทัวร์ซีอาน #ซีอาน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์ซีอานลั่วหยาง
#ทัวร์จีนซีอาน
 
#ทัวร์จีน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์ปักกิ่ง
#ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้
#ทัวร์เซี่ยงไฮ้
#ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้โปรไฟไหม้
คำที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง, ทัวร์ซีอาน, เที่ยวทิเบต, เที่ยวปักกิ่ง, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจางเจียเจี้ย,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เฉิงตู,เที่ยวฉงชิ่ง, ทัวร์จีนชั้นเยี่ยม, ทัวร์จีนดีๆ, ทัวร์จีนวีไอพี, แพคเกจทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ชมใบไม้เปลื่ยนสี, เที่ยวธรรมชาติจีน, เที่ยวประวัติศาสตร์จีน
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินVZ เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 63 ราคาเริ่ม 11,999 บาท
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์จีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางมกราคม-กันยายน 2563 FCCS1706
ราคา : 11,777.00 บาท
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
ราคา : 12,900.00 บาท
ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ดูไบ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 27,900 บาท โดยสายการบิน Emirate Airline EK เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 63
ราคา : 27,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน ยูนิเวอร์แซล บินSQ เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63 ราคาเริ่ม 12,999 บาท
ราคา : 12,999.00 บาท
ทัวร์จีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 12,777 บาท สายการบิน Lucky Air เดินทางกุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ราคา : 12,777.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY