• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน บิน3U เริ่มต้น 30,999 บาท เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62  
Print
รหัสสินค้า : FCCS3627
ราคา : 30,999.00 บาท

ทัวร์จีน มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน บิน3U
เริ่มต้น 30,999 บาท เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 
 

 
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00) X X HANG KONG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 เฉิงตู-โฮฮอท (3U8747 : 10.20-12.45)พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา ä ä ä SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ ä ä ä กระโจมมองโกลแบบทันสมัย
(มีห้องน้ำในตัว)
4 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส ä ä ä HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20) ä ä ä SAILUM JIDI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35) ä ä  
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจำนวน 250 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
 
กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562
วันแรก                   กรุงเทพฯ-เฉิงตู
14.30 น.                — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
17.30 น.                Qเหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146  
                   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู มืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ã  พักที่ HANG KONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)
วันที่สอง       เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
10.20 น.                Qเหิรฟ้าสู่ เมืองโฮฮอท โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8747
12.45 น.      ถีงท่าอากาศยานฮูเห่อเฮ่าเทอะ เมืองโฮฮอท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2007 แบ่งเป็นส่วนจัดการแสดงทั้งสิ้นถึง 6 ชั้น มีพื้นที่ 51,350 ตารางเมตร จัดแสดงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีกมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้าเจา เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เนื้อแพะ       
ãพักที่ SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
วันที่สาม       โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบริการขี่ม้า ขี่อูฐ ท่านสมารถเช่าม้า หรือ อูฐ ขี่เพื่อชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ พักในกระโจม ชอบเลี้ยงแพะ แกะ ม้า และอูฐ)
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารมองโกล
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มเอินเหอ ที่ตั้งอยู่ส่วนลึกของทุ่งหญ้า เพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมองโกล 
                    ท่านสามารถเดินเล่นกลางทุ่งญาติ ใส่ชุดมองโกลถ่ายภาพ (ฟรี!!! ค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) เรียนร้องเพลงมองโกล ถ่ายภาพกับแกะที่เลี้ยงไว้ เรียนมวยปล้ำ เรียนทำชานมมองโกล
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
นำท่านชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟ (กรณีมีฝนตกจะเปลี่ยนเป็นโชว์ด้านในให้แทน)
ã พักกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว)
**กระโจมมีห้องพักคู่ หรือห้องพักเดี่ยว เท่านั้น!!! (ไม่มีห้องเสริมเตียง)**
วันที่สี่           ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย
                    เมืองออร์ดอส
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคู่ปู้ฉี่ เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของจีน เนินทรายส่วนใหญ่บริเวณทะเลทราย Kubuqi มีความสูงราว 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80% มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย (ไม่รวมค่ารองเท้ากันทราย) เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ จากนั้นเชิญท่าน อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย,  นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย, เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา เป็นต้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ดอส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดของจีน ปัจจุบันยอดการผลิตผลิตภัณฑ์แคชเมียร์ของออร์ดอสคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของทั่วประเทศ และ 1 ใน 4 ของทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นเมืองแคชเมียร์ของจีนและศูนย์กลางกิจการแคชเมียร์ของโลก
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ãพักที่ HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL
หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
วันที่ห้า                            เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สุสานเจงกีสข่าน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500  ตารางกิโลเมตร ณ สุสานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่าน
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเที่ยวชม อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย มีพื่นที่ 33.48 ตารางกิโลเมตร เดินเข้าไปภายในอุทยาน เหมือนท่านย้อนกลับไปเมื่อ 700 กว่าปีก่อน ฉากต่างๆบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประวัติ ภาษาของชนเผ่ามองโกลตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม เขตเมืองใหม่คังปาสือ ซึ่งทางเมืองออร์ดอสได้ออกแบบสร้างเขตคังปาสือขึ้นมา ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดเจ้าของบริษัทเหมืองแร่ เข้ามาลงทุนทำเหมืองถ่านหิน, ธาตุหายาก และขุดก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานออร์ดอส เอจิน โฮโร
22.00 น.                Qเหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8970  
00.20 น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีความเป็นเมืองจีนอย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้
                   ã พักที่ SAILUM JIDI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
วันที่หก                     ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.40 น.                Qเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145
                    (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น.      ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....K K K K K
 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
K K K K  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  K K K K
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)
ทัวร์คุณธรรม  มองโกเลียใน...ขนมอาลัว
ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 10-15 / 17-22 พฤษภาคม 2562 30,999 บาท 30,999 บาท 8,500 บาท 19,999 บาท
วันที่ 31พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2562  30,999 บาท 30,999 บาท 8,500 บาท 19,999 บาท
วันที่ 7-12 / 21-26 มิถุนายน 2562 30,999 บาท 30,999 บาท 8,500 บาท 19,999 บาท
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน บินSL เดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 62 สายการบิน Air Asia X FCJG7704
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทน์ บูลลากูน 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCLB5232
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน พักฮ่องกง 2 คืน บินHX เดินทางพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 19,888 บาท
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนมิถุนายน – กันยายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
ราคา : 26,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาร์ตตัวแม่ ล่องสุริยันจันทรา บินSL เดินทางเมษายน-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางมิถุนายน62-มกราคม-ปีใหม่63 สายการบิน AIR ASIA FCHZ1221
ราคา : 13,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY