• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCCS3635
ราคา : 26,999.00 บาท

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ลอดช่องน้ำกะทิ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน บินWE เดินทางมีนาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 26,999 บาท


ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ลอดช่องน้ำกะทิ
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน (WE)


 
วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ

11.05-15.15)-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ

PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8

X ä เรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
2

ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้

งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ

ä ä ä เรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
3 ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม
เสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
ä ä ä เรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
4

ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวม

รถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ฉาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง

ä ä ä HILTON HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอก
มหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
(WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )
ä ä  
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 190 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
 
 
 
กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562
วันแรก                   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
                           ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
07.30 น.      — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
10.25 น.      Q เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 684:10.25-14.50  หรือ 11.05-15.15
                        (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.50 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่าน อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูป และเครื่องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร  
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8  เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ที่มีความยาว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย                                              
ã พักบนเรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว*****
วันที่สอง       ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้าบนเรือ   
เรือจะล่องผ่าน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝั่งแม่น้ำอำเภอวั่นเซี่ยน ซึ่งเป็นเมืองยมโลกจำลองที่สร้างตามความเชื่อของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋า และพุทธผสมผสานกันเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 กว่าปี
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ      
บ่าย             นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้ และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56  เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำบนเรือ
¯¯พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น
ã พักบนเรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว*****
วันที่สาม       ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ                          
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้าบนเรือ   
เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบที่ชื่อว่าประตูขุยเหมิน บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย ระหว่างนั้นเรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผา ที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ 
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ      
บ่าย             นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่นหนงซี ต้นน้ำเกิดจากเสิ่นหนงเจี้ย เลยได้ซื่อว่า เสิ่นหนงซี ที่มีความยาว 60 กิโลเมตร ก่อนจะไหลเข้าแม่น้ำแยงซีเกียง ได้รวมกับแม่น้ำอีก 17 สาย สองข้างทางมีหุบเขาปกคลุม น้ำใส และไหลเชี่ยว
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำบนเรือ
¯¯พบกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น¯¯
ã พักบนเรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว*****
วันที่สี่                    ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้าบนเรือ   
เรือจะแล่นผ่านทิวทัศน์ให้ท่านได้ชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำแยงซีเกียง จากนั้นนำท่านขึ้นจากเรือ ชมเขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000-10,000ตัน และเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย (รวมรถกอล์ฟ) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอี๋ฉาง หรือเรียกย่อๆ ว่า เมืองอี๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย  แมนจู  และชาวฮั่น ฯลฯ
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ฉงชิ่ง ด้วย รถไฟความเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวนที่ D…. (บัตรโดยสารชั้นปกติ) ระยะเวลาการเดินทางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงชิ่ง ซึ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã พักที่ HILTON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
วันที่ห้า                  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย เพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย หรือซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่รักทางบ้าน
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
บ่าย             นำท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่งนายเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง
15.50 น.      Q เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 685: 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35  
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.10 น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....K K K K K
 
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*********  
K K K K  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  K K K K
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)
 
 
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ลอดช่องน้ำกะทิ
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5 วัน 4 คืน (WE)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 20-24 มีนาคม 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท
วันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท
วันที่ 3-7 เมษายน 2562 (วันจักรี) 29,999 บาท 29,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท
วันที่ 10-14 เมษายน 2562(สงกรานต์) 32,999 บาท 32,999 บาท 12,000 บาท 24,999 บาท
วันที่ 24-28 เมษายน 2562 28,999 บาท 28,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท
วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2562 27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท
วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562(วิสาขบูชา) 27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2562 27,999 บาท 27,999 บาท 12,000 บาท 22,999 บาท
วันที่ 7-11 มิถุนายน 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท
วันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 12,000 บาท 20,999 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน บินSL เดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ฮอกไกโด ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 62 สายการบิน Air Asia X FCJG7704
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์วังเวียง เวียงจันทน์ บูลลากูน 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62 FCLB5232
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน พักฮ่องกง 2 คืน บินHX เดินทางพฤษภาคม-ตุลาคม 62 ราคาเริ่ม 19,888 บาท
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน บินFD เดินทางเดือนมิถุนายน – กันยายน 62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน อาร์ตตัวแม่ ล่องสุริยันจันทรา บินSL เดินทางเมษายน-กรกฎาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางมิถุนายน62-มกราคม-ปีใหม่63 สายการบิน AIR ASIA FCHZ1221
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล 5วัน3คืน บิน TG ฮิตแรงแซงทางโค้ง เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62 ราคาเริ่ม 19,999 บาท
ราคา : 19,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY