• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท บินCZ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62
Print
รหัสสินค้า : FCCG7721
ราคา : 13,999.00 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท บินCZ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 
#ทัวร์จีน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์จางเจียเจี้ย
#ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง
#ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก
#ทัวร์จางเจียเจี้ยโปรไฟไหม้
คำที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง, ทัวร์ซีอาน, เที่ยวทิเบต, เที่ยวปักกิ่ง, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจางเจียเจี้ย,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เฉิงตู,เที่ยวฉงชิ่ง, ทัวร์จีนชั้นเยี่ยม, ทัวร์จีนดีๆ, ทัวร์จีนวีไอพี, แพคเกจทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ชมใบไม้เปลื่ยนสี, เที่ยวธรรมชาติจีน, เที่ยวประวัติศาสตร์จีน
 

 
บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
CZ 606 BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจี้ย) 04.25 – 08.45
CZ 605 DYG(จางเจียเจี้ย) - BKK(กรุงเทพ) 22.10 – 00.30+1
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง  
     – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน  (-/L/D)                                           
01.30น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
04.25น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 606 ** บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง **
08.45น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน(ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย....จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มี ถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกําแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่ เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เข้าชม บ้านกวี “เสิ่นฉงเหวิน” จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมนํ้าที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบ ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นําท่าน นั่งเรือแจว ชมบ้านริมนํ้าและชมเจดีย์ว่างหมิง ชมวิวแสงสี เมืองโบราณยามค่ำคืน
 
 
 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่                      ZHENGFU HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันที่ 2 เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) –   
ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย                                      (B/L/D)                                      
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย  ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       
นําท่านสู่ เมืองจางเจียเจี้ย หรือ เมืองต้าหยง (ชื่อเก่า) จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวสําคัญใน เมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติได้ดําเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทําให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี นําท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถํ้าตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขา ด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์ แห่งนี้เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับนํ้าทะเลมีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน
นําท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้นนําท่านเดินทางต่อด้วย บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถํ้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํ้าประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ จากนั้น นั่งรถของอุทยาน ลงสู่ด้านล่างภูเขา
 
นําท่านสู่ จวินเซิงวาเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพ ทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านได้มาเยือนจางเจียเจี้ยแล้ว นี่คืออีกหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถึงเรื่องราวอันสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อดังของจีน คือ จางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่มีฉากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน (ราคาบัตรเข้าชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
**ในกรณีที่ท่านไม่ได้ซื้อ OPTION TOUR โชว์นางจิ้งจอกขาว รถบัสจะไปส่งท่านเข้าสู่ที่พัก**
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่                      CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันที่ 3          เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า –      
         ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี                              (B/L/D)                                                                                                                             
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจกัรพรรดิ์ (ขึ้นและลง ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงาม ที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตรทั้งทางด้านทิศ ตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลําห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านคํ้าฟ้าเสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกําลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่าง รวดเร็ว นําท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดังอวตารและอีกหลายเรื่องได้นํามาเป็นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ ยากที่จะหาคําบรรยายมาพรรณนาได้แล้ว
 
จากนั้นนำท่าผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า ที่ศูนย์สมุนไพรจีน
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจำพวก "แหวน" และ "กำไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย นำท่านชม โชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตของชนแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมนฑลหูหนานและ การแสดงมีความอลังการ สวยงาม และพร้อมด้วยแสงสี เสียงน่าตื่นตาตื่นใจให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม
 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พักที่                      CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันที่ 4     สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ท่าอากาศยานต้า   
    หยง(เมืองจางเจียเจี้ย)                                                                                                (B/L/D)
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย
 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร        เมนูพิเศษ!!!สุกี้เห็ด
นำท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา เหมาะสมแก่เวลานำท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย อิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าฝากคนที่ท่านรัก เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำกัน นอกเหนือจะเป็นถนนที่มีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองของที่นี่แล้วยังมีอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมกัน นั่นก็คือ พิพิธพัณฑ์ภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาดแฮนเมทชื่อดังของที่นี่...
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                   เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
22.10น.      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 605 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง **
วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                (-/-/-)                        
00.30น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
*************************************************
 
** หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)
อัตราท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่ม
อัตรา ห้องละ
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ
วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900
22 – 26 พฤษภาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900
31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900
วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562
05 – 09 มิถุนายน 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900
วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
04 – 08 กรกฎาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900
วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900
วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
10 – 14 กันยายน 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900
วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
08 – 12 ตุลาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900
09 – 13 ตุลาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900
18 – 22 ตุลาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900
 
 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

#ทัวร์จีน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์จางเจียเจี้ย
#ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง
#ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก
#ทัวร์จางเจียเจี้ยโปรไฟไหม้
คำที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง, ทัวร์ซีอาน, เที่ยวทิเบต, เที่ยวปักกิ่ง, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจางเจียเจี้ย,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เฉิงตู,เที่ยวฉงชิ่ง, ทัวร์จีนชั้นเยี่ยม, ทัวร์จีนดีๆ, ทัวร์จีนวีไอพี, แพคเกจทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ชมใบไม้เปลื่ยนสี, เที่ยวธรรมชาติจีน, เที่ยวประวัติศาสตร์จีน
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน HARBIN SO COOL เริ่มต้น 19,888 บาท เดินทางธันวาคม62-กุมภาพันธ์63 สายการบิน NOK SCOOT FCCI6611
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู ขนมข้าวเม่า ภูเขาหิมะซีหลิง หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน บิน3U เดินทางปีใหม่ 29ธ.ค.62-1ม.ค.63 ราคา 22,999 บาท
ราคา : 22,999.00 บาท
ทัวร์ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62 เริ่มต้น 26,900 บาท สายการบิน FD
ราคา : 26,900.00 บาท
ทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 15,900 บาท โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) เดินทางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 17,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 15,900.00 บาท
​ทัวร์สิงคโปร์ปีใหม่ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ราคา 25,999 บาท FCSB7906
ราคา : 25,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์จีน บินตรงอู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท (3U) เดินทางสิงหาคม-ตุลาคม 62 FCCS3671
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม 11,999 บาท สายการบิน Bangkok Airways เดินทางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 11,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY