• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3 วัน 2 คืน (MU) เริ่มต้น 9,899 บาท เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
Print
รหัสสินค้า : FCCS3624
ราคา : 9,899.00 บาท

ทัวร์คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3 วัน 2 คืน (MU)
เริ่มต้น 9,899 บาท เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61  FCCS3624
เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-
สวนสตอเบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยนคุนหมิง- วัดดหยวนทง-สวนน้ำตก
สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เมนูพิเศษ !! เป็ดอี๋เหลียง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง
05.00 น.      พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
07.50 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 2584
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(เวลาเที่ยวบินที่ MU 2584  : 07.50-11.40 หรือ 08.50-11.40 )
11.40 น.      เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ สัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานพันธุ์บาน ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นำท่านชม แผ่นดินสีแดง ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง ในเขตพื้นที่ชนบทตงชวนพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ ในเนื้อดิน จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้อาทิ ข้าวโอ๊ต พวกมันฝรั่ง และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่           HONG TU YIN XIANG HOTEL 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง       ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-สวนเก็บสตอเบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยน
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นำท่านนั่งรถของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกว่า 4,223 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและความสวยงาม
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย             นำท่านชม สวนสตอเบอร์รี่ ของเกษตรกรชาวจีน ให้ท่านชม ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีผลทำให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ทดแทน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี้ยน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่           FENGYI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม       คุนหมิง- วัดหยวนทง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนน้ำตก-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ !! เป็ดอี๋เหลียง
บ่าย             นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม นำท่านสู่ สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อได้เปิดตัวขึ้น เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 3 ปี ซึ่งภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ น้ำตก และ ทะเลสาบที่มีถึง 2 แห่ง ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่ง สวนน้ำตกแห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีความกว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดของเอเชียเลยก็ว่าได้ จากนั้น อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
                   ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
23.05 น.      กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 2583
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(เวลาเที่ยวบินที่ MU 2583  :  22.00-01.45+1 หรือ 23.00-00.50+1)
00.50+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***


อัตราค่าบริก

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ
 2-3 ท่าน)
เด็ก 2-18 ปี พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)
วันที่ 22-24 กันยายน 2561 9,899 9,899 FREE
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 13,899 13,899 FREE
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 11,899 11,899 FREE
วันที่ 03-05 ธันวาคม 2561 13,899 13,899 FREE

อัตราค่าบริการ *รวม*

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

 2. ที่พักโรงแรม 3 และ 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

 1. ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)

 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม

 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

 4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 4,600 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม)

 5. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 6. อุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)        ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **

หมายเหตุ : กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%
   ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน

(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

 1. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)

 2. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย)

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D4N BY BR เดินทาง มกราคม - เมษายน 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5วัน3คืน บินJet Airways เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 16,999 บาท
ราคา : 16,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน Hot Spring No1 5วัน3คืน บินXW เดินทางธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 13,888 บาท
ราคา : 13,888.00 บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น 7วัน5คืน บินXW เดินทางธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่ม 31,500 บาท
ราคา : 31,500.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N BY XJ บินXJ เดินทาง มีนาคม-เมษายน62 ราคาเริ่ม 27,999 บาท
ราคา : 27,999.00 บาท
ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน พัก4ดาว บินFD เดินทางเดือนพฤศจิกายน61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 16,900 บาท
ราคา : 16,900.00 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) บินการบินไทย เดินทางมกราคม-เมษายน 62 ราคาเริ่มเพียง 22,888 บาท
ราคา : 22,888.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (พักพานาฮิลล์ 1 คืน) 4วัน 3คืน เริ่มต้น 13,888 บินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางมีนาคม-พฤษภาคม 2562 FCVG1426
ราคา : 13,888.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท สายการบิน AIR ASIA เดินทางมกราคม-พฤษภาคม 2562 FCHZ1208
ราคา : 13,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY