• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน คุนหมิง ขนมดอกโสน หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด หม่าหลิงเหอ 5 วัน 4 คืน บินMU เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่มเพียง 20,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3611
ราคา : 20,999.00 บาท

ทัวร์จีน  คุนหมิง ขนมดอกโสน หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด หม่าหลิงเหอ 5 วัน 4 คืน บินMU เดินทางมกราคม-มีนาคม 62
ราคาเริ่มเพียง 20,999 บาท

 

 
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.00 )
เมืองซิงยี่
ä ä QIANSHAN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมขึ้นลิฟท์)
ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย
ä ä ä QIANSHAN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง)-เมืองหลอผิง-ทุ่งดอกมัสตาร์ด-น้ำตกเก้ามังกร(รวมรถราง) ä ä ä ZHONG YAUN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เมืองหลอผิง-คุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระ
ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
ä ä ä PING HUA YUE JIA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เขาหยวนทงชมดอกซากุระ(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม)-วัดหยวนทง-สวนน้ำตก-คุนหมิง
กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.05-00.45+1) 
ä ä ä  
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 200 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
 
 
 
กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม-มีนาคม 2562
วันแรก                   กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองซิงยี่
05.00 น.                — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
07.50 น.                Qเหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่  MU2584 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.00 น.                เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิงยี่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองอยู่ในแนวพรมแดนระหว่างมณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจว  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี     
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã พักที่ QIANSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สอง       หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมขึ้นลิฟท์)-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   นำท่านเดินทางสู่ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลกของประเทศจีน แม่น้ำหม่าหลิงเหอใช้เวลาเป็นล้านๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของภูเขาหมื่นยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ที่มีความลึกอยู่ระดับราว 200-400 เมตร ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาทั้งสองข้างหน้าน้ำหลากสายน้ำจะแสนตระการตา หน้าน้ำน้อยมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนี้เรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ จากนั้นนำท่าน โดยสารลิฟท์ เพื่อขึ้นไปยังด้านบนของอุทยาน
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่าน ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย (ว่านฟงหู) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซิงยี่  ได้ชื่อว่าเป็น ทะเลสาบแห่งภูเขาหมื่นยอดเพราะเป็นทะสาบที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหมื่นๆลูก ในน้ำมีเขา  ในเขามีน้ำ  วิวสวยงาม
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã พักที่ QIANSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่สาม       ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง)-เมืองหลอผิง-ทุ่งดอกมัสตาร์ด-น้ำตกเก้ามังกร(รวมรถราง)
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหมื่นยอด จากนั้นนำท่าน นั่งรถราง เที่ยวชมภาพความงาม ชมวิวภูเขารูปปิรามิดอันยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิด ที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่นาแม่น้ำและหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลอผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋, ม้ง และปู้อี ผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามระหว่างเส้นทาง 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกมัสตาร์ด (ดอกอิ๊วใช่ฮัว) เมืองหลอผิง แห่งแผ่นดินยูนนาน ในยามที่ดอกมัสตาร์ดผลิบานเหลืองอร่ามพร้อมกันทั้งหมด มันช่างเป็นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้าง เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ใน1 ปี มีให้ท่านได้ชมเฉพาะเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และผลิดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตา จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนในเดือนอื่นๆ ก็จะมีพืชพันธ์อย่างอื่น เช่น ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่แบ่งเป็นหลายๆ ชั้นตามขั้นบันได และชั้นที่ใหญ่ที่สุดสูงประมาณ 56 เมตร กว้างประมาณ 110 เมตร ความยาวทั้งหมดของน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร สายน้ำจากแม่น้ำเก้ามังกรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาที่สูงชัน กระเด็นขึ้นมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์เกิดสายรุ้งรอบน้ำตกสวยงามตระการตา จัดเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน(ให้ทุกท่านนั่งรถรางขึ้น-ลง เพื่อชมความงดงามด้านบน และเดินเที่ยวลัดเลาะตามไล่เขา)
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã พักที่ ZHONG YAUN HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว****
วันที่สี่           เมืองหลอผิง-คุนหมิง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองเอก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเที่ยวชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหาย
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
ã พักที่ PING HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่ห้า                   เขาหยวนทงชมดอกซากุระ-วัดหยวนทง-สวนน้ำตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เขาหยวนทงชมดอกซากุระ ภายในสวนมีต้นซากุระพันธุ์ยูนนาน 800 กว่าต้น ซากุระพันธุ์ญี่ปุ่น 110 ต้น และชนิดพันธุ์อื่นๆอีก 50 กว่าต้น และต้นไม้พันธุ์อื่นๆ  มีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร มีให้ท่านได้ชมเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ให้ท่านได้อิสระชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้)  หากช่วงเวลาเดินทางไม่ตรงกับช่วงการชมซากุระ เปลี่ยนรายการเป็น นำท่านสู่ ถนนคนเดิน แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านสู่ สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อได้เปิดตัวขึ้น เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 3 ปี ซึ่งภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ น้ำตก และ ทะเลสาบที่มีถึง 2 แห่ง ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่ง สวนน้ำตกแห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีความกว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดของเอเชียเลยก็ว่าได้
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
                   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคุนหมิง
23.05 น.      Qบินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2583
                   (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
00.45+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........K K K K
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
K K K K  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  K K K K
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)
 
 
ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง...ขนมดอกโสน
หลอผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด หม่าหลิงเหอ 5 วัน 4 คืน (MU)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 23-27 มกราคม 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 3,500 บาท 15,999 บาท
วันที่ 27 กุมภาพันธ์–3 มีนาคม 2562 20,999 บาท 20,999 บาท 3,500 บาท 15,999 บาท
วันที่ 6-10 มีนาคม 2562 20,999 บาท 20,999 บาท 3,500 บาท 15,999 บาท
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 3D2N พักฮ่องกง 2 คืน บินFD เดินทางเมษายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บินFD เดินทาง เมษายน-กันยายน 62 ราคาเริ่ม 9,999 บาท
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3D2N บิน CX เดินทางเมษายน-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์สงกรานต์ เดินทาง 12 – 17 เมษายน 62 ราคาเพียง 19,888 บาท
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน SINGAPORE Full Option เที่ยวครบ บินหรู พักดี บินSQ ราคาเริ่ม 16,900 บาท เดินทางกุมภาพันธ์-มิถุนายน 62
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน พัก 5ดาว2คืน บินPG เดินทางมีนาคม-เมษายน 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน3คืน บินXJ Songkran refresh Sakura in Osaka เดินทางสงกรานต์ เมษายน 62 เริ่ม 39,999 บาท
ราคา : 39,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY