• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน แม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทางเมษายน-ตุลาคม 61 ราคาเริ่มต้นเพียง 15,899 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS1908
ราคา : 15,899.00 บาท

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน แม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทางเมษายน-ตุลาคม 61 ราคาเริ่มต้นเพียง 15,899 บาท
แปลงนาขั้นบันไดหลงจี๋ ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ
ราคาเริ่ม 15,899 บาท
ตารางการเดินทาง
 
วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ พักที่
1

กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)

X     VIENNA HOTEL 5 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน       VIENNA HOTEL 5 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน
หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-ถนนฝรั่ง – โชว์หลิวซานเจี่ย
      STARWAY HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
4 ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยาง
พารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
      VIENNA HOTEL 5 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
5 ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทร
พันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
      VIENNA HOTEL 5 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)   X X  
หมายเหตุ :
  • ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท
  • กรุณาเตรียมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 
 
 
 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561                                                ราคา 16,899.-
วันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2561                                                             ราคา 15,899.-
วันที่ 07 - 12 มิถุนายน 2561                                                                ราคา 15,899.-
วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2561                                                               ราคา 16,899.-
วันที่ 02 -07 สิงหาคม 2561                                                                           ราคา 15,899.-
วันที่ 20 - 25 กันยายน 2561                                                                ราคา 16,899.-
วันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2561                                                                            ราคา 16,899.-
โปรแกรมการเดินทาง
 
วันแรก                   กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน
10.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
13.00 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินกุ้ยหลิน***
18.25 น.      เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน  ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่            GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง       กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่  เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา  เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย             นำท่าน ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
พักที่            GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม       ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-โชว์หลิวซานเจี่ย -ถนนฝรั่ง
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ สดๆ ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ และให้ท่านอิสระเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่   (จำกัดให้ท่านชิมผลสตรอเบอร์รี่ได้ท่านละ 7-8 ลูก) ** หมายเหตุ : การเข้าชมไร่สตรอเบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ  หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอเบอร์รี่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม ** 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่  เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำดอกบัว พบกับหินที่กลายร่างเป็นรูปดอกบัวบานสะพรั่ง เรียงรายอยู่บนธารน้ำในโพรงถ้ำมากถึง 108 ดอก ชวนให้ตื่นตาตื่นใจ คุ้มค่ายิ่งนัก
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ !!  ปลาอบเบียร์
นำท่านสู่ อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว ชื่อชุด โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE เป็นการแสดงที่บอกเล่านิทานพื้นเมืองชาวจ้วง โดยใช้ท้องน้ำเป็นพื้นเวที และหุบเขาเป็นฉากหลังสวยงาม การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่ง ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าพื้นเมืองวางขายมากชนิด อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
พักที่            STARWAY HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่           ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง–หยางซั่ว-กุ้ยหลิน
                    โชว์มิราจ
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่าน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ  (1 แพ นั่งได้ 4 ท่าน ใช้เวลา ล่องไป-กลับ โดยประมาณ 30-45 นาที)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! เผือกอบน้ำผึ้ง
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่  เขาเซียงกง ให้ท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพยิ่งนัก  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านชม โชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิค
พักที่            GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า                   ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)-ประตูโบราณ
                    กูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT LEGEND
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสมัยซ่ง มีความสวยงามไม่แพ้ เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ริมทะเลสาบหรงซานหู ชมและถ่ายรูป เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน (ชมด้านนอก ไม่รวมค่าขึ้นเจดดีย์) นําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชม ต้นไทรพันปี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับสินค้าต่างๆหลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง
                   นำท่านชม เขางวงช้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าเขางวงช้าง และชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียง ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND โดยใช้เขางวงช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นฉากในการแสดง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยว กับตำนานเทพช้าง ผสมผสานมัลติมีเดีย
พักที่            GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่หก                  กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ
 
 เช้า              บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (14)
                   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.40 น.      กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ***
12.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็ก 2-18 ปี พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม) ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561 16,899 16,899 4,500 7,899
วันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2561 15,899 15,899 4,500 7,899
วันที่ 07 - 12 มิถุนายน 2561 15,899 15,899 4,500 7,899
วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2561 16,899 16,899 4,500 7,899
วันที่ 02 -07 สิงหาคม 2561 15,899 15,899 4,500 7,899
วันที่ 20 - 25 กันยายน 2561 16,899 16,899 4,500 7,899
วันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2561 16,899 16,899 4,500 7,899
 
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน3คืน Heaven บินXJ เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม61 ราคาเริ่ม 14,900 บาท
ราคา : 14,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน พักหรู 4ดาว เริ่มต้น 9,999 บาท สายการบิน Viet Jet Air เดินทางตุลาคม61-มีนาคม62
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ธันวาคม 61 ปีใหม่62 ราคาเริ่มต้นเพียง 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน World Wild บินFD เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 17,999 บาท
ราคา : 17,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD บิน XJ 6 วัน 3 คืน เดินทาง ธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 15,900 บาท
ราคา : 15,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี AUTUMN LOVELY SEORAK 5วัน3คืน บิน จินแอร์ (LJ) เดินทางตุลาคม-พฤศจิกายน 61 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER SNOW 5D3N (XJ) เดินทาง ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
ราคา : 18,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี Snow Frost 5วัน3คืน บินXJ เดินทางเดือนธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 15,999 บาท
ราคา : 15,999.00 บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) เริ่มต้น 23,999 บาท เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61
ราคา : 23,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY