• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,018
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,429,266
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์
แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์, แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์
คำเกี่ยวข้อง: ทัวร์มัลดีฟส์, แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ , แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์, ทัวร์มัลดีฟส์ราคาถูก, แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์,ทัวร์มัลดีฟส์โปรไฟไหม้, แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ชมธรรมชาติ, แพ็คเกจทัวร์ทะเลมัลดีฟส์ , ทัวร์ทะเลมัลดีฟส์,มัลดีฟส์ทัวร์, เที่ยวมัลดีฟส์, ทัวร์มัลดีฟส์
 


 
** พักบนเกาะ HULHUMALE 3คืน รวมอาหารทุกมื้อ **
SPECIAL!! ทัวร์เกาะ SAND BANK ดำน้ำ พายเรือคานัค ชมไอส์แลนด์ รีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟต์
 
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)
ขาไป PG711 BKK - MLE 09.20 – 11.55
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)
ขากลับ PG712 MLE - BKK 12.45 – 19.25
 
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่
เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณีอัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระยอดเต็มจำนวน หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 
หมายเหตุ
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
#ทัวร์มัลดีฟส์
#แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ 
#แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 
#แพ็คเก็จทัวร์มัลดีฟส์
#เกาะมัลดีฟส์


 

 
 

Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY