• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 13,899 บาท สายการบิน CZ เดินทาง สิงหาคม-กันยายน62 FCCS3674  
Print
รหัสสินค้า : FCCS3674
ราคา : 13,899.00 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,899 บาท สายการบิน CZ เดินทาง สิงหาคม-กันยายน62 FCCS3674 

ไฮไลท์ของโปรแกรม
บินตรง จางเจียเจี้ย ประหยัดเวลานั่งรถถึง 8 ชั่วโมง สายการบิน CZ
ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี
ชมความงดงาม #เมืองโบราณฟ่งหวง
ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์
พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ชมความอัศจรรย์ของขุนเขา #อุทยานจางเจียเจี้ย(เขาอวตาร)
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ซุปเห็ด #เป็ดย่าง #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #หมูแดงสไตล์กวางเจา #หอยเป่าฮื้อ
#ทัวร์จางเจียเจี้ย
#ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง
#ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก
#ทัวร์จางเจียเจี้ยโปรไฟไหม้

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 05-08 กรกฎาคม 2562                                                                              ราคา 13,899.-
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2562  **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**              ราคา 13,899.-
วันที่ 01-04 / 13-16 สิงหาคม 2562 *NEW*                                                       ราคา 13,899.-
วันที่ 15-18 / 23-26 สิงหาคม 2562                                                                   ราคา 13,899.-
วันที่ 02-05 / 09-12 กันยายน 2562 *NEW*                                                      ราคา 13,899.-
วันที่ 13-16 กันยายน 2562                                                                                 ราคา 13,899.-
วันที่ 16-19 / 24-27 กันยายน 2562 *NEW*                                                      ราคา 13,899.-

หมายเหตุ :
ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
01.30 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
04.20 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ606 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.45 น.      เดินทางถึง สนามบินเหอฮัว เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย             ««« สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว «««
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว สร้างในราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กำแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
                   นำท่าน ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
พักที่            JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง       ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
                   นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด
บ่าย             ««« สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว «««
นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน โดยกระเช้า (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้าและชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีระยะทาง 60 เมตร ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาแห่งนี้มาแล้วสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางลงจากเขาด้วย รถอุทยาน
** หมายเหตุ : อาจจะเปลี่ยนแปลง เป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนานหรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินและไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 
จากนั้นนำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง
พักที่            BLUEBAY HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
• โชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
**ค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
 
วันที่สาม       ร้านนวดเท้า-หวงซือจ้าย(ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-โชว์เหม่ยลี่
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
                   ««« สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว «««
                   นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่าน นั่งกระเช้า สู่ หวงซือจ้าย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 83,000 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา ที่นี่คือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยู่เบื้องหน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาบางลูกมีลักษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็นจุดท่องเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับร้อยเหล่านี้ถูกคลอเคลียด้วยหมอกบางๆ เป็นความสวยงามอันสุดพรรณนา กับทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยู่เบื้องหน้า มีผู้คนไม่น้อยเปรียบเปรยว่างดงามเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ นำท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้า
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี  
บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด
««« สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว «««
                   นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ** หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
• ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก รายล้อมด้วยยอดเขาและพรรณไม้นานาชนิด ยากที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขากันแน่
**ค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! หมูแดงสไตล์กวางเจา
นำท่านชม โชว์เหมยลี่เซียงซี เป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนาน มีความอลังการสวยงามด้วย แสง สี เสียง
พักที่            BEST WESTERN PLUS HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่           ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง(ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-ร้านผ้าไหม-
ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
                   นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
««« สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว «««
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยาน นำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน ด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร นำท่านชม สะพานใต้ฟ้าอันดับ1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง อวตาร ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย             นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม
««« สถานที่เที่ยวสุดฮิตติดดาว «««
นำท่าน นั่งกระเช้า สู่ สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ นำท่านเดินทางลงโดยกระเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของชาวพื้นเมืองจางเจียเจี้ย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ !!  หอยเป่าฮื้อ
                   สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินเหอฮัว เมืองจางเจียเจี้ย
22.10 น.      กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ605
                        (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.30+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
*** ขอบพระคุณทุกท่า­นที่ใช้บริการ ***
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็ก
2-18 ปี
พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม) ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 05-08 กรกฎาคม 2562       13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2562
**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**
13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 01-04 สิงหาคม 2562 *NEW*          13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 *NEW*          13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 15-18 สิงหาคม 2562         13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 02-05 กันยายน 2562 *NEW*        13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 09-12 กันยายน 2562 *NEW*        13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 13-16 กันยายน 2562 13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 16-19 กันยายน 2562 *NEW*        13,899 13,899 3,000 7,899
วันที่ 24-27 กันยายน 2562 *NEW*        13,899 13,899 3,000 7,899

อัตราค่าบริการ *รวม*
 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาวท้องถิ่น ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 1. ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 พ.ค. 62 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม)
 5. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)      ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%
   ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 1. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 800 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
 2. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
 • หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 • ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทำการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ   ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทำการจอง)
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ       15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 • รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชำระมัดจำ
การยกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป            คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน               เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง      ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
#ทัวร์จีน
#เที่ยวจีน
#ทัวร์จางเจียเจี้ย
#ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง
#ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก
#ทัวร์จางเจียเจี้ยโปรไฟไหม้
คำที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จางเจียเจี้ยฟ่งหวง, ทัวร์ซีอาน, เที่ยวทิเบต, เที่ยวปักกิ่ง, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจางเจียเจี้ย,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เฉิงตู,เที่ยวฉงชิ่ง, ทัวร์จีนชั้นเยี่ยม, ทัวร์จีนดีๆ, ทัวร์จีนวีไอพี, แพคเกจทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ชมใบไม้เปลื่ยนสี, เที่ยวธรรมชาติจีน, เที่ยวประวัติศาสตร์จีน
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี 5วัน3คืน บิน XJ เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ TOKYO FUJI KAWAGOE 5วัน3คืน ซุปตาร์ หิมะน่ารัก ราคาเริ่มต้นเพียง 26,888 บาท เดินทางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 62 โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) FCJT1945
ราคา : 26,888.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลางปีใหม่2563 ซุปตาร์ Happy Bana Hills New Year 4วัน3คืน เริ่มต้น 17,888 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ FCVT1929
ราคา : 17,888.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน เริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2562 สายการบิน VIETJET AIR FCTB5237
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์จีน บินตรงอู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 9,999 บาท (3U) เดินทางสิงหาคม-ตุลาคม 62 FCCS3671
ราคา : 9,999.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม 11,999 บาท สายการบิน Bangkok Airways เดินทางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 11,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์พม่าโปรน้องดี พัก 5ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท เดินทางมิถุนายน-กันยายน 2562 FCMB5226
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน บินSL เดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY